Oznámenie č. 425/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti

Čiastka 180/2004
Platnosť od 24.07.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2004.

425

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2003 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2004.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončila sa platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Rumunska podpísanej v Bratislave 20. septembra 1993.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.