Vyhláška č. 464/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 199/2004
Platnosť od 11.08.2004 do30.04.2007
Účinnosť od 01.09.2004 do30.04.2007
Zrušený 205/2007 Z. z.

464

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. júla 2004

o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykonáva vo všetkých bitúnkoch, ak nejde o ošípané

a) z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú na trh,

b) určené na nutné zabitie.

(2) Jatočne opracovaným telom je jatočné telo zabitej ošípanej s dvoma k sebe patriacimi polovičkami s hlavou, bez obličkového tuku, bez orgánov panvovej dutiny, hrudnej dutiny a brušnej dutiny vybratých aj s prirasteným tukom, ďalej bez jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných orgánov, obličiek, bránice a chvosta.

§ 2

(1) Jatočne opracované telá s preberacou hmotnosťou 60 kg až 120 kg sa klasifikujú podľa podielu svaloviny podľa § 3. Triedy kvality sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Podiel svaloviny jatočne opracovaného tela sa určuje spôsobom uvedeným v prílohe č. 2. V bitúnkoch s priemernou týždennou kapacitou zabití do 100 kusov jatočných ošípaných sa podiel svaloviny jatočne opracovaného tela určuje dvojbodovou metódou uvedenou v prílohe č. 2 bode 2. V bitúnkoch s priemernou týždennou kapacitou zabití nad 100 kusov jatočných ošípaných sa podiel svaloviny jatočne opracovaného tela určuje metódou uvedenou v prílohe č. 2 bode 3.

(3) Ak ide o jatočne opracované telá, ktoré nespĺňajú požadovanú hmotnosť, alebo o mäsité prasnice, vykastrované kance, chudé prasnice, kance alebo kryptorchidy, podiel svaloviny podľa § 3 sa neurčuje. Ich klasifikácia a zatriedenie do tried kvality sa vykonáva podľa prílohy č. 1 bodu 2.

(4) Preberacia hmotnosť je hmotnosť zistená vážením v teplom stave po skončení zabitia a veterinárnej prehliadky, a to najneskôr do 45 minút po vykrvovacom vpichu. Preberacia hmotnosť sa zaokrúhľuje matematicky na celé kilogramy.

(5) Prepočítaná hmotnosť po zabití je hmotnosť jatočne opracovaného tela v teplom stave vynásobená koeficientom 1,26.

(6) Zatriedenie jatočne opracovaného tela sa vykonáva po veterinárnej prehliadke a vzťahuje sa na celé jatočne opracované telo.

(7) Z jatočne opracovaného tela nemožno pred vážením, zatriedením do triedy kvality a označením odstraňovať tuk, svalovinu ani iné tkanivá.

(8) Okrem klasifikácie a zatriedenia jatočného tela do triedy kvality klasifikátor posudzuje aj správnosť rozdelenia a opracovania jatočne opracovaného tela podľa § 1 ods. 2. Na prípadný nesúlad upozorní prevádzkovateľa bitúnku formou zápisu.

§ 3

(1) Klasifikátor označuje jatočne opracované telo ihneď po klasifikácii zdravotne neškodnou, nezmývateľnou a nerozmazateľnou farbou.

(2) Označovanie jatočne opracovaných tiel podľa odseku 1 sa vykoná písmenom triedy kvality podľa prílohy č. 1.

(3) Označovanie jatočne opracovaných tiel podľa odseku 2 sa vykonáva na koži zadnej nožičky alebo na prednej časti stehna každej jatočnej polovičky. Vyžaduje sa, aby písmená a číslice boli vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označovania triedou kvality klasifikátor označuje jatočné telo odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 bode 1. Klasifikátor potvrdzuje ním vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 bode 2.

(4) Označovanie odtlačkom pečiatky možno nahradiť použitím etikety. Etikety sa môžu skladovať a pripevňovať iba v schválených zariadeniach,1) ktoré zabíjajú zvieratá; vyžaduje sa, aby mali rozmer najmenej 5 x 10 cm. Okrem označenia jatočne opracovaného tela podľa kategórie, hmotnosti a triedy kvality sa na etikete uvádza identifikačné číslo klasifikátora, číslo bitúnku, identifikačné číslo jatočného zvieraťa, číslo chovateľa a dátum zabitia.

