Oznámenie č. 296/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 119/2004
Platnosť od 05.05.2004

296

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. apríla 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 3. marca 2004 uzavretá medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 31. marca 2004 uzavretá medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

3. Dodatok č. 7 z 27. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 z 1. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením piva a sladu.

5. Dodatok č. 1 z 5. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

6. Dodatok č. 2 z 15. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

7. Dodatok č. 3 z 15. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.