Zákon č. 416/2004 Z. z.Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie

(v znení č. 606/2004 Z. z., 400/2015 Z. z.)

Čiastka 177/2004
Platnosť od 21.07.2004
Účinnosť od 01.01.2016