Oznámenie č. 298/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno

Čiastka 121/2004
Platnosť od 07.05.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004 v súlade s článkom 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

298

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. apríla 2001 bola v Paríži prijatá Dohoda zakladajúca Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno.

V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 18. júna 2001.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1608 zo 17. septembra 2001 a prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 17. októbra 2001. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Francúzskej republiky, depozitára dohody, 17. decembra 2001.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004 v súlade s článkom 16 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

K oznámeniu č. 298/2004 Z. z.

DOHODA

zakladajúca Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno

Preambula

Dohodou z 29. novembra 1924 sa vlády Španielska, Francúzska, Grécka, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Portugalska a Tuniska rozhodli založiť Medzinárodný úrad pre víno.

Rozhodnutím jeho členských štátov zo 4. septembra 1958 bol tento úrad premenovaný na Medzinárodný úrad pre vinič a víno. Táto medzivládna organizácia má k 3. aprílu 2001 štyridsaťpäť členských štátov.

Rezolúciou COMEX-u 2/97, prijatou na svojom zasadnutí 5. decembra 1997 v Buenos Aires (Argentína), sa Valné zhromaždenie Medzinárodného úradu pre vinič a víno z vyplývajúcej potreby rozhodlo pristúpiť k úprave nového medzinárodného kontextu úlohy Medzinárodného úradu pre vinič a víno, jeho ľudských, materiálnych a rozpočtových prostriedkov, ako aj jeho konania a pravidiel činnosti, aby mohol odpovedať na výzvu a zabezpečiť budúcnosť svetového vinohradníckeho a vinárskeho sektora.

Podľa článku 7 uvedenej dohody zvolala vláda Francúzskej republiky v odpovedi na žiadosť tridsiatich šiestich štátov konferenciu členských štátov, ktorá sa konala v Paríži 14., 15., 22. júna 2000 a 3. apríla 2001.

Na základe vyššie uvedeného sa členské štáty Medzinárodného úradu pre vinič a víno (ďalej len „zmluvné strany“) dohodli takto:

KAPITOLA I

CIELE A AKTIVITY

Článok 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na založení Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (ďalej len „O.I.V“ alebo „Organizácia“), ktorá nahrádza Medzinárodný úrad pre vinič a víno, zriadený pozmeňujúcou dohodou z 29. novembra 1924. Organizácia sa riadi ustanoveniami tejto dohody.

2. O.I.V sa usiluje plniť svoje ciele a vykonáva činnosti podľa článku 2 ako medzivládna inštitúcia vedecko-technického charakteru v rozsahu priznanej kompetencie v oblasti vinohradníctva, vinárstva, nápojov na báze vína, stolového hrozna, sušeného hrozna a iných výrobkov z hroznovej šťavy.

Článok 2

1. Ciele O.I.V v oblasti jej kompetencií sú nasledujúce:

a) informovať svojich členov o opatreniach umožňujúcich uvedomiť si obavy výrobcov, spotrebiteľov a iných predstaviteľov vinohradníckeho a vinárskeho odvetvia;

b) pomáhať iným medzinárodným medzivládnym a mimovládnym organizáciám, najmä tým, ktoré sledujú normatívnu činnosť;

c) prispievať k medzinárodnej harmonizácii platných právnych predpisov a praxe, prípadne k vytváraniu nových medzinárodných právnych predpisov, na účely zlepšenia podmienok výroby a uvedenia vinohradníckych a vinárskych produktov na trh a uvedomenia si záujmov spotrebiteľa.

2. Na dosiahnutie svojich cieľov O.I.V vykonáva nasledujúce činnosti:

a) podporuje a vedie výskum a vedecko-technické experimenty na uspokojenie potrieb vyjadrených jej členmi, vyhodnocuje výsledky, upozorňujúc v prípade potreby na kvalifikovaných odborníkov, a prípadne zabezpečuje ich šírenie vhodnými prostriedkami;

b) vypracúva, formuluje odporúčania a sleduje ich uplatňovanie prostredníctvom svojich členov najmä v týchto oblastiach:

i) podmienky na vinohradnícku produkciu,

ii) oenologické praktiky,

iii) definovanie alebo opis výrobkov, označovanie a podmienky uvedenia na trh,

iv) metódy analýzy a posudzovania výrobkov z hroznovej šťavy;

