Oznámenie č. 480/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Čiastka 204/2004
Platnosť od 26.08.2004
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 na základe článku 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

480

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1993 bol v Štrasburgu prijatý Protokol č. 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 7. marca 1994 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 437 z 24. marca 1994 a prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 27. apríla 1994.

Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 11. mája 1994.

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 na základe článku 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 480/2004 Z. z.

PROTOKOL č. 2

k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Štáty, signatári tohto protokolu k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania podpísaného v Štrasburgu 26. novembra 1987 (ďalej len „dohovor“),

súc presvedčené o vhodnosti umožniť členom Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len „výbor“) byť znovuzvolení dvakrát,

berúc tiež do úvahy potrebu zaručiť riadnu obnovu členstva vo výbore,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. V článku 5 ods. 3 druhá veta znie:

„Môžu byť znovuzvolení dvakrát.“.

2. Článok 5 dohovoru sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

4. S cieľom zabezpečiť v rámci možnosti každé dva roky obmenu polovice členov výboru Výbor ministrov môže rozhodnúť, prv než prikročí k akejkoľvek ďalšej voľbe, že funkčné obdobie jedného alebo viacerých členov výboru, ktorí majú byť zvolení, nemusí trvať štyri roky, nemôže však presiahnuť šesť rokov a nemôže trvať ani kratšie ako dva roky.

5. V prípade, ak ide o viac ako o jedno funkčné obdobie, a keď Výbor ministrov bude postupovať podľa predchádzajúceho odseku, pridelia sa tieto obdobia žrebovaním, ktoré vykoná generálny tajomník Rady Európy ihneď po voľbách.“.

Článok 2

1. Tento protokol je otvorený na podpis štátom, signatárom dohovoru, alebo štátom, ktoré k dohovoru pristúpili, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazaní protokolom

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.

2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 3

Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď všetky zmluvné strany dohovoru vyjadrili svoj súhlas byť viazané týmto protokolom v súlade s ustanoveniami článku 2.

Článok 4

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, zmluvným stranám dohovoru,

a) každý podpis,

b) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,

c) dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 3,

d) každý iný úkon, oznámenie alebo správu týkajúce sa tohto protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 4. novembra 1993 v angličtine a vo francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.

Medzinárodná zmluva č. 25 (anglicky)