Oznámenie č. 509/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 37/2004–II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 214/2004
Platnosť od 14.09.2004 do31.12.2005
Zrušený 586/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

509

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos zo 7. septembra 2004 č. 3950/2004-II/1, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 37/2004 –II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 115/2004 Z. z.).

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi obciam a poskytovanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácie na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a dotácie na štipendium pre deti v hmotnej núdzi obciam a iným zriaďovateľom predškolských zariadení a základných škôl, ktoré deti v hmotnej núdzi navštevujú, a pri špeciálnych základných školách aj občianskym združeniam určených školou.

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.