Opatrenie č. 372/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 157/2004
Platnosť od 25.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.06.2004