c) predkladá svojim členom všetky návrhy týkajúce sa

i) záruky pôvodu výrobkov z hroznovej šťavy, najmä vzhľadom na spotrebiteľa, predovšetkým pokiaľ ide o uvedenie označenia,

ii) ochrany geografických údajov a predovšetkým vinohradníckej a vinárskej polohy a pomenovaní pôvodu určených geografickými alebo negeografickými názvami, ktoré im boli pridelené, v takých medziach, ktoré nespochybňujú medzinárodné dohody v oblasti obchodu a súkromného vlastníctva,

iii) zlepšenia vedecko-technických kritérií uznávania a ochrany rastlinných vinohradníckych a vinárskych odrôd;

d) prispieva k harmonizácii a úprave platných právnych predpisov svojimi členmi a v prípade potreby uľahčuje vzájomné uznávanie praxe, ktoré vystupujú v rámci jej pôsobnosti;

e) zabezpečuje sprostredkovanie medzi krajinami alebo organizáciami, ktoré o to požiadajú, pričom možné náklady hradia žiadatelia;

f) sleduje a vyhodnocuje vedecko-technický vývoj, ktorý by zaručoval významný a trvalý efekt na sektor vinohradníctva a vinárstva, a informuje o tom svojich členov vo vhodnom čase;

g) prispieva k ochrane zdravia spotrebiteľov a zúčastňuje sa na zdravotnej bezpečnosti potravín

i) špecializovanou vedeckou starostlivosťou umožňujúcou posúdiť vlastnú charakteristiku výrobkov z hroznovej šťavy,

ii) podporovaním a orientovaním výskumu na správne nutričné a sanitárne špecifiká,

iii) rozvojom šírenia informácií vyplývajúcich z týchto výskumov lekárskym a zdravotníckym profesiám, teda aj mimo tých, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. n);

h) podporuje kooperáciu medzi členmi prostredníctvom

i) administratívnej spolupráce,

ii) výmeny špecifických informácií,

iii) výmeny expertov,

iv) asistentskej pomoci alebo odbornými radami predovšetkým v inštitúciách pre združené projekty a iné spoločné štúdie;

i) v špecifických činnostiach zohľadňuje každého svojho člena, pokiaľ ide o systém produkcie výrobkov z hroznovej šťavy a metódy výroby vína a alkoholických nápojov z vína a hroznovej šťavy;

j) prispieva k rozvoju vzdelávacej siete vzťahujúcej sa na oblasť vinohradníctva a výrobkov z hroznovej šťavy;

k) prispieva k poznávaniu a uznávaniu svetového vinohradníckeho a vinárskeho dedičstva a historických, kultúrnych, humánnych, sociálnych a environmentálnych prvkov, ktoré sú jeho súčasťou;

l) udeľuje svoju záštitu nad verejnými alebo súkromnými projektmi nekomerčného charakteru, ktorých predmet patrí do jej pôsobnosti;

m) v rámci práce a podľa potreby udržiava potrebný dialóg so zástupcami sektora a uzaviera s nimi vhodné dohody;

n) zhromažďuje, spravuje a zabezpečuje šírenie najvhodnejších informácií a oznamuje ich

i) svojim členom a pozorovateľom,

ii) iným medzinárodným medzivládnym a mimovládnym organizáciám,

iii) výrobcom, spotrebiteľom a iným aktérom vinohradníckeho a vinárskeho odvetvia,

iv) iným zainteresovaným krajinám,

v) médiám a širokému publiku.

Na uľahčenie tejto informačnej a komunikačnej funkcie požaduje O.I.V od svojich členov, potenciálnych beneficientov, prípadne medzinárodných organizácií, aby jej poskytli údaje a všetky iné informácie na základe primeraných žiadostí;

o) pravidelne zabezpečuje znovuposudzovanie účinnosti svojich štruktúr a priebehu činnosti.

KAPITOLA II

ORGANIZÁCIA

Článok 3

1. Orgánmi O.I.V sú

a) valné zhromaždenie,

b) prezident,

c) viceprezidenti,

d) generálny riaditeľ,

e) výkonný výbor,

f) vedecko-technický výbor,

g) kancelária,

h) komisie, podkomisie a expertné skupiny,

i) sekretariát.

