287

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy obilnín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín,

c) požiadavky na výrobu osiva obilnín,

d) podmienky uvádzania osiva obilnín do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly osiva obilnín dovezeného podľa § 11,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom obilnín,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva obilnín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo obilnín, ktoré je preukázateľne určené

a) na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 1; výroba a vývoz tohto osiva sa riadi podľa uzavretej zmluvy,

b) na pestovanie rastlín na okrasné účely.

§ 2

Druhy obilnín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva obilnín do obehu musí spĺňať osivo odrôd tých druhov obilnín, ktoré sú uvedené v časti A bode IV zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín1) (ďalej len „zoznam obilnín“). Ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak, osivo hybridov musí spĺňať požiadavky ustanovené pre osivo každého z druhov, z ktorých hybridy pochádzajú.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva obilnín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva obilnín do obehu sa nepovažuje dodávka osiva obilnín

1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa § 18 ods. 1 na účely jeho uznávania alebo kontroly,

2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva do obehu alebo na vysievanie tohto osiva,

3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,

b) odrodou, hybridom a inbrednou líniou cirokov a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej,

1. voľne opeľovaná odroda, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála,

2. inbredná línia, ktorá je dostatočne vyrovnaná a stála a ktorá je vytvorená buď umelým samoopelením a šľachtením počas niekoľkých nasledujúcich generácií, alebo rovnocennými postupmi,

3. dvojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma inbrednými líniami,

4. štvorlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi dvoma jednoduchými hybridmi,

5. trojlíniový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženca definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou líniou a jednoduchým hybridom,

6. líniovo-odrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi inbrednou líniou alebo jednoduchým hybridom a voľne opelenou odrodou,

7. medziodrodový hybrid, ktorý je prvou generáciou kríženia definovaného šľachtiteľom medzi rastlinami vypestovanými zo základného osiva dvoch voľne opelených odrôd,

c) základným osivom odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, lesknica kanárska, raž siata, tritikale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré

1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,

2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona certifikované osivo, certifikované osivo prvej generácie alebo certifikované osivo druhej generácie,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a

4. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

d) základným osivom hybridov ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, raže siatej, pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej a samoopelivého triticale osivo, ktoré

1. je určené na výrobu hybridov,

2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré

3. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 a 2,

e) základným osivom ciroku a kukurice siatej okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej

1. základné osivo voľne opeľovaných odrôd, osivo, ktoré

1a. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami pre udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,

1b. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo alebo líniovo-odrodových hybridov alebo medziodrodových hybridov,

1c. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a

1d. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1a až 1c,

2. základné osivo inbredných línií, osivo, ktoré

2a. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a

2b. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bode 2a,

3. základné osivo dvojlíniových hybridov, osivo, ktoré

3a. je určené na výrobu osiva štvorlíniových hybridov, trojlíniových hybridov alebo líniovo-odrodových hybridov,

3b. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a

3c. pri úradnej skúške alebo v prípade požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 3a a 3b,

f) certifikovaným osivom odrôd druhov lesknica kanárska okrem jej hybridov, raž siata, ciroky, sudánska tráva, kukurica siata okrem kukurice cukrovej a kukurice pukancovej a hybridy ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej a samoopelivého tritikale osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov podľa § 2 ods. 23 zákona, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

g) certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, triticale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na výrobu osiva obilnín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo prvej generácie a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

h) certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov ovos siaty, jačmeň siaty, ryža, triticale, pšenica letná, pšenica tvrdá a pšenica špaldová okrem ich hybridov osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,

2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva obilnín,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 na certifikované osivo druhej generácie a ktoré

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

i) malým balením osiva obilnín balenie, ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg.

§ 4

Všeobecné požiadavky na osivo obilnín

(1) Osivo obilnín, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo obilnín odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu a označovanie a uzatváranie obalov s osivom obilnín.

§ 5

Požiadavky na výrobu osiva obilnín

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty obilnín podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov podľa § 2 ods. 23 zákona, základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty na výrobu osiva určeného na uvádzanie do obehu musia byť založené iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona alebo zo šľachtiteľského osiva podľa § 10 ods. 6.

(2) Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov obilnín určených na výrobu osiva obilnín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Osivo predstupňov obilnín sa môže vyrábať v generáciách množenia SE1, SE2 a SE3. Základné osivo obilnín sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo obilnín sa môže vyrábať v generáciách množenia C1 a C2.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva obilnín sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Kontrolný ústav môže podľa § 15 zákona uznať osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo odrôd všetkých druhov obilnín, ak jeho maximálna vlhkosť nie je vyššia ako 15 %.