§ 4

(1) O vykonaných klasifikáciách jatočne opracovaných tiel v bitúnku vyhotoví klasifikátor protokol o klasifikácii podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 v štyroch vyhotoveniach.

(2) Protokol o klasifikácii sa vyhotovuje spoločne pre celú skupinu dodaných jatočných ošípaných od jedného dodávateľa za každý deň.

(3) Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii uchováva klasifikátor najmenej šesť mesiacov od dátumu vyhotovenia protokolu o klasifikácii. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii zasiela klasifikátor do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Tretie vyhotovenie protokolu o klasifikácii odovzdáva klasifikátor bitúnku (prevádzkarni), v ktorom sa klasifikácia uskutočnila.

§ 5

(1) Klasifikátor je osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie klasifikácie jatočne opracovaných tiel do tried kvality. Klasifikátor môže byť zamestnancom bitúnku alebo nezávislej klasifikačnej agentúry alebo môže vykonávať túto činnosť ako fyzická osoba-podnikateľ.

(2) Odbornú prípravu klasifikátorov zabezpečuje Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre (ďalej len „školiace pracovisko“). Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá žiadateľ na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 školiacemu pracovisku, s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.

(3) Školiace pracovisko oznámi uchádzačovi dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a je ukončená záverečnou odbornou skúškou. Na účely overovania odbornej pripravenosti zriaďuje školiace pracovisko skúšobnú komisiu.

§ 6

(1) Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dostane absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočných ošípaných s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na základe podkladov zo školiaceho pracoviska vydáva ministerstvo. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Platnosť osvedčenia klasifikátora je päť rokov. Po uplynutí piatich rokov sa klasifikátor znova zúčastní na odbornej príprave a skladá skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov. Na túto odbornú prípravu pozýva klasifikátora školiace pracovisko. Ak počas platnosti osvedčenia klasifikátor z akýchkoľvek dôvodov ukončil výkon činnosti klasifikátora, túto skutočnosť neodkladne oznámi školiacemu pracovisku a odovzdá ministerstvu osvedčenie.

(3) Okrem odbornej prípravy na získanie osvedčenia sa klasifikátor každý rok zúčastňuje na priebežnom školení klasifikátorov. Na toto školenie pozýva klasifikátora školiace pracovisko. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti klasifikátora na tomto školení môže školiace pracovisko navrhnúť ministerstvu odňať klasifikátorovi osvedčenie.

§ 7

Osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia podľa tejto vyhlášky.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 239/2002 Z. z. o klasifikácii jatočných ošípaných.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

TRIEDY KVALITY

Jatočne opracované telá ošípaných sa zatrieďujú do tried kvality podľa kategórie, hmotnosti, pohlavia a podielu svaloviny takto:

1. Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných s preberacou hmotnosťou od 60 kg do 120 kg

Trieda kvality Podiel svaloviny
(v %)
S 60 a viac
E 55 až 59,9
U 50 až 54,9
R 45 až 49,9
O 40 až 44,9
P menej ako 40

2. Triedy kvality jatočne opracovaných tiel ošípaných, ktoré nepodliehajú klasifikácii podľa bodu 1

Trieda kvality Požiadavka
N jatočné opracované telá ošípaných do 59,9 kg vrátane
T jatočné opracované telá ošípaných nad 120 kg
Z jatočné opracované telá mäsitých prasníc a rezákov
H jatočné opracované telá chudých prasníc a rezákov
K jatočné opracované telá kancov a kryptorchidov

Príloha č. 2 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

URČENIE PODIELU SVALOVINY JATOČNE OPRACOVANÉHO TELA JATOĆNÝCH OŠÍPANÝCH

Klasifikácia tiel jatočných ošípaných prístrojovou technikou

1. Podiel svaloviny je podiel zistený meraním hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny, vyjadrený v percentách.

