Vyhláška č. 51/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Čiastka 23/2004
Platnosť od 04.02.2004 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2004 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. januára 2004,

ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. m) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


§ 1

Vyzvaný prevádzkovateľ veľkého zdroja a stredného zdroja po dohode s obvodným úradom životného prostredia informuje verejnosť o znečisťovaní ovzdušia a o pripravovaných a vykonávaných opatreniach na obmedzenie znečisťovania ovzdušia uverejnením 3. a 5. bodu programu spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnej televízii, miestnom rozhlase a na informačných tabuliach.

§ 2

Obsah programu je uvedený v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/1996 Z. z. o programe znižovania emisií.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 51/2004 Z. z.

OBSAH PROGRAMU

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Názov a sídlo prevádzkovateľa veľkého zdroja a stredného zdroja.

1.2 Kategorizácia veľkého zdroja a stredného zdroja a ich umiestnenie.

1.3 Rok začatia výroby, výrobná kapacita inštalovaná aj skutočná; pri energetických zariadeniach na výrobu tepla a elektrickej energie a pri zariadeniach na kombinovanú výrobu energie nainštalovaný súhrnný menovitý tepelný príkon.

2. TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE

2.1 Skladba veľkého zdroja a stredného zdroja – stručný opis jednotlivých stupňov podľa technologickej schémy od vstupu surovín až po finálny výrobok.

2.2 Opis technologických stupňov z hľadiska tvorby emisií.

2.3 Porovnanie existujúcej technológie s požiadavkami platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ovzdušia vo vzťahu k

2.3.1 emisným limitom (zhodnotenie vlastnej technológie a odlučovacej techniky),

2.3.2 všeobecným podmienkam prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov (skladovanie, manipulácia s materiálmi a pod.),

2.3.3 technickým požiadavkám podľa osobitných predpisov.1)

3. ZHODNOTENIE VPLYVU VEĽKÉHO ZDROJA A STREDNÉHO ZDROJA NA ÚROVEREŇ ZNEČISTENIA V JEHO OKOLÍ PRED REALIZÁCIOU PROGRAMU A PO NEJ

Zhodnotenie rozptylu emisií na základe posúdenia výšky komína alebo výduchu podľa základného výpočtu uvedeného v Metodike Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uverejnenej vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ročník IV, čiastka č. 5 z roku 1996.

4. POSTUP, KTORÝM SA PREVÁDZKA VEĽKÉHO ZDROJA A STREDNÉHO ZDROJA UVEDIE DO SÚLADU S PODMIENKAMI A POŽIADAVKAMI USTANOVENÝMI OSOBITNÝMI PREDPISMI1)

4.1 Návrhy technických riešení podľa jednotlivých technologických stupňov podľa bodu 2.2.

4.2 Ekonomický odhad navrhovaných riešení.

4.3 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných opatrení a ich vplyv na množstvo a zloženie emisií v jednotlivých rokoch.

5. OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE Z POSTUPU PODĽA BODU 4 A ICH VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2003 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.