Vyhláška č. 468/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z.

Čiastka 200/2004
Platnosť od 11.08.2004 do14.06.2005
Účinnosť od 01.01.2005 do14.06.2005
Zrušený 232/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005

OBSAH

468

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. júla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „honoch“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 1“.

2. V § 1 ods. 2 sa nad slovo „vína“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 zo dňa 29. apríla 2001, ktorá ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, oznamovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov v znení neskorších doplnkov (Ú. v. ES L 118, zo 04. 05. 2002).“.

3. V § 1 ods. 3 sa slovo „pravosti“ nahrádza slovom „pôvode“ a slovo „neuzná“ sa nahrádza slovom „neosvedčí“.

4. V § 2 ods. 3 sa číslo „19“ nahrádza číslom „24“.

5. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Pri delenom spôsobe zberu hrozna musí mať hrozno cukornatosť najmenej 21 kg cukru na 100 l muštu; cibéby sa zo strapcov vyberajú.“.

6. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

7. § 4 znie:

㤠4

(1) Tokajský Furmint je víno vyrobené z hrozna odrody Furmint s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(2) Tokajská Lipovina je víno vyrobené z hrozna odrody Lipovina s možnou prímesou hrozna odrody Furmint a hrozna odrody Muškát žltý, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(3) Tokajský Muškát žltý je víno vyrobené z hrozna odrody Muškát žltý s možnou prímesou hrozna odrody Lipovina a hrozna odrody Furmint, spolu najviac 15 %. Postup spracovania hrozna a výroby tohto vína je rovnaký ako pri výrobe tokajského samorodného suchého vína, pričom hrozno musí mať cukornatosť 17 kg cukru na 100 l muštu.

(4) Tokajské samorodné víno sa vyrába z hrozna odrôd podľa odsekov 1 až 3, ak nie sú priaznivé podmienky na tvorbu cibéb. Cibéby sa zo strapcov nevyberajú, spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom. Odzrnené a rozomleté bobule hrozna nakvášajú v kadi 10 až 20 hodín. Po nakvasení sa mušt scedí a zvyšok rmutu sa vylisuje. Do obehu ho možno uvádzať najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch. Víno sa podľa cukornatosti člení na Tokajské samorodné suché s obsahom cukru do 10g/l a na Tokajské samorodné sladké s obsahom cukru nad 10g/l.

(5) Tokajský výber sa vyrába z tokajského samorodného suchého vína s obsahom najmenej 12 objemových percent alkoholu pridaním cibéb. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na trojputňový až šesťputňový. Z cibéb sa vylúhujú cukry a buketné látky, zistí sa ich cukornatosť a určí sa množstvo rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Podľa kvality cibéb je to spravidla 20 až 25 kg rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Na výrobu trojputňového a viacputňového tokajského výberu sa naberú tri putne a viac putní rozpracovaných cibéb. Koľkoputňový výber sa má vyrobiť, toľko putní rozpracovaných cibéb sa musí zaliať 136 litrami tokajského samorodného suchého vína totožného ročníka. Takto pripravený rmut nakváša a občas sa premieša. Z kade sa sťahuje víno obohatené vylúhovaným cukrom a buketnými látkami z cibéb do sudov. Cibéby sa potom vylisujú. Cukrom a buketnými látkami obohatené víno sa uskladní v ležiackej pivnici v 150-litrových až 300-litrových dubových sudoch. Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, či víno je trojputňové až šesťputňové. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(6) Tokajský výber sa môže vyrábať aj zaliatím cibéb muštom s cukornatosťou najmenej 21 kg/100 l muštu z Tokajskej vinohradníckej oblasti alebo tokajským vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka. Podľa pridaných cibéb sa tokajský výber člení na trojputňový až šesťputňový. Z cibéb sa vylúhujú cukry a buketné látky, zistí sa ich cukornatosť a určí sa množstvo rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Podľa kvality cibéb je to spravidla 20 až 25 kg rozpracovaných cibéb na jednu putňu. Na výrobu trojputňového a viacputňového tokajského výberu sa naberú tri putne a viac putní rozpracovaných cibéb. Koľkoputňový výber sa má vyrobiť, toľko putní rozpracovaných cibéb sa musí zaliať 136 litrami tokajského samorodného suchého vína totožného ročníka. Takto pripravený rmut nakváša a občas sa premieša. Z kade sa sťahuje víno obohatené vylúhovaným cukrom a buketnými látkami z cibéb do sudov. Cibéby sa potom vylisujú. Cukrom a buketnými látkami obohatené víno sa uskladní v ležiackej pivnici v 150-litrových až 300-litrových dubových sudoch. Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, či víno je trojputňové až šesťputňové. Tokajské výbery vyzrievajú najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

