Zákon č. 443/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 119/2010 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 189/2004
Platnosť od 30.07.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005

443

ZÁKON

z 30. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem § 8 ods. 3 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.