Vyhláška č. 325/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti

Čiastka 136/2004
Platnosť od 26.05.2004 do31.10.2013
Účinnosť od 01.06.2004 do31.10.2013
Zrušený 301/2013 Z. z.

325

VYHLÁŠKA

Národného bezpečnostného úradu

z 10. mája 2004

o priemyselnej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 a § 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa.

§ 2

(1) Ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa o vznik utajovanej skutočnosti alebo podnikateľovi budú utajované skutočnosti postúpené, alebo sa s nimi bude oboznamovať na základe zmluvy,1) požiada podnikateľ úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

(2) Vznikom utajovanej skutočnosti je proces, počas ktorého sa v podmienkach podnikateľa utajovaná skutočnosť vyhotovuje.

(3) Postúpením utajovanej skutočnosti je činnosť, pri ktorej sa podnikateľovi poskytuje utajovaná skutočnosť v materiálnej podobe, ktorú následne podnikateľ uchováva.

(4) Oboznamovaním sa s utajovanou skutočnosťou je činnosť, pri ktorej je podnikateľ oboznámený s obsahom utajovanej skutočnosti, ale utajovaná skutočnosť mu nie je poskytnutá v materiálnej podobe.

§ 3

(1) Žiadosť podľa § 2 ods. 1, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, predkladá štatutárny orgán2) podnikateľa.

(2) Za stupeň utajenia v žiadosti sa považuje určenie

a) stupňa utajenia pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti,

b) stupňa utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou.

(3) Stupeň utajenia, pre ktoré je potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadané, uvedie v žiadosti štatutárny orgán podnikateľa podľa stupňa utajenia určeného pôvodcom utajovanej skutočnosti, a to v prípade, že na podnikateľa je utajovaná skutočnosť postúpená, s utajovanou skutočnosťou sa oboznamuje, ako aj v prípade, že utajovaná skutočnosť u podnikateľa vzniká.

(4) Stupeň utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami musí byť rovnaký alebo vyšší ako stupeň utajenia pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

(5) Bezpečnostný dotazník podnikateľa, ktorý je uvedený v prílohe č. 2, predkladá jeho štatutárny orgán úradu písomne.

(6) Zmeny týkajúce sa žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, ktoré nastanú v priebehu bezpečnostnej previerky, podnikateľ bezodkladne písomne oznámi úradu.

(7) Po prijatí žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa úrad založí bezpečnostný spis podnikateľa. Údaje uvedené v tomto spise možno využívať iba pre potreby bezpečnostnej previerky podnikateľa.

§ 4

(1) Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky štatutárneho orgánu podnikateľa predkladá jeho vedúci.

(2) V prípade, že bezpečnostná previerka štatutárneho orgánu podnikateľa už bola vykonaná, štatutárny orgán k žiadosti podľa § 3 ods. 1 priloží kópiu osvedčenia3) vydaného úradom. V takom prípade podnikateľ nepredkladá žiadosť podľa odseku 1.

(3) Stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná previerka štatutárneho orgánu podnikateľa vykonávať, je rovnaký alebo vyšší ako stupeň utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.

(4) V prípade požiadania o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti na stupeň utajenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami Vyhradené sa bezpečnostná previerka štatutárneho orgánu podnikateľa vykonáva najmenej na stupeň utajenia Dôverné.

(5) Oprávnenie na zisťovanie podmienok priemyselnej bezpečnosti preukazuje príslušník alebo zamestnanec úradu písomným poverením, ktoré je uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

(1) Overovanie dodržiavania podmienok priemyselnej bezpečnosti úrad vykonáva po celú dobu platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.

(2) Na postupy podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 45 zákona.

§ 6

Bezpečnostný projekt podnikateľa

(1) V bezpečnostnom projekte vypracovanom podľa prílohy č. 4 podnikateľ uvádza

a) predpokladaný stupeň utajenia, na ktorý je vyžadované potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, predpokladaný rozsah práce s utajovanými skutočnosťami a miesta ich výskytu v štruktúre podnikateľa,

b) realizáciu bezpečnostnej politiky v oblasti

1. personálnej bezpečnosti zahŕňajúcej aj zoznam osôb, ktoré sa budú v podmienkach podnikateľa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami,

2. fyzickej a objektovej bezpečnosti, ktorú tvorí bezpečnostná dokumentácia objektovej bezpečnosti, a fyzickej bezpečnosti vypracovanej podľa § 53 ods. 4 zákona,

3. informačnej bezpečnosti, ktorú tvorí bezpečnostný projekt na technické prostriedky vypracovaný podľa § 58 zákona a dokumentácia k prostriedkom určeným na šifrovú ochranu informácií vypracovaná podľa § 69 zákona,

4. administratívnej bezpečnosti,

c) organizačné a kontrolné opatrenia,

d) časový harmonogram realizácie bezpečnostného projektu podnikateľa, materiálne a finančné nároky na jeho zabezpečenie.

(2) Ak to povaha veci vyžaduje, môžu byť jednotlivé časti bezpečnostného projektu podnikateľa zaradené v samostatnej prílohe.

(3) Ak v priebehu bezpečnostnej previerky podnikateľa dôjde k zmene požiadaviek podnikateľa na stupeň utajenia alebo k zmene jednotlivých častí bezpečnostného projektu, podnikateľ predloží úradu pozmenenú žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo doplnok k bezpečnostnému projektu podnikateľa.

(4) Oprávnenie na zisťovanie spôsobilosti zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností v podmienkach podnikateľa preukazuje príslušník alebo zamestnanec úradu písomným poverením, ktoré je uvedené v prílohe č. 5.

§ 7

(1) Zoznam podnikateľov vedený podľa § 50 ods. 7 zákona úrad zverejňuje na internete. V zozname uvádza základné identifikačné znaky podnikateľa a stupne utajenia, na ktoré bolo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané.

(2) Zoznam podnikateľov, ktorým sa platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti skončila, obsahuje základné identifikačné znaky podnikateľa a dátum skončenia platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Aurel Ugor v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2004 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2004 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 325/2004 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 325/2004 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 325/2004 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) § 44 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.

3) § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.