(3) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo obilnín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo.

(4) Vzorky osiva na účely kontroly odrodovej pravosti a na uznávanie osiva obilnín sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom podľa schválených metód medzinárodných organizácií.

(5) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 4 sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) odber osiva vykonáva vzorkovateľ osiva, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),

b) vzorkovateľ osiva má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných pre úradných vzorkovateľov osiva a potvrdenú úradnými skúškami; vzorkovanie osiva sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza do obehu (ďalej len “semenárska spoločnosť„), v tomto prípade vzorkovateľ osiva môže vykonávať odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených jeho zamestnávateľom alebo dodávateľom, ak sa jeho zamestnávateľ, dodávateľ alebo žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje osivo, nespracúva alebo neuvádza do obehu,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) na účely dohľadu uvedeného v písmene d) sa pomerná časť dávok osiva predložených na uznávanie kontrolne vzorkuje úradnými vzorkovateľmi osiva, pomerná časť sa rozdelí úmerne na vylúčenie pochybností, táto pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva obilnín; kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.

§ 7

Uznávanie osiva obilnín

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo obilnín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo. Osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Na účely uznania osiva obilnín podľa odseku 1 sa odoberajú vzorky osiva obilnín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Kontrolný ústav nemusí skúšať klíčivosť a čistotu tých dávok obilnín, pri ktorých existuje pochybnosť, či spĺňajú ostatné požiadavky ustanovené v prílohe č. 2.

(4) Kontrolný ústav môže vydať úradné stanovisko podľa § 18 ods. 3 písm. f) o výskyte ovsa hluchého (Avena fatua), len ak

1. je množiteľský porast pri úradnej kontrole uskutočnenej podľa prílohy č. 1 bez ovsa hluchého (Avena fatua) a ak sa v úradnej vzorke osiva obilnín s hmotnosťou najmenej 1 000 gramov odobratej podľa § 7 ods. 2 nezistilo úradným laboratórnym skúšaním ani jedno semeno rastliny ovsa hluchého (Avena fatua), alebo

2. ak úradná vzorka s hmotnosťou aspoň 3 kg odobratá podľa § 7 ods. 2 pri úradnom laboratórnom skúšaní je bez ovsa hluchého (Avena fatua).

(5) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva sa musia dodržať tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor má technickú kvalifikáciu,

1.1. je úradne poverený kontrolným ústavom a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,

1.2. nemá žiadny prospech v závislosti od výsledku vykonávanej skúšky,

1.3. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva, ktoré prešlo úradnou kontrolou a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty,

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené v priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva v súlade so schválenými metódami medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislým laboratóriom alebo

5.2. laboratóriom, ktoré patrí semenárskej spoločnosti,

6. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,

7. laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene semenárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto semenárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva obilnín

§ 8

(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom obilnín kategórie základné osivo, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva obilnín, ktorým na účely uznávania osiva obilnín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za skutočnú klíčivosť osiva obilnín uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 13 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva obilnín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo pochádza. Dodávateľ musí poskytnúť záruku za deklarovanú klíčivosť osiva obilnín.

(2) Na účel okamžitej dostupnosti osiva obilnín môže sa osivo obilnín v kategóriách základné osivo a certifikované osivo uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva obilnín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva obilnín,

c) dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva obilnín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,

d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva obilnín,

e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva obilnín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky podľa prílohy č. 2.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo obilnín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, ak Rada Európskej únie na návrh Európskej komisie (ďalej len „Komisia") pred jeho dovozom neprijala rozhodnutie, ktorým by uznala, že osivo obilnín vyrábané v tretej krajine poskytne ekvivalentné záruky (ďalej len „rovnocennosť“).

§ 9

(1) Ak je dočasne ohrozené zásobovanie trhu základným osivom a certifikovaným osivom, možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky alebo je takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O možnosť uznať a uvádzať do obehu uvedené osivo žiada Komisiu ministerstvo.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 môže byť prijaté iba na množstvo osiva obilnín, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom obilnín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd obilnín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo obilnín je obchodované na základe rozhodnutia Komisie podľa odseku 1.

§ 10

Uvádzanie osiva obilnín do obehu

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo obilnín, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo obilnín, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo obilnín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 13, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(3) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo obilnín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2; dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva obilnín.

