Nariadenie vlády č. 436/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Čiastka 184/2004
Platnosť od 29.07.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.2004 do31.12.2004
Zrušený 743/2004 Z. z.

OBSAH

436

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:

4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“.

Doterajšie body 4 až 44 sa označujú ako body 5 až 45.

2. V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa za novooznačený bod 45 vkladá nový bod 46, ktorý znie:

46. primárna starostlivosť o deti a dorast“.

Doterajšie body 45 až 54 sa označujú ako body 47 až 56.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


v z. Ivan Mikloš v. r.