Oznámenie č. 498/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 210/2004
Platnosť od 08.09.2004

498

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. augusta 2004 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 26. júna 2004 uzavretá medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

2. Dodatok č. 3 z 13. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

3. Dodatok č. 2 z 19. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 z 21. júla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 25. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.