Zákon č. 437/2004 Z. z.Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

(v znení č. 581/2004 Z. z.(nepriamo), 461/2008 Z. z., 204/2014 Z. z.)

Čiastka 185/2004
Platnosť od 29.07.2004
Účinnosť od 01.08.2014