Vyhláška č. 440/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

(v znení č. 774/2004 Z. z., 606/2006 Z. z.)

Čiastka 187/2004
Platnosť od 29.07.2004 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2007 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.

OBSAH

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. júla 2004,

ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 112 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 439/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Nepravdivá alebo zavádzajúca informácia je

a) informácia o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nie je v súlade so zákonom, najmä informácia o účasti na starobnom dôchodkovom sporení, období starobného dôchodkového sporenia, platení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, podmienkach vyplácania dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo o pravidlách starobného dôchodkového sporenia,

b) informácia o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo o inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá napĺňa znaky nekalej súťaže1) alebo nie je v súlade s dobrými mravmi,2)

c) uvedenie osoby s kvalifikovanou účasťou3) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia iných osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) informácia, ktorej pravdivosť nemožno preukázať,

e) nepravdivé tvrdenie fyzickej osoby alebo o fyzickej osobe, že

1. uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,

2. je alebo bola sporiteľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,

3. je alebo bola poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia ako disponibilného prebytku vyplácaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej sa týka propagačná činnosť a reklama,

f) informácia o štatistickom údaji bez uvedenia zdroja, z ktorého sa tento údaj použil,

g) prognóza sumy dôchodkovej dávky zo sociálneho poistenia a dôchodku starobného dôchodkového sporenia okrem individuálnej prognózy sumy doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktorá je vykonaná pre fyzickú osobu na základe jej žiadosti a ktorá obsahuje

1. vek tejto fyzickej osoby a jej pozostalých,

2. predpokladaný vývoj jej vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

3. predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

4. predpokladaný reálny výnos v rastovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške piatich percent ročne, predpokladaný reálny výnos vo vyváženom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške tri a pol percent ročne, alebo predpokladaný reálny výnos v konzervatívnom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške dvoch percent ročne,

5. hodnotu diskontného faktora,4)

6. predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v rastovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia vo vyváženom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v konzervatívnom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

7. predpokladaný vek fyzickej osoby, v ktorom požiada o vyplácanie doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia,

8. predpokladanú technickú úrokovú mieru, najviac vo výške 90 % z výšky aktuálnej technickej úrokovej miery,

9. výpočet doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia určený podľa prílohy č. 1 zákona,

h) pri informácii o výške odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti neuvedenie informácie o výške odplát podľa§ 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona súčasne,

i) informácia o výške odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia upozornenia na možnosť ich zmeny s lehotou podľa § 63 ods. 7 zákona,

j) informácia o zmene odplát podľa § 63 ods. 7 zákona bez uvedenia ich výšky pred zmenou a bez uvedenia dátumu účinnosti tejto zmeny,

k) informácia o budúcej výške odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem informácie o budúcej výške odplát podľa § 63 ods. 6 zákona,

l) informácia o odplatách dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia základne ich výpočtu,

m) informácia o porovnaní výšky odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti s výškou odplát inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania výšky odplát všetkých dôchodkových správcovských spoločností,

n) informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia informácie o percentuálne vyjadrenej výške priemernej miery inflácie za príslušné obdobie meranej indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a informácie o tom, že zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje,

o) informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia obdobia, za ktoré sa tento výnos dosiahol, a názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorom sa výnos dosiahol,

p) informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti za obdobie kratšie ako 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý nie je dosiahnutý

1. za obdobie posledných 12 mesiacov, 36 mesiacov, 60 mesiacov, 120 mesiacov predchádzajúcich roku, v ktorom sa táto informácia zverejňuje,

2. za obdobie posledných 12 mesiacov, 36 mesiacov, 60 mesiacov, 120 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa táto informácia zverejňuje alebo

3. za celé obdobie od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa táto informácia uverejňuje,

q) informácia o porovnaní výšky výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti s výškou výnosu v zodpovedajúcom dôchodkovom fonde inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania výšky výnosu v zodpovedajúcom dôchodkovom fonde všetkých dôchodkových správcovských spoločností za rovnaké obdobie,

r) informácia o porovnaní portfólia alebo aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s portfóliom alebo aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky zodpovedajúceho dôchodkového fondu inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania portfólia alebo aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zodpovedajúceho dôchodkového fondu všetkých dôchodkových správcovských spoločností,

s) informácia o výške aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bez uvedenia dňa, pre ktorý sa táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určila, a bez uvedenia názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorý je táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určená,

t) informácia o výnose v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého výška nie je určená v súlade so zákonom,

u) informácia o budúcej výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

v) informácia o porovnaní služby dôchodkovej správcovskej spoločnosti s obdobnou službou inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia porovnania tejto služby všetkých dôchodkových správcovských spoločností,

w) informácia súvisiaca so starobným dôchodkovým sporením, ktorá nie je aktuálna,

x) informácia o budúcej výške zostatku na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby okrem prognózy budúcej výšky zostatku na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktorá je vykonaná pre sporiteľa na základe jeho žiadosti a ktorá obsahuje

1. vek sporiteľa,

2. predpokladaný vývoj jeho vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

3. predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

4. predpokladaný reálny výnos v rastovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške piatich percent ročne, predpokladaný reálny výnos vo vyváženom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške tri a pol percent ročne, alebo predpokladaný reálny výnos v konzervatívnom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najviac však vo výške dvoch percent ročne,

5. predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v rastovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia vo vyváženom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v konzervatívnom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

6. predpokladaný termín, v ktorom sporiteľ požiada o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

7. informáciu o tom, že zostatok na osobnom dôchodkovom účte musí byť použitý na zakúpenie doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa § 33 zákona,

y) informácia, na ktorej základe by sa mohol vytvoriť nesprávny úsudok o tom, ktorý subjekt vytvára a spravuje dôchodkové fondy na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona,

(2) Služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, sú

a) prísľub na poskytnutie služby alebo plnenia v budúcnosti,

b) poskytnutie služby alebo plnenia, ktoré nesúvisí so správou dôchodkových fondov podľa § 47 ods. 2 zákona, alebo poskytnutie zľavy na takúto službu alebo plnenie pre fyzickú osobu,

c) účasť v lotérii alebo inej podobnej hre.5)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


v z. Miroslav Beblavý v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 44 až 55 Obchodného zákonníka.

2) § 6 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

3) § 48 ods. 2 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príloha č. 1 k zákonu č. 43/2004 Z. z.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.