Nariadenie vlády č. 335/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku

Čiastka 140/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.06.2004

OBSAH

335

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 28. apríla 2004,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťajú slová „národných prírodných rezervácií a“ a slová „a 2“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Územie prírodnej rezervácie podľa odseku 1 je vymedzené v prílohe.“.

4. V prílohe sa vypúšťa časť II.

Doterajšie časti III a IV sa označujú ako časti II až III.

5. V prílohe časti III sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.