(4) Dodávateľ môže uvádzať do obehu aj

a) šľachtiteľské osivo podľa § 2 ods. 19 zákona odrôd obilnín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,

b) prírodné osivo odrôd obilnín na spracovanie, ak zabezpečí jeho identitu,

c) malé množstvá osiva na vedecké alebo šľachtiteľské účely,

d) zodpovedajúce množstvá osiva obilnín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia1a) udelená kontrolným ústavom.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody obilnín podľa odseku 4, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu2) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6) Šľachtiteľské osivo odrôd obilnín sa môže podľa odseku 4 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na certifikáciu základného osiva ustanovené v prílohe č. 2,

b) je zabalené podľa § 12,

c) každý obal je označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2. výrobné číslo alebo číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

4. botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

5. názov odrody,

6. údaj „šľachtiteľské osivo“,

7. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(7) Dodávateľ môže uvádzať do obehu zmesi osív rôznych odrôd obilnín podľa § 18 ods. 4 písm. b) bodu 1 zákona, ak tieto zmesi sú osobitne účinné proti rozmnožovaniu určitých škodlivých organizmov. Osivo zmesí uvádzané do obehu musí byť balené a označované podľa § 12 a 13.

§ 11

Dovoz osiva obilnín z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo obilnín, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo obilnín z tretej krajiny, iba ak bola priznaná rovnocennosť podľa § 8 ods. 3, ako osivo obilnín vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä, pokiaľ ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva obilnín v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný od vývozcu si zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive:

a) druh obilnín,

b) odroda,

c) kategória množiteľského materiálu,

d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,

e) krajina vývozu,

f) dovozca,

g) množstvo dovezeného osiva obilnín.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

§ 12

Balenie osiva obilnín

(1) Obaly s osivom predstupňov, základným osivom a certifikovaným osivom obilnín musia byť uzatvárané úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len „úradná pečať“) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, iba ak by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(4) Ministerstvo môže udeliť výnimku za podmienok ustanovených Komisiou a ustanoviť podmienky na uvádzanie osiva obilnín do obehu v malom balení.

§ 13

Označovanie osiva obilnín

(1) Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva obilnín do obehu v obaloch dodávateľ je povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) pre základné osivo a certifikované osivo

1. označenie „kvalita ES“,

2. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené slovami „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

4. číslo dávky,

5. botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

6. názov odrody uvedený,

7. kategória osiva a generácia množenia,

8. krajina výroby,

9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

11. ak ide o hybridy alebo inbredné línie

11a. pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom „komponent“,

11b. pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom „hybrid“,

12. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

b) pre zmesi osiva obilnín

1. „Zmes ............................“ (druhy alebo odrody),

2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

3. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené slovami „vzorkované ... (mesiac a rok)“,

4. číslo dávky,

5. botanické názvy druhov a odrôd obilnín, kategória osiva, krajina výroby a hmotnostný podiel každej zložky,

6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,

7. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

8. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj „opätovne preskúšané ... (mesiac a rok)“ spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

9. „Obchodovanie povolené výhradne v ........“ (členský štát).

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Ministerstvo môže na základe žiadosti dodávateľov udeliť súhlas za podmienok ustanovených Komisiou, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 priamo na obale vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom. Ministerstvo informáciu o udelení súhlasu zverejní vo vestníku bez zbytočného odkladu.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom obilnín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 4 písm. a) a pre osivo predstupňov,

b) biela pre základné osivo podľa § 3 ods. 1 písm. c) až e),

c) modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g),

d) červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 ods. 1 písm. h),

e) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 17 ods. 1 až 3,

f) zelená pre zmesi osív obilnín podľa § 10 ods. 7.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť úradný doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch 4 až 6. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje nezmazateľne vytlačené na obale alebo len ak sa použila nalepovacia náveska alebo úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Označovanie osiva obilnín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé balenia osiva obilnín. Ministerstvo môže udeliť výnimky za podmienok ustanovených Komisiou na označovanie a uzatváranie malých balení osiva obilnín.

(7) Ak dodávateľ uvádza do obehu osivo obilnín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(8) Ministerstvo môže udeliť výnimku z ustanovení § 12 a 13 týkajúcich sa balenia certifikovaného osiva a jeho označovania, ak dodávateľ toto osivo dodáva vo veľkom množstve konečnému spotrebiteľovi.

(9) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, na obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody obilnín.

(10) Ak dodávané osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo obilnín bolo chemicky upravené, na úradnej náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa a na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(11) Pri uvádzaní osiva obilnín do obehu na iné účely ako na výrobu osiva obilnín možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Náveska dodávateľa musí byť vyhotovená takým spôsobom, aby ju nebolo možné zameniť s úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1.

