Vyhláška č. 44/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 20/2004
Platnosť od 31.01.2004 do30.04.2013
Účinnosť od 01.01.2011 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 26. januára 2004,

ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 zákona,

b) výšku príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49 zákona,

c) výšku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50 zákona,

d) dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona,

e) výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 53 zákona,

f) výšku príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 56 zákona,

g) výšku príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 57 zákona.

Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce

§ 3

(1) Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 zákona písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a na príprave pre trh práce a ktorí sa starajú o dieťa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.

(2) Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 43,16 eura mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa nepresiahla sumu 33,20 eura mesačne počas dĺžky trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie.

(3) Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je

a) kópia rodného listu dieťaťa,

b) potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti,

c) záväzok uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti.

§ 4

(1) Za vážny zdravotný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje taký zdravotný stav

a) uchádzača o zamestnanie, ktorý je posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce,

b) záujemcu o zamestnanie, ktorý je posúdený jeho ošetrujúcim lekárom ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

(2) Za vážny rodinný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje najmä, ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy.

(3) Za vážny osobný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje najmä zdravotný stav blízkych osôb, ktorý vyžaduje osobnú celodennú opateru uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie o takéto osoby.

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

§ 6

(1) V bratislavskom kraji sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona poskytuje paušálne vo výške 16 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

(2) V ostatných krajoch sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona poskytuje paušálne vo výške

a) 16 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, ak uchádzač o zamestnanie začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

b) 25 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, ak uchádzač o zamestnanie začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

(3) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje

a) poštovou poukážkou alebo

b) bezhotovostným prevodom.

§ 7

(1) Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a

b) účel použitia príspevku.

(2) Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je okrem dokladov podľa § 49 ods. 8 zákona aj kópia oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 9

Výška a dĺžka poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

(1) V bratislavskom kraji sa príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona poskytuje

a) zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške

1. 10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov,

2. 15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 6 mesiacov a vo výške 5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 6 mesiacov,

b) zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou činnosti v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 zákona, vo výške

1. 15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov,

2. 15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 6 mesiacov a vo výške 7,5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 6 mesiacov.

(2) V ostatných krajoch sa príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona poskytuje

a) zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške

1. 15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 7,5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

2. 15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 6 mesiacov a vo výške 7,5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

3. 25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

4. 25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 9 mesiacov a vo výške 10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

b) zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou činnosti v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 zákona, vo výške

1. 25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 7,5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

2. 25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 6 mesiacov a vo výške 7,5 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

3. 30 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

4. 30 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas prvých 9 mesiacov a vo výške 10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 24 mesiacov a viac počas nasledujúcich 9 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

(3) Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje

a) poštovou poukážkou alebo

b) bezhotovostným prevodom.

§ 10

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace.

Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na dochádzku za prácou

§ 11

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona pri vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby za kalendárny mesiac je

a) do 30 km najviac 50 eur,

b) do 60 km najviac 80 eur,

c) do 90 km najviac 100 eur,

d) do 120 km najviac 110 eur,

e) do 250 km najviac 120 eur,

f) do 600 km najviac 130 eur,

g) nad 600 km najviac 135 eur.

(2) Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou je

a) pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom alebo oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „oprávnenie") a doklad preukazujúci dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

b) potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto nie je zhodné s miestom výkonu zamestnania uvedeným v pracovnej zmluve, alebo doklad preukazujúci miesto prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto nie je zhodné s miestom prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti uvedeným v oprávnení,

c) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca alebo doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré nie sú staršie ako päť dní.

(3) Za doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti podľa odseku 2 písm. c) za príslušný kalendárny mesiac sa považuje aj čestné vyhlásenie. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá preukázala trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti čestným vyhlásením, preukazuje trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti počas mesiacov, za ktoré jej bol poskytnutý príspevok na dochádzku za prácou, výpisom z daňového priznania, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jej bol poskytovaný príspevok na dochádzku za prácou.

(4) Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad najviac v dĺžke podľa § 53 ods. 2 zákona vrátane každého začatého mesiaca vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

(5) Úrad poskytne príspevok na dochádzku za prácou do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti a dokladov podľa odseku 2

a) poštovou poukážkou alebo

b) bezhotovostným prevodom.

Výška príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

§ 12

(1) V bratislavskom kraji sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona poskytuje

a) zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), ktorí prijmú do chránenej dielne alebo na chránené pracovisko občana so zdravotným postihnutím, vo výške 40 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

b) zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou činnosti v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 zákona, ktorí prijmú do chránenej dielne alebo na chránené pracovisko občana so zdravotným postihnutím, vo výške 50 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

(2) V ostatných krajoch sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona poskytuje

a) zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), ktorí prijmú do chránenej dielne alebo na chránené pracovisko občana so zdravotným postihnutím, vo výške

1. 50 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

2. 60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

b) zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou činnosti v niektorej z oblastí podľa § 52a ods. 1 zákona, ktorí prijmú do chránenej dielne alebo na chránené pracovisko občana so zdravotným postihnutím, vo výške

1. 60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

2. 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

§ 13

Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou žiadosti zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 14

(1) Poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska možno vyplácať až po predložení dokladov zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.

(2) Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje zamestnávateľovi

a) poštovou poukážkou alebo

b) bezhotovostným prevodom.

Výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

§ 16

(1) V bratislavskom kraji sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona poskytuje paušálne vo výške 40 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

(2) V ostatných krajoch sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona poskytuje paušálne vo výške

a) 50 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,

b) 60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje, na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.

(3) Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti sa poskytuje

a) poštovou poukážkou alebo

b) bezhotovostným prevodom.

§ 17

Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.


§ 18

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. januáru 2009

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona a dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a zákona, ktoré boli uzatvorené do 31. decembra 2008, sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. decembra 2008.

§ 18a

Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2009

Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac podľa § 11 ods. 1 od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 je
a) do 30 km najviac 50 eur,

b) do 60 km najviac 80 eur,

c) do 90 km najviac 100 eur,

d) do 120 km najviac 110 eur,

e) do 250 km najviac 120 eur,

f) do 600 km najviac 130 eur,

g) nad 600 km najviac 135 eur.

§ 18b

Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009

Od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2010 dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej obdobie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.


Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3) § 23 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.