Oznámenie č. 35/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004 s výnimkou § 5, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Zmney opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 683/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. januára 2007.

35

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

opatrenie zo 16. januára 2004 č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk.

Týmto opatrením sa ustanovujú

a) podrobnosti o likvidite a spôsobe jej zisťovania,

b) spôsob, postup a organizácia riadenia rizika likvidity,

c) ukazovatele likvidity,

d) hlásenia súvisiace s likviditou.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach (oznámenie č. 475/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 29. júla 2003 č. 4/2003 (oznámenie č. 339/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004 s výnimkou § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.