Oznámenie č. 47/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 22/2004
Platnosť od 31.01.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 8. marca 2004.

47

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 8. marca 2004 na základe článku 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.