Vyhláška č. 467/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 572/2003 Z. z.

Čiastka 200/2004
Platnosť od 11.08.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.09.2004 do31.12.2006
Zrušený 482/2005 Z. z.

OBSAH

467

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 21. júla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 572/2003 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 572/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky bod 34 znie:

34. PaT 2-01 Ročný výkaz o doručovateľských službách“.

2. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole V. Ostatné štatistiky bod 45 znie:

45. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených obvodnými úradmi životného prostredia“.

3. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 34 názov zisťovania znie:

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o doručovateľských službách“.

4. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 45 názov zisťovania znie:

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených obvodnými úradmi životného prostredia“.

5. V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 24 vkladajú nové body 24a a 24b, ktoré znejú:

24a. FCMIZ (MP SR) 2-99 Jednorazové zisťovanie o zásobách cukru a jeho náhrad vrátane spracovaných výrobkov (rok zisťovania 2004)

24b. FCMIZ (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru“.

6. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 24 vkladajú nové body 24a a 24b, ktoré znejú:

24a. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o zásobách cukru a jeho náhrad vrátane spracovaných výrobkov

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných a nadmerných zásobách cukru, izoglukózy a fruktózy, ktoré budú dňom pristúpenia prenesené do Európskej únie.

Európsky právny predpis: nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia v sektore cukru pre pristupujúce členské štáty do Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých výrobkov, obsahu cukru, obsahu izoglukózy, konečného stavu zásob, priemerného stavu zásob, prenosu zásob do Európskej únie, nadmerných zásob v prepočte na biely cukor, likvidácie nadmerných zásob (exportovaním a iné) a ukazovatele týkajúce sa zoznamu prevádzkarní, skladov a kapacity skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú ako podnikateľskú činnosť, a fyzické osoby – podnikatelia na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba potravín a nápojov (OKEČ 15),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.3),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 52.2),

- skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12);

prípadne sa zaoberajú inými činnosťami spojenými s držbou a spracovaním zásob monitorovaných výrobkov:

- cukru z repy a trstiny v tuhej forme označovaného kódom CN 1701,

- cukrových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inulínových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 80 a 1702 90 80,

- izoglukózy označovanej kódmi CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

- fruktózy označovanej kódom CN 1702 50 00

a z nich spracovaných výrobkov s obsahom cukru alebo ekvivalentu cukru nad 10 %, čo vyplýva zo spôsobu spracovania týchto výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a RADELY, s. r. o., Bratislava.

24b. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii hotových výrobkov a surovín s obsahom cukru na ich výrobu. Bilancia slúži na sledovanie pohybu zásob cukru, izoglukózy a fruktózy v spracovaných výrobkoch.

Európsky právny predpis: nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia v sektore cukru pre pristupujúce členské štáty do Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákupu suroviny v tuzemsku, dovozu, predaja, vývozu a použitia suroviny, stavu zásob spracovaných výrobkov, nákupu, dovozu, predaja a vývozu spracovaných výrobkov za výrobné, nevýrobné a obchodné organizácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú ako podnikateľskú činnosť a fyzické osoby – podnikatelia na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba potravín a nápojov (OKEČ 15),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.3),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 52.2),

- skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12);

prípadne sa zaoberajú inými činnosťami spojenými s držbou a spracovaním zásob monitorovaných výrobkov:

- cukru z repy a trstiny v tuhej forme označovaného kódom CN 1701,

- cukrových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inulínových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 80 a 1702 90 80,

- izoglukózy označovanej kódmi CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

- fruktózy označovanej kódom CN 1702 50 00

a z nich spracovaných výrobkov s obsahom cukru alebo ekvivalentu cukru nad 10 %, čo vyplýva zo spôsobu spracovania týchto výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a RADELY, s. r. o., Bratislava.“.

7. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 28 písmená a), b) a c) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

Európsky právny predpis: nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 upravujúce určité detailné pravidlá na aplikáciu nariadenia Rady (ES) č. 670/2003 ustanovujúce špecifické opatrenia vo vzťahu k obchodovaniu s liehom poľnohospodárskeho pôvodu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroby, spotreby surovín na jeho výrobu, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu z tretích krajín, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu do tretích krajín a ostatného použitia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, dovozcovia surového liehu a rafinérie poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).“.

8. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 68 vkladá nový bod 68a a za bod 72 nový bod 72a, ktoré znejú:

68a. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

72a. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti“.

9. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 116 a 119 znejú:

116. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o audiovízii

119. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku“.

10. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 1 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Všetky orgány štátnej správy a štátne orgány (úrady), ktoré vykonávajú štátne záležitosti a v ktorých sa platy štátnym zamestnancom poskytujú podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatným zamestnancom podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a ostatní zamestnávatelia, u ktorých sa platy zamestnancom poskytujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.“.

11. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 3 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, obce, samosprávne kraje poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).“.

12. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 4 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja a úradu práce sociálnych vecí a rodiny, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).“.

13. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 5 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, obce, samosprávne kraje, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).“.

14. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 6 písmená c) a d) znejú:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb, obce, samosprávne kraje, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.“.

15. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 68 vkladá nový bod 68a, ktorý znie:

68a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách, zamestnancoch a činnosti oftalmologických ambulancií a oddelení. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vyšetrení, výskytu jednotlivých vybraných ochorení, dispenzarizácie vybraných ochorení, druhu liečby a operačných výkonov a činností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.“.

16. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 72 vkladá nový bod 72a, ktorý znie:

72a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa jednotlivých kategórií a ošetrených osôb podľa vybraných diagnóz a vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.“.

17. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 108 písmeno d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.“.

18. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 116 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:

116. Názov zisťovania: Ročný výkaz o audiovízii

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín, videopožičovní a klubov, ako aj o jazykovej úprave a exporte filmových diel. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Využívajú ich svetové organizácie a inštitúcie sledujúce oblasť audiovízie.

Európsky právny predpis: rozhodnutie Rady 1999/297/ES, ktorým sa zriaďuje štatisticko – informačná štruktúra ES vzťahujúca sa na odvetvia audiovízie a príbuzných sektorov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete producentov, distributérov a prevádzkovateľov, tvorby a výroby audiovizuálnych diel, ich distribúcie v sieti kín, videopožičovní a klubov, jazykovej úpravy a exportu filmových diel, ako aj siete a výkonov kín a klubov.“.

19. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 119 názov zisťovania znie:

119. Názov zisťovania: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku“.

20. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 131 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, samosprávne kraje.“.

21. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 132 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, samosprávne kraje.“.

22. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 133 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, Prezídium Policajného zboru, samosprávne kraje.“.

23. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 135 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest, samosprávne kraje.“.

24. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:

1. Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

2. Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát“.

25. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 3 až 21, 33, 40 až 43.

Doterajšie body 22 až 32 sa označujú ako body 3 až 13, doterajšie body 34 až 39 sa označujú ako body 14 až 19 a doterajšie body 44 až 51 sa označujú ako body 20 až 27.

26. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 28 až 44 znejú:

28. Fin RO 1-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu

29. Fin PO 3-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových organizácií a štátnych fondov

30. Fin SAM 2-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti

31. Súvaha Úč NUJ 1-01 Súvaha

32. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

33. Výsledovka Úč NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát

34. MPO Úč 1-01 Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií

35. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

36. Fin OST 4-04 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet

37. Súvaha Úč FNM SR 1-01 Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

38. Úč FNM SR 1-01 Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky

39. Úč FNM SR 2-01 Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky

40. Súvaha Úč PF 1-01 Súvaha

41. Výsledovka Úč PF 2-01 Výkaz ziskov a strát

42. Výkaz NO Úč 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch

43. Výkaz NO Úč 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch

44. Súhrnný výkaz - Daň z pridanej hodnoty“.

27. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A1 Colné riaditeľstvo sa doterajší bod 52 označuje ako bod 45.

28. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. B Národná banka Slovenska body 3 až 5 znejú:

3. V (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o úveroch v slovenských korunách

4. V (NBS) 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch v slovenských korunách

5. V (NBS) 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier“.

29. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY I. B Národná banka Slovenska body 7 až 11 znejú:

7. V (NBS) 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

8. V (NBS) 91-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách poskytnutých v aktuálnom mesiaci a o výške priemerných úrokových mier

9. V (NBS) 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery v slovenských korunách

10. V (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o stave vkladov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

11. V (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch v slovenských korunách“.

30. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. B Národná banka Slovenska body15 až 18 znejú:

15. V (NBS) 18-12 Mesačný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách

16. V (NBS) 31-01 Ročný výkaz o úveroch podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách

17. V (NBS) 32-01 Ročný výkaz o úveroch podľa krajov v slovenských korunách

18. V (NBS) 51-01 Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách“.

31. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. B Národná banka Slovenska bod 21 znie:

21. Dev (NBS) 17-12 Mesačný výkaz o devízových transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov v konvertibilných menách“.

32. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. B Národná banka Slovenska sa dopĺňajú body 32 až 44, ktoré znejú:

32. M (NBS) 1-12 Mesačná štatistická bilancia

33. M (NBS) 2-12 Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

34. M (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

35. M (NBS) 4-04 Štvrťročný výkaz o menovej štruktúre súvahových položiek

36. M (NBS) 5-04 Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa krajín

37. M (NBS) 10 -12 Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

38. M (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

39. M (NBS) 61-12 Mesačná štatistická bilancia podielových fondov peňažného trhu

40. M (NBS) 71- 04 Štvrťročná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu

41. Dev (NBS) 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách

42. Dev (NBS) 19-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

43. V (NBS) 24-04 Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia

44. E (NBS) 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v Slovenskej republike“.

33. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole III. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 1 znie:

1. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha“.

34. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole III. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 2 a 3."

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 2.

35. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole III. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 2 znie:

2. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát".

Úč ROPO SFOV 2-01

36. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

III. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole III. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 3 znie:

3. FIN SAM 2-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti".

37. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

IV. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole IV. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 až 5 znejú:

1. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

2. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

3. Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

4. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

5. Úč FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch".

38. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

IV. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole IV. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 6, ktorý znie:

6. Úč FO 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch".

39. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

IV. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa dopĺňa kapitola IV. C, ktorá znie:

„IV. C. Všeobecná zdravotná poisťovňa

1. Lekárske predpisy - Dávka 137

2. Vykazovanie kapitácie - Dávka 148

3. Lekárske predpisy - Vykazovanie výkonov a ambulantnej starostlivosti - Dávka 153

4. Vykazovanie výkonov v lôžkovej starostlivosti - Dávka 173".

40. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

V. MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole V. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:

1. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

2. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov Úč ROPO SFOV 2-01 a strát".

41. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

VII. MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole VII. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:

1. Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

2. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov Úč POD 2-01 a strát".

42. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

VII. MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole VII. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 3 a 4“.

43. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

VIII. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole VIII. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:

1. Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

2. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov Úč POD 2-01 a strát“.

44. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VIII. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IX. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

X. SOCIÁLNA POISŤOVŇA názvy kapitol I. C, VIII. B, IX. B, X. A znejú:

„Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.

45. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov časť XI znie:

„XI. ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY“.

46. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 1 a 2 znejú:

1. Označenie administratívneho zdroja:

Súvaha Úč POD 1- 01
Súvaha

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov, subsektor finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a. s., a Veriteľ, a. s.) v súlade s medzinárodne platným nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) a triedenia podľa počtu zamestnancov vykazujúcej jednotky od 0-19 a nad 20 zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (ďalej len “IČO„), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

2. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov, subsektor finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a. s., a Veriteľ, a. s.) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) a triedenia podľa počtu zamestnancov vykazujúcej jednotky od 0-19 a nad 20 zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.

47. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 3 až 21, 33, 40 až 43.

Doterajšie body 22 až 32 sa označujú ako body 3 až 13, doterajšie body 34 až 39 sa označujú ako body 14 až 19 a doterajšie body 44 až 51 sa označujú ako body 20 až 27.

48. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 27 dopĺňajú nové body 28 až 44, ktoré znejú:

28. Označenie administratívneho zdroja: Fin RO 1-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Chakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ústrednej štátnej správy v zmysle rekapitulácie podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a príslušný databázový súbor.

Kompletné ročné údaje príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií ústrednej štátnej správy podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95 a databázový súbor aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

29. Označenie administratívneho zdroja: Fin PO 3-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových organizácií a štátnych fondov

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy a miestnej samosprávy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje rozpočtových príjmov a výdavkov príspevkových organizácií a štátnych fondov v zmysle rekapitulácie podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a príslušný databázový súbor.

Podrobné ročné údaje príjmov a výdavkov príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95 a databázový súbor aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

30. Označenie administratívneho zdroja: Fin SAM 2-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej samosprávy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií obcí a vyšších územných celkov v zmysle rekapitulácie podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a príslušný databázový súbor.

Podrobné ročné údaje príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií obcí a vyšších územných celkov podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95 a databázový súbor aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

31. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč NUJ 1-01 Súvaha

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) a v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond a verejné vysoké školy).

b) Chakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Súvaha v triedení podľa sektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ), podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

32. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore verejnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov ESNÚ95 a príslušný databázový súbor.

Kompletné ročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov ESNÚ95 a podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, a databázový súbor kompletných údajov aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

33. Označenie administratívneho zdroja: Výsledovka Úč NUJ 2-01 Výkaz ziskov a strát

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond a verejné vysoké školy).

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Výkaz ziskov a strát v triedení podľa sektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ), podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

34. Označenie administratívneho zdroja: MPO Úč 1-01 Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej samosprávy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Podrobné údaje o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkov malých príspevkových organizácií podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95 a príslušný databázový súbor kompletných údajov aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

35. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore verejnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov ESNÚ95 a príslušný databázový súbor.

Kompletné ročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov ESNÚ95 a podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti (OKEČ) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania, a databázový súbor kompletných údajov aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

36. Označenie administratívneho zdroja: Fin OST 4-04 Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy a fondoch sociálneho zabezpečenia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné štvrťročné údaje rozpočtových príjmov a výdavkov FNM SR, SPF SR, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej, a. s., a Veriteľa, a. s., v zmysle rekapitulácie podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a príslušný databázový súbor.

Kompletné ročné údaje príjmov a výdavkov FNM SR, SPF SR, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej, a. s., a Veriteľa, a. s., podľa druhu rozpočtu, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95 a databázový súbor aj s územným členením (KRAJ) a Štatistickou odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností (OKEČ 2).

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

37. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč FNM SR 1-01 Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Súvaha v plnom rozsahu.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

38. Označenie administratívneho zdroja: Úč FNM SR 1-01 Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

39. Označenie administratívneho zdroja: Úč FNM SR 2-01 Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.„.

40. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč PF 1-01 Súvaha

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní kumulovane podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

41. Označenie administratívneho zdroja: Výsledovka Úč PF 2-01 Výkaz ziskov a strát

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní kumulovane podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) systému národných účtov ESNÚ95.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

42. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz NO Úč 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve a v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15).

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje o príjmoch a výdavkoch neziskových organizácií v triedení sektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ) podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

43. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz NO Úč 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve a v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15).

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch neziskových organizácií v triedení sektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ) podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), právnej formy (FORMA), druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

44. Označenie administratívneho zdroja:
Súhrnný výkaz - Daň z pridanej hodnoty

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi Spoločenstva v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

c) Periodicita: štvrťročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 55. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.

49. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. A1 Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Colné riaditeľstvo sa doterajší bod 52 označuje ako bod 45.

50. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bodoch 3 až 5 označenie administratívneho zdroja znie:

3. V (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o úveroch v slovenských korunách

4. V (NBS) 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch v slovenských korunách

5. V (NBS) 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier“.

51. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bodoch 7 až 11 označenie administratívneho zdroja znie:

7. V (NBS) 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

8. V (NBS) 91-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách poskytnutých v aktuálnom mesiaci a o výške priemerných úrokových mier

9. V (NBS) 10-12

Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery v slovenských korunách

10. V (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o stave vkladov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

11. V (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch v slovenských korunách“.

52. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bodoch 15 až 18 označenie administratívneho zdroja znie:

15. V (NBS) 18-12 Mesačný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách

16. V (NBS) 31-01 Ročný výkaz o úveroch podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách

17. V (NBS) 32-01 Ročný výkaz o úveroch podľa krajov v slovenských korunách

18. V (NBS) 51-01 Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách“.

53. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 21 označenie administratívneho zdroja znie:

21. Označenie administratívneho zdroja: Dev (NBS) 17-12 Mesačný výkaz o devízových transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov v konvertibilných menách“.

54. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa dopĺňajú body 32 až 44, ktoré znejú:

32. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 1-12 Mesačná štatistická bilancia

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačná štatistická bilancia aktív a pasív triedená podľa inštitucionálnych sektorov.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

33. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 2-12 Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

34. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

35. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 4-04 Štvrťročný výkaz o menovej štruktúre súvahových položiek

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročný výkaz o menovej štruktúre súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

36. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 5-04 Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa krajín

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa krajín.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

37. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 10-12 Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v slovenských korunách podľa inštitucionálnych sektorov.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

38. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v slovenských korunách podľa inštitucionálnych sektorov.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

39. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 61-12 Mesačná štatistická bilancia podielových fondov peňažného trhu

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Mesačná bilancia podielových fondov peňažného trhu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

40. Označenie administratívneho zdroja: M (NBS) 71-04 Štvrťročná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročná bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov:

štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

41. Označenie administratívneho zdroja: Dev (NBS)14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

42. Označenie administratívneho zdroja: Dev (NBS)19-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

43. Označenie administratívneho zdroja: V (NBS) 24-04 Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

44. Označenie administratívneho zdroja: E (NBS)1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v Slovenskej republike

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Prehľad o rozvoji peňažného sektora.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.

55. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

III. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

III. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 1 označenie administratívneho zdroja znie:

1. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha“.

56. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

III. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

III. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 2 a 3.

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 2.

57. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

III. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

III. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 2 označenie administratívneho zdroja znie:

2. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát “.

58. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

III. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

III. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 3, ktorý znie:

3. Označenie administratívneho zdroja: FIN SAM 2-04 Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie štatistickej ročenky školstva Súbor ekonomických ukazovateľov, v riadiacej a rozhodovacej činnosti v školstve a medzinárodných štatistikách.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Údaje za školy a školské zariadenia v pôsobnosti vyšších územných celkov, obce v triedení podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.“.

59. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

IV. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 1 označenie administratívneho zdroja vrátane písmen c) a d) znie:

1. Označenie administratívneho zdroja:
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.“.

60. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

IV. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 2 označenie administratívneho zdroja vrátane písmen c) a d) znie:

1. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.“.

61. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

IV. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky body 3 až 5 znejú:

3. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.

4. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.

5. Označenie administratívneho zdroja: Úč FO 1-01 Výkaz o príjmoch a výdavkoch

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.“.

62. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

IV. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 6, ktorý znie:

6. Označenie administratívneho zdroja:
Úč FO 2-01 Výkaz o majetku a záväzkoch

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.“.

63. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

IV. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

IV. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za kapitolu IV. B dopĺňa nová kapitola IV. C, ktorá znie:

„IV. C Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Všeobecná zdravotná poisťovňa

1. Označenie administratívneho zdroja:

Lekárske predpisy - Dávka 137

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.

2. Označenie administratívneho zdroja:

Vykazovanie kapitácie – Dávka 148

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.

3. Označenie administratívneho zdroja:

Lekárske predpisy - Vykazovanie výkonov a ambulantnej starostlivosti - Dávka 153

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.

4. Označenie administratívneho zdroja:

Vykazovanie výkonov v lôžkovej starostlivosti - Dávka 173

a) Využitie administratívnych údajov:

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných zdravotných účtov v súlade s požiadavkami OECD Health Policy Unit, EUROSTAT-u a na základe poverenia vedúceho úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky VÚ–605/2000 pre poskytovanie a spracovávanie štatistických údajov týkajúcich sa zdravia a pre OECD.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95 a odvetví ekonomickej činnosti, právnej formy (FORMA) a druhu vlastníctva (DRVLST) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré vstúpili do spracovania.

c) Periodicita: ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. januára po referenčnom období.“.

64. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

V. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

V. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bodoch 1 a 2 označenie administratívneho zdroja znie:

1. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01Súvaha

2. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát“.

65. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

VII. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

VII. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bodoch 1 a 2 označenie administratívneho zdroja znie:

1. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

2. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 Výkaz ziskov a strát“.

66. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

VII. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

VII. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa vypúšťajú body 3 a 4.

67. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

VIII. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

VIII. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bodoch 1 a 2 označenie administratívneho zdroja znie:

1. Označenie administratívneho zdroja: Súvaha Úč POD 1-01 Súvaha

2. Označenie administratívneho zdroja: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01Výkaz ziskov a strát“.

68. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VIII. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IX. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

X. SOCIÁLNA POISOVA názvy kapitol I. C, VIII. B, IX. B, X. A znejú:

„Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.

69. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov časť XI znie:

„XI. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Peter Mach v. r.