Oznámenie č. 332/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy

Čiastka 138/2004
Platnosť od 28.05.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2004.

332

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2004 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy.

V súlade s článkom 4 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2004.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončila sa platnosť Dohody podľa čl. 2 ods. 4 Dohody zo 17. júna 1991 medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v železničnej, cestnej a lodnej doprave a o zriadení predsunutých odbavovacích hraničných stanovíšť v staniciach Viedeň-Südbahnhof, Marchegg a Bratislava-hlavná stanica, ako aj o hraničnom odbavení počas jazdy na trase medzi stanicami Viedeň-Südbahnhof a Bratislava-hlavná stanica podpísanej v Prahe 27. mája 1992 a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava – Petržalka podpísanej v Bratislave 9. júla 1999 (oznámenie č. 278/1999 Z. z.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.