Oznámenie č. 293/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky na programe Spoločenstva Fiscalis 2003 – 2007

Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky na programe Spoločenstva Fiscalis 2003 – 2007.

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 5. mája 2003.

Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.