Zákon č. 45/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 21/2004
Platnosť od 31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2009

45

ZÁKON

z 20. januára 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 578/2001 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.


Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.