2. Každého člena O.I.V reprezentujú delegáti podľa vlastného výberu. Valné zhromaždenie, zložené z delegátov, ktorých určujú členovia, je plenárnym orgánom O.I.V. Môže preniesť niektoré svoje právomoci na výkonný výbor, zložený z jedného delegáta, na člena. Výkonný výbor môže zo svojej moci zveriť niektoré svoje bežné administratívne právomoci kancelárii O.I.V, ktorá sa skladá z prezidenta, viceprezidentov O.I.V, ako aj z predsedov komisií a podkomisií. Prezident, prvý viceprezident a predsedovia komisií sú rôznych národností.

3. Vedecká činnosť O.I.V sa rozvíja v expertných skupinách, podkomisiách a komisiách, ktoré koordinuje vedecko-technický výbor v rámci strategického plánu odsúhlaseného valným zhromaždením.

4. Generálny riaditeľ zodpovedá za vnútornú správu O.I.V, prijímanie a riadenie personálu. Spôsob získavania personálu musí podľa možností zabezpečiť medzinárodný charakter Organizácie.

5. V O.I.V môžu tiež pôsobiť pozorovatelia. Pozorovatelia sú prijatí po písomnom súhlase v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s vnútornými predpismi.

6. Sídlom Organizácie je Paríž (Francúzsko).

KAPITOLA III

HLASOVACIE PRÁVO

Článok 4

Každý člen si slobodne stanoví počet svojich delegátov, ale k dispozícii má len dva základné hlasy, ku ktorým sa v prípade potreby pripočíta počet poradných hlasov, vypočítaný na základe objektívnych kritérií určujúcich vzájomné postavenie každej zmluvnej strany vo vinohradníckom a vinárskom sektore, podľa podmienok stanovených v prílohách č. 1 a č. 2 tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Súčet takýchto dvoch čísel predstavuje počet rozhodujúcich hlasov. Aktualizácia koeficientu určujúceho postavenie každej zmluvnej strany vo vinohradníckom a vinárskom sektore sa bude vykonávať pravidelne podľa ustanovení prílohy č. 1.

KAPITOLA IV

SPÔSOB ČINNOSTI, PROCES PRIJÍMANIA ROZHODNUTÍ

Článok 5

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom O.I.V. Prerokúva a prijíma nariadenia vzťahujúce sa na Organizáciu, činnosť O.I.V a návrhy všeobecných, vedeckých, technických, ekonomických a právnych rezolúcií, ako aj o vytvorení alebo zrušení komisií a podkomisií. Schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov v medziach existujúcich úverov, kontroluje a odsúhlasuje účty. Valné zhromaždenie schvaľuje protokoly o kooperácii a spolupráci v oblasti vinohradníctva a jeho výrobkov, ktoré môže O.I.V uzavrieť s medzinárodnými organizáciami. Zasadá raz do roka. Na žiadosť jednej tretiny členov O.I.V môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie.

2. Aby bolo uznesenie platné, na zasadnutiach delegátov sa požaduje skutočná prítomnosť jednej tretiny členov predstavujúcich aspoň polovicu rozhodujúcich hlasov. Zastúpenie člena môže byť zverené delegácii iného člena, delegáciu však nemôže zastupovať viac ako jeden člen.

3.

a) Vzájomná dohoda je obvyklý spôsob rozhodovania valného zhromaždenia pri prijímaní návrhov všeobecných, vedeckých, technických, ekonomických a právnych rezolúcií, ako aj o vytvorení alebo zrušení komisií a podkomisií. Rovnako je to v prípade výkonného výboru pri vykonávaní svojich právomocí v tejto oblasti.

b) Vzájomná dohoda sa neuplatňuje pri voľbe prezidenta O.I.V, predsedov komisií, podkomisií a generálneho riaditeľa ani pri hlasovaní o rozpočte a finančných príspevkoch členov. Neuplatňuje sa ani pri iných finančných rozhodnutiach, ktoré stanovujú vnútorné predpisy.

c) V prípade, že valné zhromaždenie alebo výkonný výbor nedospejú k vzájomnej dohode pri prvom predložení návrhu rezolúcie alebo rozhodnutia, prezident iniciuje konzultáciu s členmi na účely urovnania názorov v období predchádzajúcom nasledujúce valné zhromaždenie alebo výkonný výbor. Ak zlyhajú všetky kroky smerujúce k dosiahnutiu vzájomnej dohody, môže prezident iniciovať pristúpenie k hlasovaniu formou kvalifikovanej väčšiny, teda dve tretiny plus jeden hlas prítomných alebo zastúpených členov na princípe jeden hlas na člena. Ak si však nejaký člen myslí, že sú ohrozené jeho dôležité národné záujmy, hlasovanie sa odloží o jeden rok. Ak túto pozíciu následne písomne potvrdí minister zahraničných vecí alebo iný príslušný politický predstaviteľ uvedeného člena, k hlasovaniu sa nepristúpi.

4.

a) Voľby prezidenta O.I.V, prezidentov komisií, podkomisií a generálneho riaditeľa sa uskutočňujú hlasovaním formou kvalifikovanej väčšiny rozhodujúcich hlasov, teda dve tretiny plus jeden z rozhodujúcich hlasov prítomných alebo zastúpených členov, za podmienky, že polovica plus jeden z prítomných alebo zastúpených členov sa vyslovili v prospech kandidáta. V prípade, že by tieto podmienky neboli splnené, zasadne mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov. Počas tohto obdobia zostáva (zostávajú) v závislosti od prípadu úradujúci prezident, predsedovia komisií a podkomisií a generálny riaditeľ vo svojej (svojich) funkcii (funkciách).

b) Dĺžka funkčného obdobia prezidenta O.I.V, predsedov komisií a podkomisií je tri roky. Dĺžka funkčného obdobia generálneho riaditeľa je päť rokov. Generálny riaditeľ môže byť znovu zvolený na ďalšie päťročné funkčné obdobie za rovnakých podmienok, aké sa vyžadujú pri jeho zvolení. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať generálneho riaditeľa za podmienok kombinovanej väčšiny, ktorá riadila jeho zvolenie, a na základe kvalifikovanej väčšiny rozhodujúcich hlasov zmluvných strán, ktoré sa zúčastnili na jeho zvolení.

5. Hlasovanie o rozpočte a peňažných členských príspevkoch sa uskutočňuje formou kvalifikovanej väčšiny rozhodujúcich hlasov, teda dve tretiny plus jeden z rozhodujúcich hlasov prítomných alebo zastúpených členov. Valné zhromaždenie vymenúva za rovnakých podmienok finančného audítora na spoločný návrh generálneho riaditeľa a kancelárie O.I.V so súhlasom výkonného výboru.

6. Oficiálnymi jazykmi sú francúzština, angličtina a španielčina. Ich financovanie je uvedené v prílohe č. 2 k tejto dohode. Valné zhromaždenie ho však môže v prípade potreby prispôsobiť podľa článku 5 bodu 3a. Na žiadosť jedného alebo viacerých členov sa pridávajú na zlepšenie komunikácie medzi členmi iné jazyky, najmä taliančina a nemčina, podľa rovnakého spôsobu financovania. Zainteresovaní používatelia budú musieť vopred formálne súhlasiť so svojím novým finančným príspevkom vyplývajúcim zo žiadosti. Pri viac ako piatich jazykoch sa každá žiadosť predloží valnému zhromaždeniu, ktoré sa rozhodne podľa článku 5 bodu 3a. Francúzština ostáva referenčným jazykom v prípade nezrovnalostí s treťou stranou, nečlenským štátom Organizácie.

7. Ustanovujúce orgány O.I.V pracujú otvoreným a transparentným spôsobom.

KAPITOLA V

FINANCOVANIE O.I.V

Článok 6

1. Každý člen O.I.V zaplatí finančný príspevok, ktorý stanovuje každoročne valné zhromaždenie. Jeho výška je vymeraná podľa príloh č. 1 a č. 2 k tejto dohode. Finančný príspevok prípadných nových členov stanoví valné zhromaždenie podľa príloh č. 1 a č. 2 k tejto dohode.

2. Finančné zdroje O.I.V zahŕňajú časť povinných ročných príspevkov každého člena a pozorovateľa, ako aj príjem z jej vlastných činností. Povinné príspevky sa vyplácajú O.I.V v priebehu príslušného kalendárneho roka. Potom sa budú považovať za zaplatené s omeškaním.

3. Finančné zdroje O.I.V môžu tiež zahŕňať dobrovoľné príspevky jej členov, dary, dotácie, finančné podpory alebo financovanie rôznej povahy pochádzajúce od medzinárodných a národných organizácií akejkoľvek vládnej, mimovládnej alebo súkromnej povahy, ak je toto financovanie v súlade so všeobecne stanovenými zásadami valného zhromaždenia, podľa článku 5 bodu 3a, ktoré budú súčasťou vnútorných stanov.

Článok 7

1. V prípade, že člen nezaplatí dva príspevky, jeho hlasovacie právo a účasť na výkonnom výbore a valnom zhromaždení, ktoré nasledujú po tomto zistení, sú bezodkladne pozastavené. Výkonný výbor ustanoví pre každý takýto prípad podmienky, za ktorých títo členovia môžu urovnať svoju situáciu, alebo v opačnom prípade sa považujú za odstupujúcich od dohody.

2. V prípade nezaplatenia troch po sebe nasledujúcich príspevkov generálny riaditeľ úradne potvrdí túto situáciu členom alebo pozorovateľom, na ktorých sa to vzťahuje. Ak sa situácia nezmení do dvoch rokov počnúc tridsiatym prvým decembrom tretieho roka, sú členovia alebo pozorovatelia, na ktorých sa to vzťahuje, bezodkladne vylúčení.

KAPITOLA VI

ÚČASŤ MEDZINÁRODNÝCH MEDZIVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Článok 8

Medzivládna medzinárodná organizácia sa môže zúčastňovať na práci O.I.V alebo byť jej členom a prispievať k financovaniu Organizácie za podmienok, ktoré ustanoví pre každý takýto prípad valné zhromaždenie na návrh výkonného výboru.

KAPITOLA VII

POZMÉŇUJÚCE NÁVRHY A REVÍZIA DOHODY

Článok 9

1. Každý člen môže predložiť pozmeňujúci návrh k tejto dohode. Návrh musí byť písomne predložený generálnemu riaditeľovi. Ten s ním oboznámi všetkých ostatných členov Organizácie. Ak v lehote šesť mesiacov odo dňa oznámenia bude polovica plus jeden člen súhlasiť s návrhom, generálny riaditeľ ho predloží na rozhodnutie na prvé valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať po skončení tejto lehoty. Rozhodnutie sa prijíma na základe vzájomnej dohody prítomných alebo zastúpených členov. Po tom ako valné zhromaždenie schváli pozmeňujúce návrhy, tie sú predmetom vnútorných schvaľovacích procesov, schválenia alebo ratifikácie podľa národnej legislatívy členov. Pozmeňujúce návrhy nadobúdajú platnosť tridsiaty deň po obdržaní listiny o prijatí, schválení alebo ratifikácii v celkovom počte dvoch tretín plus jeden člen Organizácie.

2. Táto dohoda môže byť revidovaná, ak o to požiadajú dve tretiny plus jeden člen. V takomto prípade vláda Francúzskej republiky zvolá do šiestich mesiacov konferenciu členov. Program a návrhy na revíziu sa oznámia členom najmenej dva mesiace pred konaním konferencie. Konferencia si odsúhlasí vlastné pravidlá riadenia. Generálny riaditeľ O.I.V na nej zastáva funkciu generálneho tajomníka.

3. Pred nadobudnutím platnosti revidovanej dohody určí valné zhromaždenie Organizácie, v súlade s podmienkami ustanovenými touto dohodou a vnútornými predpismi, na ktoré sa vzťahuje článok 10, do akej miery sa zmluvné strany tejto dohody, ktoré nezaslali svoje listiny o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode, budú môcť zúčastňovať na aktivitách O.I.V po nadobudnutí jej platnosti.

KAPITOLA VIII

VNÚTORNÉ PREDPISY

Článok 10

Valné zhromaždenie prijíma vnútorné predpisy O.I.V, ktoré v prípade potreby určujú spôsob vykonávania tejto dohody. Až do ich prijatia ostávajú v platnosti predpisy Medzinárodného úradu pre vinič a víno. Predpisy určujú predovšetkým právomoci, pravidlá činnosti orgánov, na ktoré sa vzťahujú už uvedené články, podmienky účasti pozorovateľov, ako aj spôsoby skúmania návrhov výhrad, ktoré môžu byť uplatnené k tejto dohode, a ustanovenia vzťahujúce sa na administratívne a finančné riadenie O.I.V. Vymedzujú taktiež podmienky na potrebné dokumenty, predkladané členom valného zhromaždenia a výkonného výboru, najmä pokiaľ ide o financovanie, ešte pred prijatím rozhodnutia v tejto otázke.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

O.I.V má vlastnú právnu subjektivitu a každým jej členom priznanú spôsobilosť na práva a povinnosti v takom rozsahu, aký je potrebný pri uskutočňovaní jej aktivít.

Článok 12

K tejto dohode sa môžu predložiť návrhy výhrad. Tie musí schváliť valné zhromaždenie podľa ustanovení článku 5 bodu 3a.

Článok 13

Táto dohoda je otvorená na podpis všetkým členom Medzinárodného úradu pre vinič a víno do 31. júla 2001. Dohoda podlieha prijatiu, schváleniu, ratifikácii alebo pristúpeniu.

Článok 14

Každý štát, na ktorý sa nevzťahuje článok 13 tejto dohody, môže požiadať o pristúpenie k nej. Žiadosti o pristúpenie sa adresujú priamo na O.I.V, s kópiou vláde Francúzskej republiky, ktorá upovedomí signatárske krajiny alebo zmluvné strany tejto dohody. O.I.V informuje svojich členov o predložených obdržaných žiadostiach a všetkých prípadných pripomienkach. Členské krajiny majú šesťmesačnú lehotu, aby oznámili O.I.V svoje stanovisko. Po šiestich mesiacoch je pristúpenie platné, ak sa väčšina členov nevyjadrila proti. Rozhodnutie o žiadosti úradne oznámi štátu depozitár. Ak je akceptovaná, uvedený štát bude mať k dispozícii dvanásť mesiacov na odovzdanie svojej listiny o prijatí depozitárovi. Každý štát, na ktorý sa vzťahuje článok 13, ktorý nepodpísal túto dohodu v stanovenej lehote, môže tak učiniť kedykoľvek.

Článok 15

Listiny o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode sa odovzdajú vláde Francúzskej republiky, ktorá pristúpi k upovedomeniu členských štátov alebo zmluvných strán tejto dohody. Listiny o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode sa odovzdajú do archívov vlády Francúzskej republiky.

Článok 16

1. Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň roka nasledujúceho po odovzdaní tridsiatej prvej listiny o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode.

2. Pre každý štát, ktorý prijme, schváli, ratifikuje túto dohodu alebo k nej pristúpi po dni jej vstupu do platnosti, nadobudne táto dohoda platnosť tridsiaty deň po obdržaní listiny o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode zo strany tohto štátu.

3. Valné zhromaždenie Medzinárodného úradu pre vinič a víno určí podľa podmienok vymedzených v pozmeňujúcej dohode z 29. novembra 1924 a vo vnútorných predpisoch z nej vyplývajúcich, do akej miery sa zmluvné strany, ktoré nezaslali svoju listinu o prijatí, schválení, ratifikácii alebo pristúpení k dohode, budú môcť zúčastňovať na aktivitách O.I.V po jej vstupe do platnosti.

Článok 17

1. Pozmeňujúca dohoda z 29. novembra 1924 skončí svoju platnosť jednohlasným rozhodnutím prvého valného zhromaždenia nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody okrem prípadu, že by sa zmluvné strany dohody z 29. novembra 1924 jednohlasne dohodli, ešte pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, na podmienkach jej skončenia.

2. „Medzinárodná Organizácia pre vinič a víno“ nadobúda všetky práva a záväzky Medzinárodného úradu pre vinič a víno.

Článok 18

Každá zmluvná strana tejto dohody ju môže kedykoľvek písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi generálnemu riaditeľovi O.I.V a vláde Francúzskej republiky. Každý pozorovateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť vystúpiť z Organizácie v šesťmesačnej lehote po písomnom oznámení adresovanom generálnemu riaditeľovi O.I.V.

