Vyhláška č. 315/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Čiastka 133/2004
Platnosť od 19.05.2004
Účinnosť od 01.07.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 Aktuálne znenie