Oznámenie č. 376/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu

Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 40/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2004.