Vyhláška č. 492/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Čiastka 209/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2017