Oznámenie č. 419/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 178/2004
Platnosť od 22.07.2004

419

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. júla 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 12. mája 2004 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 22. júna 2004 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 zo 7. júla 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 1 z 31. mája 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 20. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.