Zákon č. 367/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/2004
Platnosť od 24.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie