Nariadenie vlády č. 302/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

(v znení č. 162/2010 Z. z.)

Čiastka 124/2004
Platnosť od 07.05.2004 do19.07.2011
Účinnosť od 01.12.2010 do19.07.2011
Zrušený 63/2011 Z. z.

302

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na skupinu určených výrobkov, ktorými sú hračky.

(2) Hračkou sa rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený na hranie deťom mladším ako 14 rokov.

(3) Za hračku sa nepovažuje výrobok uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Hračku možno uviesť na trh, ak neohrozuje bezpečnosť alebo zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používa podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé správanie detí.

(2) Za okolností, za ktorých je hračka uvádzaná na trh s ohľadom na obdobie predvídateľného alebo bežného používania, musí hračka spĺňať základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky (ďalej len „požiadavky“) uvedené v tomto nariadení.

(3) Na účely tohto nariadenia je uvedením na trh predaj, ako aj bezplatná distribúcia.

§ 3

Ak hračka nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2, nesmie byť uvedená na trh.

§ 4

Ak hračka spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, nesmie byť bránené jej uvádzaniu na trh.

§ 5

(1) O hračke s označením CE podľa § 11 sa predpokladá, že je v súlade so všetkými ustanoveniami tohto nariadenia, ako aj s postupmi posudzovania zhody podľa § 8 až 10.

(2) Ak hračka spĺňa požiadavky harmonizovaných slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú harmonizované európske normy, ktorých referenčné čísla boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

(3) Hračka, pri ktorej výrobca neuplatnil harmonizované technické normy podľa odseku 2 alebo ich uplatnil len čiastočne, alebo pre ktorú takéto normy neexistujú, spĺňa požiadavky, ak po získaní ES certifikátu typu bola jej zhoda so schváleným typom potvrdená pripevnením označenia CE.

(4) Ak hračka podlieha inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý tiež ustanovuje pripevnenie označenia CE, toto označenie vyjadruje predpoklad, že hračka je v súlade aj s ustanoveniami tohto iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

(5) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je povinný uverejniť vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) odkazy na slovenské právne predpisy, ktorými sa preberajú harmonizované európske normy, s údajom, ktoré harmonizované európske normy sa takýmito predpismi preberajú.

§ 6

Ak sa zistí, že harmonizované európske normy podľa § 5 ods. 5 zákona nespĺňajú požiadavky podľa § 3, úrad s tým oboznámi Stály výbor Európskej únie (ďalej len „výbor“) a uvedie dôvody.

§ 7

(1) Ak sa zistí, že hračka s označením CE, ktorá sa používa určeným spôsobom alebo podľa § 2, pravdepodobne ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie používateľov alebo iných osôb, orgán dohľadu1) prijme všetky primerané opatrenia na to, aby bola stiahnutá z trhu alebo aby sa zakázalo, alebo obmedzilo jej uvedenie na trh. Úrad ihneď informuje o tomto opatrení Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a uvedie dôvody takéhoto rozhodnutia, pričom uvedie, či nezhoda vyplýva z

a) nesplnenia základných požiadaviek podľa § 3, ak hračka nespĺňa normy podľa § 5 ods. 2,

b) nesprávneho použitia noriem podľa § 5 ods. 2,

c) nedostatkov v normách podľa § 5 ods. 2.

(2) Ak hračka nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2 a má označenie CE, úrad prijme všetky primerané opatrenia a informuje o tom Komisiu.

§ 8

(1) Pred uvedením na trh musí mať hračka vyrobená v zhode s harmonizovanými normami podľa § 5 ods. 2 pripevnené označenie CE, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnenec ustanovený v rámci Európskej únie (ďalej len „splnomocnenec“) potvrdzuje, že hračka je v zhode s týmito normami. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí mať pre potreby kontroly stále k dispozícii tieto informácie:

a) opis prostriedkov, akými sú protokol o skúške a technická dokumentácia, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s normami podľa § 5 ods. 2, a ak je to potrebné, ES certifikát typu vystavený notifikovanou osobou;2) kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanej osobe; opis spôsobov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu so schváleným typom,

b) adresy výrobných priestorov a skladu,

c) podrobné informácie o dizajne a výrobe.

(2) Hračka, ktorá úplne alebo čiastočne nespĺňa normy podľa § 5 ods. 1, musí mať pred uvedením na trh pripevnené označenie CE, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnenec potvrdzuje, že daná hračka sa zhoduje s typom, ktorý bol hodnotený podľa postupov uvedených v § 10 a ktorý notifikovaná osoba označila ako vyhovujúci požiadavkám podľa § 3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí mať pre potreby kontroly stále k dispozícii tieto informácie:

a) podrobný opis výroby,

b) opis prostriedkov, akými sú protokol o skúške a technická dokumentácia, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výrobku so schváleným typom,

c) adresy výrobných priestorov a skladu,

d) kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanej osobe podľa § 10 ods. 2,

e) ES certifikát typu alebo jeho overenú kópiu.

(3) Ak neexistuje v rámci Európskych spoločenstiev výrobca ani jeho splnomocnenec, povinnosť podľa odsekov 1 a 2 má osoba, ktorá uvádza hračku na trh.

(4) Ak nie sú splnené povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 3, orgán dohľadu1) prijme všetky primerané opatrenia na zabezpečenie ich plnenia.

(5) Ak je neplnenie povinností zrejmé, môže orgán dohľadu1) od výrobcu alebo jeho splnomocnenca požadovať najmä uskutočnenie skúšky notifikovanou osobou v určenom čase a na jeho vlastné náklady, aby sa overilo dodržiavanie harmonizovaných noriem a požiadaviek.

§ 9

(1) Minimálne podmienky, ktoré musí úrad dodržiavať pri poverovaní notifikovaných osôb podľa tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Úrad informuje Komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie (ďalej len „členský štát“) o notifikovaných osobách, ktoré boli určené na vykonávanie ES skúšok typu, ako aj o špecifických úlohách, ktorých realizáciou boli tieto osoby poverené, ako aj o identifikačných kódoch, ktoré im pridelila Komisia.

(3) Úrad, ktorý poveril notifikovanú osobu, zruší toto poverenie, ak zistí, že nespĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 3, a neodkladne o tom informuje Komisiu.

§ 10

(1) ES skúška typu je proces, ktorým notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že typ hračky spĺňa požiadavky podľa § 3.

(2) Žiadosť o uskutočnenie ES skúšky typu podáva u notifikovanej osoby výrobca alebo jeho splnomocnenec a zahŕňa

a) opis hračky,

b) názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca a miesto výroby hračky,

c) zrozumiteľné výrobné údaje a údaje o dizajne.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí vzorka hračky, ktorá sa má vyrábať.

(4) Notifikovaná osoba uskutočňuje ES skúšku typu tak, že

a) preskúma dokumenty poskytnuté žiadateľom a zhodnotí, či obsahujú požadované náležitosti,

b) ak je to možné, uskutoční primerané skúšky za použitia harmonizovaných noriem podľa § 5 ods. 1 v čo najväčšej možnej miere, aby zistila, či daný typ spĺňa požiadavky podľa § 3.

(5) Notifikovaná osoba si môže v odôvodnených prípadoch vyžiadať ďalšie vzorky typu.

(6) Ak je typ hračky v zhode s požiadavkami podľa § 3, notifikovaná osoba vystaví ES certifikát typu, o čom upovedomí žiadateľa. ES certifikát typu obsahuje závery skúšky, upresňuje súvisiace podmienky a je doplnený opismi a nákresmi schválenej hračky. Komisia, ostatné notifikované osoby a členské štáty môžu na požiadanie dostať kópiu ES certifikátu typu, a ak je na to dôvod, kópiu návrhu a výrobného postupu a správu o uskutočnených skúškach.

(7) Notifikovaná osoba, ktorá odmietne vydať ES certifikát typu, o tom informuje úrad, ktorý ju poveril, a Komisiu a uvedie dôvody odmietnutia.

§ 11

(1) Označenie CE podľa § 5, 7 a 8 a meno alebo obchodný názov výrobcu, jeho splnomocnenca alebo dovozcu sa spravidla pripevňujú na hračku alebo obal, a to vo viditeľnej, ľahko čitateľnej a nezmazateľnej forme. Pri malej hračke a hračke obsahujúcej malé časti môžu byť tieto náležitosti pripojené rovnakým spôsobom na obal, štítok alebo informačný leták. Ak uvedené náležitosti nie sú na hračku pripojené, musí výrobca, jeho splnomocnenec alebo dovozca zabezpečiť informáciu pre spotrebiteľa o tom, kde ich zistí.

(2) Označenie CE pozostáva z písmen „CE“ v tvare uvedenom v prílohe č. 5.

(3) Zakazuje sa pripevnenie iného klamlivého označenia na hračku, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE. Na hračku, jej obal alebo štítok sa môže pripevniť akékoľvek iné označenie za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

(4) Náležitosti uvedené v odseku 1 sa môžu uviesť v skrátenej podobe za predpokladu, že táto podoba umožní identifikáciu výrobcu, jeho splnomocnenca alebo dovozcu.

(5) Upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach pri používaní hračiek, ktoré sa pri určitých hračkách musia uvádzať, sú uvedené v prílohe č. 4. Členské štáty môžu požadovať, aby tieto upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach pri používaní hračiek alebo niektoré z nich spolu s informáciami špecifikovanými v odseku 4 boli uvedené v ich štátnom jazyku alebo ich štátnych jazykoch, keď sú tieto hračky uvádzané na trh.

§ 12

Ak sa zistí, že označenie CE je použité neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec je povinný zabezpečiť, aby hračka zodpovedala ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE a napraviť ich porušenie. Ak sa označenie CE naďalej používa neoprávnene, orgán dohľadu1) musí prijať všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestneniu takýchto hračiek na trh, alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu podľa § 7.

§ 13

(1) Úrad pravidelne informuje Komisiu o činnosti notifikovaných osôb, ktoré poveril realizovaním úloh podľa tohto nariadenia.

(2) Úrad vypracuje každé tri roky správu o plnení úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia a predloží ju Komisii.

§ 14

Každé rozhodnutie vydané podľa tohto nariadenia a obsahujúce obmedzenie pri uvádzaní hračky na trh musí obsahovať presné dôvody, na ktorých základe bolo prijaté. O takomto rozhodnutí musí byť čo najrýchlejšie upovedomený subjekt, ktorého sa to týka, a súčasne musí byť informovaný aj o opravných prostriedkoch a o lehotách na ich uplatnenie.

§ 15

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.


§ 16

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky.

§ 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2004.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Výrobky, ktoré sa nepovažujú za hračky

1. Vianočné ozdoby

2. Modely originálnych výrobkov vyrobené v zmenšenej mierke určené pre dospelých zberateľov

3. Vybavenie určené na kolektívne používanie na ihriskách

4. Športové potreby

5. Vybavenie pre vodné športy na použitie v hlbokej vode

6. Folklórne a dekoračné bábiky a ostatné podobné výrobky určené pre dospelých zberateľov

7. „Profesionálne“ hračky umiestnené na verejne prístupných miestach (nákupné strediská, stanice atď.)

8. Skladačky (puzzle) určené pre špecialistov obsahujúce viac ako 500 častí, prípadne bez predlohy

9. Vzduchové pušky a vzduchové pištole

10. Výrobky spôsobujúce ohňostrojové efekty vrátane kapslí okrem kapslí špeciálne zostrojených na použitie v hračkách

11. Praky a katapulty

12. Súpravy šípok s kovovými hrotmi

13. Elektrické rúry, žehličky alebo ostatné funkčné výrobky, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov

14. Výrobky s vyhrievacími prvkami určené na didaktické účely pod dohľadom dospelej osoby

15. Vozidlá so spaľovacími motormi

16. Hračky na princípe parného stroja

17. Bicykle určené na športové účely alebo ako dopravný prostriedok na verejných komunikáciách

18. Videohry určené na pripojenie k televíznym prijímačom alebo obrazovke, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov

19. Cumlíky pre dojčatá

20. Verné napodobeniny skutočných strelných zbraní

21. Módna bižutéria pre deti

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na hračky

I. Všeobecné pravidlá

1. Podľa požiadaviek uvedených v § 2 musia byť používatelia hračiek, ako aj iné osoby chránené proti nebezpečenstvám a rizikám pre bezpečnosť a zdravie, ak hračky používajú určeným alebo predvídateľným spôsobom, berúc do úvahy normálne správanie detí. Týmito rizikami sú

a) riziká spojené s dizajnom, konštrukciou alebo so zložením hračky,

b) riziká, ktoré neoddeliteľne súvisia s používaním hračky a nedajú sa úplne odstrániť zmenou konštrukcie hračky a jej zloženia bez zmeny jej funkcie alebo potlačenia jej podstatných vlastností,

2. a) stupeň rizika prítomný pri používaní hračky musí byť úmerný schopnosti používateľov hračiek alebo ich dohľadu, ak je potrebný, rozpoznať tento stupeň rizika; to platí konkrétne pre hračky, ktoré sú z dôvodu svojich funkcií, rozmerov a vlastností určené pre deti do 36 mesiacov,

b) na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady sa musí špecifikovať minimálny vek používateľov hračiek a/alebo potreba zabezpečiť dohľad dospelej osoby pri ich používaní,

3. štítky na hračkách a/alebo ich obale a návodoch na použitie, ktoré sú pripojené k hračkám, musia úplne a účinne upriamovať pozornosť používateľov alebo ich dohľadu na riziká súvisiace s používaním týchto hračiek a na spôsoby, akými sa možno týmto rizikám vyhnúť.

II. Jednotlivé riziká

1. Fyzikálne a mechanické vlastnosti

a) hračky a ich časti a v prípade upevnených hračiek aj ich upevnenia musia mať vhodnú mechanickú pevnosť, a keď je to primerané, odolnosť voči trvalému namáhaniu, ktorému sú vystavené v priebehu používania, bez toho, že by sa zlomili alebo boli náchylné na skrivenie, čo je spojené s rizikom telesného zranenia,

b) hrany, dosiahnuteľné výčnelky, laná, káble a upevnenia na hračkách musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa nebezpečenstvo a riziko pre bezpečnosť a zdravie pri ich možnom dotyku znížili na najnižšiu možnú mieru,

c) hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa minimalizovali riziká telesného zranenia, ktoré môžu byť spôsobené pohybom ich častí,

d) hračky a ich prvky a tiež akékoľvek odnímateľné časti hračiek, ktoré sú jasne určené na hranie pre deti do 36 mesiacov, musia mať také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu a/alebo vdýchnutiu,

e) hračky, ich časti a obaly, v ktorých sú zabalené na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia,

f) hračky určené na používanie v plytkej vode schopné niesť alebo držať deti na vode musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa v najvyššej možnej miere znížilo akékoľvek riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúcej účinnosti pre dieťa, berúc do úvahy odporúčané používanie tejto hračky,

g) hračky, pri ktorých sa možno dostať do ich vnútra a ktoré tak predstavujú pre prítomných uzavretý priestor, musia mať únikový otvor, ktorý sa dá zvnútra jednoducho otvoriť,

h) hračky, ktoré umožňujú svojim používateľom pohyblivosť, musia byť vybavené brzdným systémom, ktorý je prispôsobený typu hračky a zodpovedá pohybovej energii, ktorú môže daná hračka vyvinúť. Takýto systém musí byť pre používateľa jednoducho ovládateľný, aby sa dal používať bez rizika vymrštenia alebo telesného zranenia používateľa alebo iných osôb,

i) tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vyvinúť, keď sú vypálené z hračky navrhnutej na tento účel, musia byť s prihliadnutím na povahu hračky také, aby nevzniklo neprimerané riziko telesného zranenia používateľa alebo inej osoby,

j) hračky obsahujúce ohrevné prvky musia byť skonštruované tak, aby zabezpečovali, že

1. maximálna teplota každého dosiahnuteľného povrchu nezapríčiní pri dotyku s ním popálenie,

2. kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahnu teploty ani tlaky, ktoré sú takého charakteru, že ich únik z hračky z iných dôvodov než podstatných pre riadne fungovanie hračky môže zapríčiniť popáleniny, obareniny alebo iné telesné zranenia.

2. Horľavosť

a) hračky nesmú predstavovať nebezpečný horľavý prvok v prostredí dieťaťa; musia byť preto zložené z materiálov, ktoré

1. nehoria pri priamom vystavení plameňu alebo iskre, alebo iným možným zdrojom ohňa, alebo

2. nie sú náchylné na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa, alebo

3. keď sa vznietia, horia pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou, alebo

4. bez ohľadu na chemické zloženie hračky spomaľujú proces horenia;

takého horľavé materiály nesmú predstavovať riziko zapálenia iných materiálov použitých v hračke;

b) hračky nesmú obsahovať do 31. mája 2015 látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi, ktoré sú vymedzené ako nebezpečné v osobitnom predpise,3) alebo látky spĺňajúce kritériá ustanovené v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/20064) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1272/2008).

c) hračky nesmú obsahovať od 1. júna 2015 látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008.4)

d) hračky nesmú byť výbušné ani nesmú obsahovať prvky alebo látky, ktoré môžu vybuchnúť, ak sa použijú tak, ako je uvedené v § 2 ods. 1; toto ustanovenie neplatí pre kapsle, na ktoré sa vzťahuje odkaz v prílohe č. 1 bode 10,

e) hračky, a to najmä chemické hry a hračky, nesmú obsahovať látky alebo zmesi, ktoré, ak sa zmiešajú, vybuchnú

1. chemickou reakciou alebo teplom,

2. ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami,

3. ak obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu a vzduchu.

3. Chemické vlastnosti

1. Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby pri používaní podľa § 2 ods. 1 nepredstavovali zdravotné nebezpečenstvá a riziká telesného zranenia požitím, vdýchnutím alebo dotykom s pokožkou, so sliznicami alebo s očami.

V každom prípade musia byť v zhode s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na určité kategórie výrobkov alebo na zákaz, obmedzené použitie alebo označovanie určitých nebezpečných látok a zmesí.

2. Najmä pre ochranu zdravia detí nesmie biologická prípustnosť vyplývajúca z používania hračiek ako objektu prekročiť tieto množstvá na deň:

0,2 µg antimónu,

0,1 µg arzénu,

25 µg bária,

0,6 µg kadmia,

0,3 µg chrómu,

0,7 µg olova,

0,5 µg ortuti,

5,0 µg selénu,

alebo také iné množstvá, ktoré môžu byť stanovené pre tieto alebo iné látky v zákonodarstve spoločenstva na základe vedeckých dôkazov. Biologickou prístupnosťou týchto látok sa rozumie rozpustný extrakt, ktorý má toxikologický význam.

a) Hračky nesmú obsahovať do 31. mája 2015 zmesi, ktoré sú nebezpečné podľa osobitného predpisu,3) alebo látky spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/20084) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí.

Avšak ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do maximálnej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmesí mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) za podmienky, že povolené látky a zmesí dodržiavajú pravidlá spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v prílohe č. 4 bode 4.

b) Hračky nesmú obsahovať od 1. júna 2015 látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/20084) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí. Ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do najvyššej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) za podmienky, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v prílohe č. 4 bode 4.

4. Elektrické vlastnosti

a) pri elektrických hračkách nesmie menovité napätie presahovať 24 voltov a žiadna časť hračky nesmie prekročiť 24 voltov,

b) časti hračiek, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny, a tento zdroj môže spolu s káblami a inými vodičmi, cez ktoré prechádza elektrina k takýmto častiam, spôsobiť elektrický šok, musia byť riadne izolované a mechanicky chránené tak, aby sa riziku takéhoto šoku zabránilo,

c) elektrické hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné na všetkých priamo prístupných povrchoch nie sú takého charakteru, aby pri dotyku zapríčinili popálenie.

5. Hygiena

Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uspokojovali požiadavky na hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, choroby a znečistenia.

6. Rádioaktivita

Hračky nesmú obsahovať rádioaktívne prvky ani látky v podobách alebo pomeroch, ktoré môžu spôsobiť škodu na detskom zdraví.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Minimálne podmienky, ktoré musia spĺňať notifikované osoby

Notifikované osoby poverené členskými štátmi musia spĺňať tieto minimálne podmienky:

1. mať potrebný personál a nevyhnutné prostriedky a zariadenia,

2. mať technicky spôsobilý a odborne dôveryhodný personál,

3. mať vedúcich a technických zamestnancov, ktorí sú pri uskutočňovaní skúšok, vyhotovení správ, vydávaní certifikátov a uskutočňovaní dozoru podľa tohto nariadenia nezávislí od všetkých kruhov, skupín alebo osôb priamo alebo nepriamo sa zaoberajúcich hračkami,

4. zachovávať dôverné informácie získané pri pracovnej činnosti zo strany zamestnancov,

5. uzavrieť poistenie povinnej zodpovednosti, ak túto zodpovednosť nerieši štát v rámci národného práva.

