309

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou ich registrácie,

b) podrobnosti o vykonávaní štátnych odrodových skúšok (ďalej len „odrodová skúška) a o poskytovaní množiteľského materiálu na ich vykonanie,

c) náležitosti žiadosti o registráciu odrody a o úradnom opise odrody,

d) podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a udržiavacieho šľachtenia a o vedení dokumentácie o tomto výkone,

e) postup pri vykonávaní odrodových skúšok druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd,

f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie,

g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.

§ 2

Overovanie hospodárskej hodnoty

(1) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overovanie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie ich odrôd, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa technologická kvalita odrody zisťuje skúškou technologickej kvality tak, aby sa overil súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre danú odrodu druhu poľnohospodárskych plodín a ktoré určujú jej využitie na výživu človeka alebo hospodárskych zvierat alebo na priemyselné spracovanie.

(3) Skúšky hospodárskej hodnoty sa vykonávajú

a) dva až tri roky, ak ide o jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín; ak má odroda skončené odrodové skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len „skúšky DUS1)") a dosiahne veľmi dobré výsledky hospodárskej hodnoty, tieto skúšky sa nemusia vykonávať v treťom roku,

b) najmenej dva úžitkové roky, ak ide o viacročné druhy poľnohospodárskych plodín,

c) tri roky plnej rodivosti, ak ide o odrody viniča hroznorodého,

d) päť rokov plnej rodivosti, ak ide o klony viniča hroznorodého,

e) tri roky produkcie rezkov, ak ide o podpníkový vinič, a tri roky plnej rodivosti, ak ide o naštepené odrody alebo klony viniča hroznorodého.

§ 3

Podrobnosti o vykonávaní štátnych odrodových skúšok

(1) Žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii, ako aj žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa môžu registrovať iba dobrovoľne na podnet žiadateľa, žiadateľ podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) K žiadosti o registráciu odrody okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 5 písm. d) zákona sa prikladá aj technický dotazník.

(3) Technický dotazník obsahuje najdôležitejšie znaky a vlastnosti potrebné na identifikáciu odrody druhov poľnohospodárskych plodín podľa klasifikátora určeného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav").

(4) Klasifikátor určený kontrolným ústavom ustanovuje súhrn morfologických znakov a vlastností na identifikáciu odrody druhu poľnohospodárskej plodiny, ktorý slúži na vykonanie skúšok DUS a na vyhotovenie úradného opisu odrody.

(5) Odrodové skúšky sa vykonávajú podľa metodiky odrodových skúšok vypracovanej a vydanej kontrolným ústavom pre príslušný druh poľnohospodárskej plodiny, ktorá ustanovuje najmä počty skúšobných lokalít, pravidlá na zakladanie (sejba), hnojenie, predplodinu, chemické ošetrovanie, termín zberu, vyhodnotenie úrody, zaslanie vzoriek a požiadavky na technologickú kvalitu, vedenie kompletnej dokumentácie o priebehu vegetácie v odrodových skúškach pre daný druh poľnohospodárskych plodín a ich vyhodnotenie.

(6) Skúšky DUS sa vykonávajú, ak ide

a) o jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva roky,

b) o viacročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva úžitkové roky,

c) o chmeľ a ovocné dreviny, dva roky plnej rodivosti,

d) o okrasné, liečivé a aromatické druhy, dva úžitkové roky.

(7) Kontrolný ústav žiadateľa každoročne písomne informuje o priebežných výsledkoch odrodových skúšok.

(8) Kontrolný ústav poskytne žiadateľovi výsledky skúšok technologickej kvality po predložení dokladu o zaplatení nákladov na ich vykonanie.

(9) Ak ide o druhy poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov, kontrolný ústav môže vykonať skúšky DUS na registráciu odrody u žiadateľa alebo na odbornom pracovisku inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

§ 4

Podrobnosti o registrácii odrody

(1) Po skončení odrodových skúšok kontrolný ústav vypracuje záverečnú správu o vykonaní skúšok DUS a správu o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty, ak je ich vykonanie podmienkou registrácie odrody.

(2) Kontrolný ústav predloží odbornej komisii pre osivo a odrody poľnohospodárskych plodín a klony a multiklonálne variety lesných drevín (ďalej len „komisia") návrh rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 a 4 zákona, ktorého prílohou je

a) záverečná správa skúšok DUS, ak ide o odrody druhov, pri ktorých hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, alebo

b) záverečná správa skúšok DUS a správa o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty, ak ide o odrody druhov, pri ktorých je hospodárska hodnota podmienkou registrácie odrody,

c) ďalšia dokumentácia o odrode, ak o ňu komisia požiada.

(3) Ak sa udržiavacie šľachtenie odrody, ktorá má byť registrovaná, nebude vykonávať na území Slovenskej republiky a ak ide o žiadateľa, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva, alebo štáte Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „členský štát"), žiadateľ predloží kontrolnému ústavu najneskôr ku dňu zasadnutia komisie podľa odseku 4 písomné splnomocnenie, ktorým splnomocní fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike (ďalej len „zodpovedný zástupca"), na zastupovanie vo veciach týkajúcich sa odrody počas jej registrácie.

(4) Úradný opis odrody, záverečná správa o vykonaní skúšok DUS a správa o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty sú súčasťou dokumentácie o registrovanej odrode.

(5) Súčasťou dokumentácie odrody sú všetky písomnosti, ktoré súvisia s registráciou odrody a ktoré boli vyhotovené v priebehu konania o registrácii odrody až do zrušenia registrácie odrody.

§ 5

Podrobnosti o podmienkach predĺženia registrácie odrody

(1) Žiadosť o predĺženie registrácie odrody podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. K žiadosti priloží aj technický dotazník podľa § 3 ods. 3.

(2) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, splnomocní na podanie žiadosti o predĺženie registrácie odrody a na zastupovanie v konaní o predĺženie registrácie odrody zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

(3) O predĺžení registrácie odrôd druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov poľnohospodárskych plodín, kontrolný ústav rozhodne na základe výsledkov skúšok DUS, pričom prihliada na posudok komisie podľa odseku 4.

(4) Kontrolný ústav predloží komisii na posúdenie návrh na rozhodnutie o predĺžení registrácie odrody spolu so záverečnou správou skúšok DUS.

§ 6

Podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a o vedení dokumentácie

(1) Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd rastlín alebo udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín ako podnikanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „podnikateľ"), musí byť držiteľom osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín.

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín a žiadosť o vydanie osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,

b) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,

c) označenie kontrolného ústavu, ktorému je žiadosť určená,

d) predmet šľachtenia,

e) dátum podania žiadosti,

f) podpis podnikateľa.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží čestné vyhlásenie o vykonávaní šľachtenia nových odrôd rastlín alebo čestné vyhlásenie o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd rastlín spolu s výpisom z obchodného registra, ak podnikateľ je právnická osoba, alebo výpis z evidencie, ak podnikateľ je súkromne hospodáriaci roľník. Výpis z obchodného registra alebo výpis z evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov nesmie byť v deň podania žiadosti starší ako tri mesiace.

(4) Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní šľachtenia nových odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 4. Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Zodpovedajúcim technickým vybavením slúžiacim na vykonávanie šľachtenia nových odrôd a udržiavacieho šľachtenia odrôd s prihliadnutím na druh šľachtenej rastliny sú

a) laboratóriá s potrebným vybavením na testovanie a hodnotenie znakov a vlastností šľachtiteľského materiálu,

b) skleníky alebo fóliovníky a prípadne klimatizované komory,

c) maloparcelové mechanizačné prostriedky na založenie šľachtiteľských plôch, na ich ošetrovanie a na zber šľachtiteľského materiálu,

d) iné poľnohospodárske mechanizačné a dopravné prostriedky,

e) stroje a technologické zariadenia na úpravu šľachtiteľského materiálu,

f) skladovacie a manipulačné priestory,

g) pozemky s vhodnými agroklimatickými podmienkami vo vlastníctve alebo v nájme žiadateľa, ktorých výmera zodpovedá druhu rastliny, ktorá je predmetom šľachtenia.

(6) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ak podnikateľ splnil podmienky na jeho vydanie podľa odsekov 2 až 5 a ak uhradil náklady na vydanie osvedčenia.

(7) Vzor osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 6. Vzor osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 7.

(8) Osvedčenia podľa odseku 7 obsahujú tieto údaje:

a) registračné číslo vydaného osvedčenia,

b) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,

c) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,

d) označenie kontrolného ústavu,

e) predmet šľachtenia,

f) deň vydania osvedčenia,

g) podpis vedúceho kontrolného ústavu alebo inej poverenej osoby a odtlačok pečiatky kontrolného ústavu.

(9) Kontrolný ústav vedie evidenciu osvedčení o šľachtení nových odrôd rastlín a evidenciu osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, do ktorých sa zapisujú tieto údaje:

a) registračné číslo vydaného osvedčenia,

b) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,

c) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,

d) predmet šľachtenia,

e) deň vydania osvedčenia,

f) údaj o zrušení osvedčenia,

g) údaj o zániku osvedčenia.

