Oznámenie č. 470/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004 do31.12.2005
Zrušený 583/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

470

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

výnos z 3. augusta 2004 č. MF/003821/2004-442, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na osobitné účely.

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.