Plnenie podmienok v bodoch 1 a 2 pravidelne kontroluje úrad.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach pri používaní hračiek

Hračky musia byť vybavené zreteľne čitateľnými upozorneniami, aby sa znížilo prirodzené riziko spojené s ich používaním, ako je to uvedené v podstatných požiadavkách, a to najmä

1. Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov

Hračky, ktoré môžu byť pre deti do 36 mesiacov veku nebezpečné, musia obsahovať upozornenie, napríklad „Nevhodné pre deti do 36 mesiacov“ alebo „Nevhodné pre deti do 3 rokov“, spolu s krátkou informáciou o konkrétnych rizikách vyžadujúcich obmedzenia, ktorá sa tiež môže uviesť v návode na použitie.

Tieto ustanovenia neplatia pre hračky, ktoré vzhľadom na svoju funkciu, rozmery a vlastnosti alebo iné presvedčivé okolnosti sú zjavne nevhodné pre deti do 36 mesiacov veku.

2. Šmykľavky, závesné hojdačky a kruhy, visuté hrazdy, laná a podobné hračky pripevnené k nosníku

Takéto hračky musia obsahovať pokyny, ktoré upozorňujú na uskutočňovanie kontroly a údržby hlavných častí (závesov, upevnení, zakotvení atď.) v určitých intervaloch a poukazujú na to, že ak tieto kontroly nebudú vykonané, hračka môže spôsobiť pád alebo prevrátenie.

Musia tiež obsahovať pokyny na zabezpečenie správnej montáže hračky s upozornením na časti, ktoré môžu pri nesprávnom namontovaní predstavovať nebezpečenstvo.

3. Funkčné hračky

Funkčné hračky alebo ich obal majú označenie „Pozor! Používať za priameho dohľadu dospelej osoby“.

Okrem toho sú tieto hračky vybavené príkazmi uvádzajúcimi pracovné pokyny, ako aj preventívne opatrenia, ktoré má ich používateľ dodržiavať, s varovaním, že chyba pri dodržiavaní preventívnych opatrení vystavuje používateľa nebezpečenstvám - tie treba špecifikovať - bežne súvisiacim so spotrebičom alebo s výrobkom, ktorého je daná hračka modelom v určitej mierke alebo napodobeninou. Tiež sa uvádza, že hračka sa musí držať mimo dosahu veľmi malých detí.

Funkčné hračky predstavujú hračky, ktoré sa používajú rovnakým spôsobom ako spotrebiče alebo zariadenia určené dospelým a sú často ich modelom v určitej mierke.

4. Hračky obsahujúce nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky

a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,5) návod na používanie hračiek, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008,4) obsahuje

1. upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok alebo zmesí,

2. preventívne opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvu spojenému s používaním hračiek, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu,

3. prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a

4. upozornenie, že hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom,

b) navyše k pokynom uvedeným v písmene a) majú chemické hračky na svojom obale toto označenie:

„Pozor! Len pre deti staršie ako ... rokov. Používať pod dohľadom dospelých“. O veku rozhodne výrobca.

Za chemické sa považujú najmä tieto hračky: chemické súpravy, plastové napevno osadené súpravy, miniatúrne dielne na keramiku, glazúrovanie alebo fotografovanie a podobné hračky.

5. Korčule a kolieskové dosky pre deti

Ak sa tieto výrobky ponúkajú na predaj ako hračky, musia mať toto označenie:

„Pozor! Treba používať ochranné prostriedky“.

Okrem toho návod na použitie obsahuje pripomienku, že hračka sa musí používať s obozretnosťou, pretože si vyžaduje veľkú šikovnosť, aby sa tak zamedzilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim nehodu používateľovi alebo iným osobám. Taktiež treba uviesť informácie o odporúčaných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenniciach, chráničoch na lakte a pod.).

6. Hračky určené na použitie vo vode

Hračky určené na použitie vo vode definované v prílohe č. 2 časti II bode 1 písm. f) obsahujú varovanie v súlade s pokynmi CEN, aby sa tak dodržala príslušná technická norma:6)

„Pozor! Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom“.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Označenie CE

Označenie CE musí pozostávať z písmen „CE“.

Označenie CE je vyobrazené v prílohe zákona.

Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, vzájomné proporcie sa musia dodržať.

Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 9) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 12).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z.

3) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 405/2008 Z. z.

4) Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008.

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).

6) STN EN 71-1 +A9 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.
STN EN 71-2 +A1 Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť.

1) STN EN 71-1 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.

STN EN 71-2 Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť.