Zákon č. 442/2004 Z. z.Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 189/2004
Platnosť od 30.07.2004
Účinnosť od 01.01.2020 dodňom vystúpenia UK z EÚ