Zákon č. 428/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 757/2004 Z. z., 160/2015 Z. z.)

Čiastka 182/2004
Platnosť od 28.07.2004
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005

428

ZÁKON

z 24. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody

(1) Na konanie vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov a ochrany práv z nekalej súťaže je príslušný

a) Okresný súd Bratislava I pre obvody

1. Krajského súdu v Bratislave,

2. Krajského súdu v Trnave,

3. Krajského súdu v Nitre,

b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody

1. Krajského súdu v Banskej Bystrici,

2. Krajského súdu v Žiline,

3. Krajského súdu v Trenčíne,

c) Okresný súd Košice I pre obvody

1. Krajského súdu v Košiciach,

2. Krajského súdu v Prešove.

(2) Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov, o ochrane práv z nekalej súťaže je príslušný Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Košiciach.“.

2. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Súdy s azylovou agendou a ich obvody

Na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o azyle podľa osobitného predpisu sú príslušné tieto súdy:

a) Krajský súd v Bratislave pre územné obvody

1. Krajský súd v Bratislave,

2. Krajský súd v Trnave,

3. Krajský súd v Trenčíne,

4. Krajský súd v Nitre,

b) Krajský súd v Košiciach pre územné obvody

1. Krajský súd v Košiciach,

2. Krajský súd v Prešove,

3. Krajský súd v Banskej Bystrici,

4. Krajský súd v Žiline.“.


Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 36/1967 Zb., zákonom č. 158/1969 Zb., zákonom č. 49/1973 Zb., zákonom č. 20/1975 Zb., zákonom č. 133/1982 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 328/1991 Zb., zákonom č. 519/1991 Zb., zákonom č. 263/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákonom č. 124/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 169/1998 Z. z., zákonom č. 187/1998 Z. z., zákonom č. 225/1998 Z. z., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákonom č. 331/1998 Z. z., zákonom č. 46/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákonom č. 223/1999 Z. z., zákonom č. 303/2001 Z. z., zákonom č. 501/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 232/2002 Z. z., zákonom č. 424/2002 Z. z., zákonom č. 451/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákonom č. 353/2003 Z. z., zákonom č. 530/2003 Z. z., zákonom č. 589/2003 Z. z., zákonom č. 204/2004 Z. z., zákonom č. 371/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.