Oznámenie č. 503/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100

Čiastka 212/2004
Platnosť od 11.09.2004 do30.09.2009
Účinnosť do 30.09.2009
Zrušený 380/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.