(10) Kontrolný ústav zruší osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ak

a) podnikateľ o jeho zrušenie sám písomne požiada alebo

b) zistí, že podnikateľ už nemá zodpovedajúce technické vybavenie podľa odseku 5, alebo

c) podnikateľ už šľachtenie nových odrôd rastlín alebo udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín nevykonáva ako podnikanie, alebo

d) držiteľ osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín už nie je podnikateľ.

(11) Návrh na zrušenie osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,

b) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,

c) registračné číslo vydaného osvedčenia,

d) deň vydania osvedčenia,

e) výslovný prejav vôle podnikateľa, že navrhuje zrušenie osvedčenia,

f) odôvodnenie návrhu na zrušenie osvedčenia,

g) podpis podnikateľa.

(12) Osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín zaniká

a) smrťou alebo zánikom podnikateľa,

b) rozhodnutím kontrolného ústavu o zrušení osvedčenia podľa odseku 10.

(13) Záznamy o priebehu šľachtenia novej odrody a záznamy o priebehu udržiavacieho šľachtenia odrody musia obsahovať tieto údaje:

a) o mieste výkonu šľachtenia,

b) o množstve použitého, vylúčeného a vyrobeného šľachtiteľského materiálu,

c) o vegetačných pozorovaniach v poľných podmienkach alebo v skleníkových podmienkach,

d) o použitej metóde šľachtenia odrody,

e) o znakoch a vlastnostiach rastlín,

f) o použitých genetických zdrojoch rastlín,2)

g) o vedení jednotlivých šľachtiteľských generácií,

h) o vykonaných testoch a hodnoteniach v laboratórnych podmienkach,

i) o výsledkoch vykonaných porovnávacích skúšok,

j) o vedení skladovej evidencie šľachtiteľského materiálu.

§ 7

Postup skúšania pre Zoznam odporučených odrôd

(1) Do odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd žiadateľ môže prihlásiť

a) registrované odrody,

b) odrody zapísané v Spoločnom katalógu odrôd.

(2) Žiadosť o vykonanie odrodových skúšok pre zápis odrody do Zoznamu odporučených odrôd podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(3) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, splnomocní na podanie žiadosti o vykonanie odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

(4) Odrodové skúšky na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd sa vykonávajú najmenej jeden rok podľa metodiky odrodových skúšok vypracovanej a vydanej kontrolným ústavom pre príslušný druh poľnohospodárskej plodiny.

(5) Žiadateľ kontrolnému ústavu

a) podá žiadosť podľa odseku 2 v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva v termíne ustanovenom v metodickom pokyne,

b) bezplatne poskytne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne ustanovenom v metodickom pokyne,

c) uhradí náklady na skúšanie podľa cenníka kontrolného ústavu.

(6) Na základe žiadosti podľa odseku 2 uzatvorí kontrolný ústav so žiadateľom zmluvu o vykonaní odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd.

(7) Odrodové skúšky podľa odseku 1 vykonáva kontrolný ústav alebo ním poverené odborne spôsobilé fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú vytvorené personálne, technické a materiálne podmienky na skúšanie odrôd.

(8) Zoznam odporučených odrôd sa zverejňuje na internete.

§ 8

Podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd

(1) Kontrolný ústav Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky

a) podá žiadosť4) o povolenie na zakladanie odrodových skúšok s geneticky modifikovanými odrodami na skúšobných lokalitách kontrolného ústavu, prípadne na iných zmluvných miestach,

b) zašle priebežnú správu o vykonaní odrodových skúšok zo všetkých skúšobných lokalít,

c) oznámi do jedného mesiaca od založenia pokusov skúšobné lokality, na ktorých boli odrodové skúšky s geneticky modifikovanými odrodami založené.

(2) Kontrolný ústav zabezpečí ochranné opatrenia podľa havarijného plánu5) a vedie o nich evidenciu.

(3) V havarijnom pláne5) sa uvádzajú aj údaje o tom, či skúšaná odroda nemôže negatívne ovplyvňovať zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín alebo či nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie.

§ 9

Podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd

(1) Listina registrovaných odrôd je zoznam odrôd, ktoré boli zapísané do Štátnej odrodovej knihy a ktorých registrácia ku dňu zostavenia tohto zoznamu nebola zrušená.

(2) Kontrolný ústav uvedie v listine registrovaných odrôd deň zostavenia zoznamu odrôd, ktoré sú uvedené v tejto listine, a čas jej platnosti.

(3) Listina registrovaných odrôd obsahuje

a) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii,

b) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii,

c) zoznam krajových odrôd,

d) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých registrácia bola zrušená v roku zostavenia listiny registrovaných odrôd,

e) opisy odrôd druhov poľnohospodárskych plodín registrovaných v roku zostavenia listiny registrovaných odrôd,

f) zoznam udržiavateľov a splnomocnených zástupcov udržiavateľov.

