Oznámenie č. 48/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Čiastka 22/2004
Platnosť od 31.01.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2004.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením.

Výnosom sa ustanovujú všeobecné požiadavky na výrobu a dovoz potravín a potravinových prísad ošetrených ionizujúcim žiarením, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 5/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 6/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.