Nariadenie vlády č. 379/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 161/2004
Platnosť od 30.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

379

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. 1

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak sa informácia pre určitú kombináciu modelov získala výpočtom z návrhu alebo odhadom podľa údajov z iných kombinácií, dokumentácia musí obsahovať podrobnosti o výpočtoch alebo o odhadoch podľa údajov z iných kombinácií a podrobnosti o skúškach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov, najmä podrobnosti o matematických modeloch použitých pri výpočtoch a meraniach vykonaných na overenie modelu.“.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta:

„Náležitosti uvedené v prílohách č. 1 až 3, požadujúce poskytovanie údajov o hlučnosti chladiaceho zariadenia sa použijú iba tam, kde je táto informácia požadovaná a meraná podľa osobitného predpisu.2)“.

3. V § 4 odsek 5 znie:

(5) Ak sa chladiace zariadenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy na internete alebo na inom elektronickom médiu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku alebo nemôže jeho predvedenie očakávať, musí dostať zákazník informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise chladiaceho zariadenia ešte pred jeho zakúpením. Táto informácia obsahuje všetky údaje podľa prílohy č. 3.“.

4. V prílohe č. 1 v časti Tlač sa za vyobrazenie energetického štítku vkladajú tieto slová:

„Štítok s označením triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia tried A+ a A++ musí byť umiestnený na tej istej pozícii ako označenie triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia triedy A a musí byť v súlade s nasledujúcimi ilustráciami:

Obrázok 01

Obrázok 02

5. V prílohe č. 2 bode 4 sa označenie triedy „A" v celom texte nahrádza označením triedy „A++".

6. V prílohe č. 2 bod 8 znie:

8. Úžitkový objem oddielu pre skladovanie zmrazených potravín a tam, kde je to možné, aj chladiaceho oddielu; zruší sa rubrika pre kategórie 1 až 3. Pre kategóriu 3 sa musí uviesť úžitkový objem oddielu na ľad.".

7. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

15. Stanovenie možnosti zabudovania chladiaceho zariadenia.".

8. V prílohe č. 5 sa pod nadpis vkladá:

„ČASŤ 1: Definície tried energetickej hospodárnosti A+ a A++

Trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia je klasifikovaná ako „A+“ alebo „A++“, ak index energetickej hospodárnosti alfa (ďalej len „Iα“) je v rozsahu vymedzenom tabuľkou č. 1.

Tabuľka č. 1

Index energetickej hospodárnosti Iα Trieda energetickej hospodárnosti
30 > Iα A++
42 > Iα ≥ 30 A+
Iα ≥ 42 A až G (pozri nižšie)

POZNÁMKA:

Index energetickej hospodárnosti Iα vyjadrený v % sa vypočíta podľa vzorca:

vzorec01

kde

AC je ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia podľa prílohy č.1 bodu V,

SCα je štandardná ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia α.

Hodnota SCα sa vypočíta podľa vzorca:

vzorec02

kde

Vc je úžitkový objem oddielu v litroch získaný meraním podľa osobitného predpisu,3)

Tc je navrhovaná teplota oddielu v oC.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.“.

Hodnoty Mα a Nα sú uvedené v tabuľke č. 2.

Hodnoty FF, CC, BI a CH sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 2

Kategória chladiaceho zariadenia Teplota najchladnej-
šieho oddielu
Mα Nα
Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou >-6°C 0,233 245
Chladnička s oddielom na chladenie >-6°C 0,233 245
Chladnička bez hviezdičky >-6°C 0,233 245
Chladnička * ≤ -6 °C * 0,643 191
Chladnička ** ≤ -12 °C** 0,450 245
Chladnička *** ≤ -18 °C ***/*(***) 0,777 303
Chladnička/mraznička *(***) ≤ -18 °C ***/*(***) 0,777 303
Skriňová mraznička ≤ -18 °C *(***) 0,539 315
Truhlicová mraznička ≤ -18 °C *(***) 0,472 286
Viacdverové alebo iné 1) 1)

POZNÁMKA:

1) Pre tieto chladiace zariadenia sa určujú hodnoty Mα a Nα podľa teploty a počtu hviezdičiek oddielov s najnižšou teplotou. Chladiace zariadenia s oddielmi –18 oC *(***) sa posudzujú ako chladničky/mrazničky *(***).

Tabuľka č. 3

Korekčný súčiniteľ Hodnota Podmienka
FF (bez námrazy) 1,2 pre oddiely mrazených potravín s núte-
nou cirkuláciou bez námrazy
1 iné
CC (klimatická trieda) 1,2 pre „tropické" chladiace zariadenia
1,1 pre „subtropické" chladiace zariadenia
1 iné
BI (zabudovanie) 1,2 pre zabudované chladiace zariadenia1)
s menšou šírkou ako 58 cm
1 iné
CH (chladiaci oddiel) 50 kWh/r pre chladiace zariadenia s chladlaclm od-
dielom s objemom najmenej 15 litrov
0 iné

POZNÁMKA:

1) Chladiace zariadenie je definované ako zabudované iba vtedy, ak je určené výlučne na zabudovanie a bolo tak aj testované.

Ak trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia nie je A+ alebo A++, musí byť určovaná podľa časti 2 tejto prílohy.".

9. Doterajší text prílohy č. 5 sa označuje nadpisom:

„ČASŤ 2: Definície tried energetickej hospodárnosti A až G".

10. Príloha č. 6 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.

2. Smernica Komisie 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 045, 17. 2. 1994) v znení smernice Komisie 2003/66/ES z 3. júla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 170, 9. 7. 2003).

3. Preklad smerníc uvedených v bodoch 1 a 2 je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


v z. Ivan Mikloš v. r.