(7) Tokajský mášláš je víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Dozrieva aspoň dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(8) Tokajský fordítáš je víno vyrobené alkoholovým kvasením naliateho muštu alebo vína totožného ročníka na matolinové výlisky tokajského výberu. Dozrieva aspoň dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

(9) Tokajská výberová esencia je víno získané alkoholovým kvasením bobúľ hrozna pestovaného v Tokajskej vinohradníckej oblasti, napadnutého ušlachtilou plesňou Botritis cinerea Persoon, ktoré sú zhrozienkovatené. Pri zbere sa zvlášť vyberajú bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom alebo vínom totožného ročníka s charakteristickou vôňou a buketom, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l cukru. Dozrieva aspoň tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

(10) Tokajská esencia je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných hroznových bobúľ napadnutých ušlachtilou plesňou Botritis cinerea Persoon a zhrozienkovatených bobúľ. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Dozrieva aspoň tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.“.

8. § 5 znie:

㤠5

(1) Víno vyrobené z hrozna tokajských odrôd inou technológiou, ako je uvedená v § 4, nemožno označovať ako Tokajské.

(2) Na výrobu akostných odrodových vín Furmint, Lipovina a Muškát žltý sa vzťahujú aj ustanovenia zákona upravujúce pravidlá výroby a označovania akostných vín.“.

9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Tokajský výber dvojputňový, preskúšaný a zatriedený do 1. januára 2005 možno dodávať na trh do 31. augusta 2006.“.

10. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 468/2004 Z. z.

vzor 01

11. Prílohy č. 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 468/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA ORGANOLEPTICKÉ A SENZORICKÉ VLASTNOSTI TOKAJSKÝCH VÍN

Druh tokajského vína Čistota Farba Vôňa Chuť
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
číre zlatožltá
s miernym
odtieňom
jantárovej farby
výrazná,
tokajského
charakteru
výrazná,
tokajského
charakteru
príslušnej
odrody
Tokajské samorodné číre bledožltá až
zlatožltá
s hnedastým
odtieňom,
možné sú aj
slabšie
odtiene
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský mášláš číre bledožltá až
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajský fordítáš číre bledožltá až
zlatožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská výberová
esencia
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
Tokajská esencia číre žltá až sýta
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína
výrazná,
charakteristická
pre tokajské vína

Príloha č. 3 k vyhláške č. 468/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE ZLOŽENIE TOKAJSKÝCH VÍN

Druh tokajského vína obsah
alkoholu
(obj. %)
najmenej
Bezcukorný
extrakt (g/l)
najmenej
Obsah
titrovateľných
kyselín (g/l)
najmenej
Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
Celkový obsah
SO2 (mg/l) pri
obsahu zbytk.
cukru do 5g/l
najviac
Celkový obsah
SO2 (mg/l) pri
obsahu zbytk.
cukru nad 5g/l
najviac
Obsah
voľnej SO2
(mg/l)
najviac
Obsah
kyseliny
sorbovej
(mg/l)
najviac
Obsah
sodíka
(mg/l)
najviac
Obsah železa
(mg/l)
najviac
Obsah
olova
(mg/l)
najviac
Obsah
medi
(mg/l)
najviac
Obsah
zinku (mg/l)
najviac
Obsah metyl-
alkoholu (mg/l)
najviac
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
9 19 4 1 210 260 60 200 60 10 0,3 1 5 100
Tokajské samorodné 12 23 5,5 1,4 210 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
9 trojputňový
23
trojputňový
25
štvorputňový
30
päťputňový
35
šesťputňový
40
6 1,2 - 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150
Tokajský mášláš 9 23 6 1,6 210 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150
Tokajský fordítáš 9 23 6 1,6 210 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150
Tokajská výberová
esencia
9 8 2 - 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150
Tokajská esencia 1,2-8 50 8 2 - 260 60 200 60 10 0,3 1 5 150

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004 s výnimkou § 4 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.


Zsolt Simon v. r.