Vyhláška č. 316/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 133/2004
Platnosť od 19.05.2004 do31.07.2007
Účinnosť od 01.06.2004 do31.07.2007
Zrušený 303/2007 Z. z.

OBSAH

316

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 28. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 197/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe sa za kód OSN 246 vkladá kód OSN 248, ktorý znie:

248 AX ALA Alandy Ăland Islands
Alandy Ăland Islands

2. V prílohe kód OSN 891 znie:

891 CS SCG Srbsko a Čierna Hora Serbia and Montenegro
Srbsko a Čierna Hora Serbia and Montenegro

3. V prílohe sa na konci pripája kód OSN 898, ktorý znie:

898 Nešpecifikované Not specified
Nešpecifikované Not specified

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


Peter Mach v. r.