Článok 19

Depozitárom tejto dohody je vláda Francúzskej republiky. Vyhotovené vo francúzskom, v španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Na dôkaz tohto podpísaní, riadne na to splnomocnení svojou vládou podpísali túto dohodu.

Dané v Paríži 3. apríla 2001.

Príloha č. 1

vzťahujúca sa na články 4 a 6 tejto dohody

SPÔSOB URČENIA POSTAVENIA KAŽDEJ ZMLUVNEJ STRANY V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA

1. Objektívne kritériá určujúce vzájomné postavenie každého štátu v sektore vinohradníctva a vinárstva

a) priemer výroby vína, špeciálnych vín, muštov, alkoholu z hroznovej šťavy a vína (vyjadrené v hodnote vína) zo štatistík známych za posledné päťročné obdobie, po vylúčení dvoch hraničných hodnôt (P – z fr. production = výroba),

b) priemer celkovej výmery vinohradov zo štatistík známych za posledné tri roky (S – z fr. surface = výmera),

c) priemer známej spotreby vína a vínnych ekvivalentov zo štatistík známych za posledné tri roky (C – z fr. consommation = spotreba)

(C) = (P) výroba – (E) export + (I) import.

2. Používaný vzorec na určenie koeficientu každej zmluvnej strany

vzorec 01

3. Aktualizácia koeficientu každej zmluvnej strany sa robí

a) na začiatku rozpočtového roka po prijatí nového člena,

b) každé tri roky berúc do úvahy posledné známe štatistické údaje.

4. Vstup nových členov

Noví členovia vstupujúci v nasledujúcich rokoch do O.I.V musia vyplatiť povinný finančný príspevok celkovo vypočítaný na základe používaného vzorca definovaného v tejto prílohe, ku ktorému sa pripočíta ich účasť na špecifickom financovaní jazykov za podmienok ustanovených v prílohe č. 2.

Príloha č. 2

vzťahujúca sa na články 4, 5 a 6 tejto dohody

STANOVENIE VOLEBNÉHO PRÁVA, POVINNÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV ZMLUVNÝCH STRÁN A SPÔSOBU FINANCOVANIA JAZYKOV

1. Základný hlas

Každá zmluvná strana má k dispozícii dva základné hlasy.

2. Poradné hlasy

Celkový počet poradných hlasov sa rovná polovici celkového počtu základných hlasov. Poradné hlasy sa prideľujú podľa potreby k základným hlasom niektorých zmluvných strán v závislosti od vzájomného postavenia, ktoré majú v sektore vinohradníctva a vinárstva, čo je výsledkom použitia vzorca uvedeného v prílohe č. 1.

3. Rozhodujúce hlasy

Počet rozhodujúcich hlasov pre každú zmluvnú stranu sa rovná súčtu základných hlasov a eventuálnych poradných hlasov.

4. Rozdelenie povinných príspevkov

Celková výška povinných príspevkov hradených zmluvnými stranami je vypočítaná na základe rozpočtu, ktorý schválilo valné zhromaždenie.

Tretina celkovej výšky povinných príspevkov je rozdelená rovnako na základné hlasy.

Dve tretiny celkovej výšky povinných príspevkov sú proporčne rozdelené na poradné hlasy.

Na uľahčenie prechodu medzi predchádzajúcou a súčasnou dohodou nemôže byť finančný príspevok zodpovedajúci dvom základným hlasom prideleným každej zmluvnej strane nižší, ako je výška „príspevkovej jednotky“ na prvý rozpočtový rok po nadobudnutí platnosti dohody. V prípade potreby sa výška finančného príspevku za poradné hlasy následne prispôsobí na dosiahnutie celkovej výšky povinných príspevkov vyplývajúcich zo schváleného rozpočtu.

5. Financovanie jazykov

Financovanie jazykov je úplne zabezpečené z celkového rozpočtu O.I.V a nevyžaduje si špeciálne príspevky každej lingvistickej skupiny zloženej z členov a pozorovateľov, ktorí ich používajú.

Spôsob používania jazykov bude vymedzený v osobitných ustanoveniach vnútorného poriadku.

Anglické znenie textu