Opatrenie č. 466/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004

Čiastka 199/2004
Platnosť od 11.08.2004
Účinnosť od 01.12.2004

OBSAH

466

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 3. augusta 2004,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o 3,4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


v z. Miroslav Beblavý v. r.