Oznámenie č. 33/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 16/2004
Platnosť od 24.01.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

33

Oznámenie

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.

opatrenie zo 16. januára 2004 č. 1/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 696/2002 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení úprava ocenenia pohľadávok o opravné položky, ustanovuje sa tvorba rezerv k záväzkom a ruší sa tvorba rezerv k pohľadávkam.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.