(4) Zoznamy registrovaných odrôd druhov uvedených v odseku 3 písm. a) a b) obsahujú tieto údaje:

a) rastlinný druh – vedecký názov a slovenský názov,

b) názov odrody,

c) evidenčné čísla osôb uvedených v odseku 3 písm. f),

d) rok registrácie odrody,

e) doplňujúce údaje o odrode, najmä údaje o skorosti, kvalite, o spôsobe jej hospodárskeho využívania a údaj o tom, či odroda je geneticky modifikovaná.

(5) Zoznam registrovaných odrôd druhov uvedených v odseku 3 písm. d) obsahuje tieto údaje:

a) rastlinný druh – latinský názov a slovenský názov,

b) názov odrody, prípadne jeho synonymum,

c) evidenčné číslo udržiavateľa odrody,

d) dátum posledného výdaja množiteľského materiálu uvádzaného do obehu.


§ 10

Prechodné ustanovenie

Platnosť poverení na šľachtenie rastlín vydaných pred účinnosťou tejto vyhlášky zaniká 31. augusta 2004.

§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2001 č. 2365/2002-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 418/2001 Z. z.).

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2004.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie

I. REPY
1.
2.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Repa cukrová
Repa kŕmna
II. KŔMNE PLODINY
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.A
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl.
Bromus Catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra L.
X festulolium
Lollum multiflorum Lam
Lollum perenne L.
Lollum x boucheanum Kunth
Phalaris aquatica L.
Phleum bertolonii DC.
Phleum pratense L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Hedysarum coronarium L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustlfolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Onobrychis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. (partim.)
Trifollum alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella foenum-graecum L.
Vicia faba L. (partim)
Vicia pannonica Crantz
Vicia satlva L.
Vicia villosa Roth.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. medullosa Thell. Var. viridis L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Psinček psí
Psinček obrovský
Psinček poplazový
Psinček obyčajný tenučký
Psiarka lúčna
Ovsík obyčajný
Stoklas preháňavý
Stoklas sitkanský
Prstnatec obyčajný
Reznačka laločnatá
Kostrava trsteníkovitá
Kostrava ovčia
Kostrava lúčna
Kostrava červená
Kostravovec
Mätonoh mnohokvetý
Mätonoh trváci
Mätonoh hybridný
Lesknica vodná
Timotejka uzlatá
Timotejka lúčna
Lipnica ročná
Lipnica hájna
Lipnica močiarna
Lipnica lúčna
Lipnica pospolitá
Trojštet žltkastý
Sekernica
Ľadenec rožkatý
Lupina biela
Lupina úzkolistá
Lupina žltá
Lucerna ďatelinová
Lucerna siata
Lucerna menlivá
Vičenec vikolistý
Hrach siaty peluška
Ďatelina alexandrijská
Ďatelina hybridná
Ďatelina purpurová
Ďatelina lúčna
Ďatelina plazivá
Ďatelina obrátená
Senovka grécka
Bôb obyčajný
Vika panónska
Vika siata
Vika huňatá
Kvaka
Kel kučeravýFacélia vratičolistá
Reďkev siata olejná
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Arachis hypogea L.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Brassica juncea (L.)
Brassica napus L. (partim)
Brassica nigra (L.)
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.
Glycine max (L.) Merrill
Podzemnica olejná
Repica olejnatá
Kapusta sitinová
Repka olejka
Kapusta čierna
Konopa siata
Požlt farbiarsky
Rasca lúčna
Bavlník
Slnečnica ročná
Ľan siaty
Mak siaty
Horčica biela
Sója fazuľová
IV. OBILNINY
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.76.
77.
78.
79.
80.
Avena sativa L.
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
Sorghum bicolor (L.) Moench.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Sorghum bicolor (L.) Moench. x Sorghum
sudanense (Piper) Stapf.
X Triticosecale Wittm.
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
Triticum durum Desf.
Triticum spelta L.
Zea mays L.
Ovos siaty
Jačmeň siaty
Ryža
Lesknica kanárska
Raž siata
Cirok dvojfarebný
Cirok sudánsky
Cirok dvojfarebný x Cirok
sudánsky
Tritikale
Pšenica letná
Pšenica tvrdá
Pšenica špaldová
Kukurica siata
V. ZEMIAKY
81. Solanum tuberosum L. Zemiak
VI. ZELENINY
82. Cichorium intybus L. (partim) Priemyselná čakanka
VII. OSTATNÉ DRUHY
83.
84.
Vitis
Humulus lupulus
Vinič hroznorodý
Chmeľ

Príloha č. 2 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 309/2004 Z. z.

Vzor 08

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

2) § 2 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4) § 34 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

5) § 6 zákona č. 151/2002 Z. z.