Oznámenie č. 362/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 151/2004
Platnosť od 18.06.2004

362

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. júna 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 25. marca 2004 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 29. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 31. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 zo 7. apríla 2004 pre odvetvie vodární a kanalizácií v Slovenskej republike uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 31. mája 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

6. Dodatok č. 2 z 24. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku.

7. Dodatok č. 2 z 12. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekarenským zväzom.

9. Dodatok č. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

10. Dodatok č. 3 z 15. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 2 z 23. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 3 z 29. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.