Oznámenie č. 375/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine medzi Slovenskou republikou a Rumunskom

Čiastka 158/2004
Platnosť od 25.06.2004
Redakčná poznámka

Vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom nadobudne dohovor platnosť 1. septembra 2004.

375

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) sa 1. novembra 2003 stalo Rumunsko.

Vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom nadobudne dohovor platnosť 1. septembra 2004.

So zreteľom na to sa Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v Prílohe k čiastke 86/2003 k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z. a č. 80/2004 Z. z. dopĺňa takto:

Rumunsko

a) Dohovor pre Rumunsko nadobudol platnosť 1. novembra 2003.

b) Rumunsko urobilo nasledujúce vyhlásenia a uplatnilo túto výhradu:

1. Rumunským ústredným orgánom podľa článku 3 dohovoru na prijímanie žiadostí a konanie o žiadostiach o právnu pomoc zaslaných podľa tohto dohovoru je Ministerstvo spravodlivosti.

2. Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 4 dohovoru na účely zasielania žiadostí o právnu pomoc príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu je Ministerstvo spravodlivosti.

3. Rumunským odosielajúcim orgánom podľa článku 16 na účely odosielania žiadostí o výkon rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje čl. 15, príslušnému ústrednému orgánu dožiadaného štátu, ako aj na prijímanie takých žiadostí a na prijímanie potrebných krokov na zabezpečenie konečného rozhodnutia o nich, je Ministerstvo spravodlivosti.

Podľa článku 28 ods. 1 dohovoru Rumunsko si vyhradzuje právo vylúčiť uplatnenie článku 1 na osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi niektorého zmluvného štátu, ale majú obvyklý pobyt na území iného zmluvného štátu alebo mali v minulosti obvyklý pobyt na území Rumunska, ak nie je zaručená vzájomnosť zaobchádzania so štátom, ktorého občanom je žiadateľ o právnu pomoc.