Na meranie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny sa používajú dve metódy, a to jednoduchšia dvojbodová, ktorá je určená pre jatočné prevádzky s priemernou týždennou kapacitou zabití do 100 kusov jatočných ošípaných, a dokonalejšia, pomocou prístrojovej techniky, t. j. vpichovacej sondy, ultrazvukového snímača alebo iných schválených aparatívnych systémov, ktorá je určená predovšetkým pre jatočné prevádzky s priemernou týždennou kapacitou zabití nad 100 kusov jatočných ošípaných.

2. Dvojbodovou metódou sa pomocou elektrického alebo optického meradla zisťuje hrúbka svaloviny a slaniny na jednej z polovičiek toho istého tela v línii poliaceho rezu. Hrúbka svaloviny (M) v mm sa meria v bedrovej krajine, a to ako najkratšia spojnica od hornej (dorzálnej) hrany miechového kanálika k prednému (kraniálnemu) okraju stredného zadnicového svalu (musculus gluteus medius). Hrúbka slaniny vrátane kože (S) v mm sa meria v bedrovej krajine v mieste najnižšej vrstvy nad stredom stredného zadnicového svalu (musculus gluteus medius) (pozri obrázok A).

Podiel svaloviny Y v % sa vypočíta podľa vzorca

Y = 62,3108 Œ (0,7856 S) + (0,0478 M) Œ (0,0431 M/S) + (0,8445 √S),

kde S je hrúbka slaniny vrátane kože v mm,

M je hrúbka svaloviny v mm.

Obrázok A. – Miesta merania hrúbky svaloviny (M) a hrúbky slaniny vrátane kože (S) v línii poliaceho rezu

3. Metódou s využitím prístrojovej techniky sa zisťuje hrúbka svaloviny a slaniny na jednej z polovičiek toho istého tela paramediálne od línie poliaceho rezu, a to buď vpichovacou sondou na princípe reflexie svetelného lúča, alebo snímačom na princípe ultrazvuku. Hrúbka svaloviny (M) a hrúbka slaniny vrátane kože (S) v mm sa meria vo vzdialenosti 70 mm od línie poliaceho rezu na úrovni medzi druhým a tretím predposledným rebrom, a to zároveň pri jednom vpichu (pozri obrázok B).

Podiel svaloviny Y v % sa vypočíta podľa vzorca

Y = 60,6813 O (0,7186 S) + (0,1155 M),

kde S je hrúbka slaniny vrátane kože v mm,

M je hrúbka svaloviny v mm.

Ak ide o získavanie krupónu, je potrebné pri tejto metóde vykonať v bedrovej časti skrátený rez tak, aby bolo možné zmerať nad stredom stredného zadnicového svalu (musculus gluteus medius) hrúbku slaniny vrátane kože.

Obrázok B – Miesta merania hrúbky svaloviny (M) a hrúbky slaniny vrátane kože (S) 70 mm bočne od línie poliaceho rezu

Príloha č. 3 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

VZOR PEČIATKY

1. Odtlačok pečiatky na jatočných telách uvedený v § 4 ods. 3 je v tvare štvorca, svetlozelenej farby s rozmermi 3 x 3 cm a obsahuje tieto údaje:

1. identifikačné číslo klasifikátora,

2. písmená „SK“.

VZOR 03-1

2. Odtlačok pečiatky na účely potvrdzovania dokumentov vyhotovených klasifikátorom uvedený v § 4 ods. 3 je v tvare kruhu, modrej farby a obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko klasifikátora,

2. identifikačné číslo klasifikátora,

3. písmená „SK“,

4. slová „klasifikátor ošípaných“.

VZOR 03-2

Príloha č. 4 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

vzor 04-1

Príloha č. 5 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

vzor 05-1

Príloha č. 6 k vyhláške č. 464/2004 Z. z.

vzor 06-1

Poznámky pod čiarou

1) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.