§ 14

Dočasné pokusy

(1) Ak Komisia rozhodne, že na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva obilnín do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva obilnín do obehu, ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(2) Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 15

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Ak Komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tieto sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva obilnín uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo obilnín

a) vyrobené v tretích krajinách,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva obilnín a na overenie, či osivo obilnín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami Komisie.

§ 16

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva obilnín a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený pri dodávkach osiva obilnín vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 17

Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva obilnín

(1) Kontrolný ústav môže uznávať osivo obilnín podľa § 15 zákona, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadnuté v súlade s podmienkami podľa prílohy č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa podmienky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené, ak sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, a

b) zberalo v inom členskom štáte.

(2) Ak osivo podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo obilnín spĺňa podmienky podľa prílohy č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo obilnín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa balí podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby podľa § 13 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje

1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody; v prípade odrôd (inbredných línií a hybridov), ktoré sú určené výlučne ako komponenty hybridných odrôd, sa uvedie údaj „komponent“,

4. kategóriu osiva,

5. údaj „hybrid“, ak ide o hybridné odrody,

6. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,

7. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,

8. údaj „osivo necertifikované s konečnou platnosťou“,

b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje

1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,

2. botanický názov druhu obilniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

6. číslo poľa alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

9. počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive, ak ide o certifikované osivo,

10. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od obilniny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,

11. výsledky predbežných rozborov osiva.

(4) Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo obilnín, ak množiteľské porasty založené v tretej krajine boli úradne prehliadnuté na účely uznávania osiva obilnín a ak Komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť pre uznávanie osiva obilnín so skúšaním osív obilnín vykonávaným v Európskom spoločenstve, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo obilnín spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva, ak sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, a

b) zberalo v tretej krajine.

§ 18

Zodpovedný orgán

(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva obilnín a úradnú kontrolu uznaného osiva obilnín podľa § 16 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať na základe výsledkov vykonanej činnosti.

(3) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu obilnín podľa § 5 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) obilnín,

c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) obilnín o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) obilnín,

d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva obilnín podľa § 16,

e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva obilnín do obehu.

§ 19

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení Komisie

Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a opatrení Komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje Komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo obilnín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie s tabuľkou zhody,

b) informuje Komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky (§ 18),

c) môže požiadať Komisiu o udelenie výnimky z ustanovenia § 9 ods. 1,

d) môže požiadať Komisiu o udelenie súhlasu, aby sa toto nariadenie dočasne alebo bez časového obmedzenia neuplatňovalo na uvádzanie osiva do obehu pri druhoch lesknica kanárska, cirok a cirok sudánsky alebo pri tých druhoch obilnín, ktorých osivo sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába alebo neuvádza do obehu.

§ 20

Konzultácie s výbormi Komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a s regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva obilnín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a v regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 21

Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia Komisiou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) uvádzaní údajov o osive obilnín dovážaného z tretích krajín podľa § 11,

b) podmienkach obchodovania s chemicky ošetreným osivom podľa § 13 ods. 10,

c) podmienkach obchodovania s osivom obilnín a so zmesami osív obilnín alebo so zmesami osív obilnín vytvorených aj z osiva aspoň jedného druhu obilnín určenom na zachovanie genetických zdrojov rastlín4) v mieste ich pôvodného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania, ak sú spojené s osobitnými prírodnými a poloprírodnými biotopmi a sú ohrozené genetickou eróziou,

d) podmienkach obchodovania s osivom vhodným pre ekologické poľnohospodárstvo podľa § 18c zákona,

e) používaní nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch s osivom obilnín podľa § 13 ods. 3.

§ 22

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 4.


§ 23

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 287/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na uznávanie množiteľských porastov obilnín

1. Množiteľský porast druhov obilnín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne prosté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

2. Množiteľský porast musí spĺňať nasledujúce podmienky, čo sa týka izolačných vzdialeností od zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie, a v prípade ciroku (Sorghum) od zdroja peľu ciroku alepského (Sorghum halapense):

Plodina Najmenšia izolačná vzdialenosť
lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) -
- okrem hybridov
- pre výrobu základného osiva
- pre výrobu certifikovaného osiva


300 m
250 m
cirok (Sorghum spp.) 300 m
tritikale (Triticosecale), samoopelivé odrody
- pre výrobu základného osiva
- pre výrobu certifikovaného osiva

50 m
20 m
kukurica (Zea mays) 200 m

Tieto izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana od zdroja peľu, ktorý by mohol spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie.

3. Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Táto požiadavka platí aj pre inbredné línie. Pri výrobe osiva hybridov sa rovnaké požiadavky aplikujú aj pri posudzovaní odrodovej pravosti a odrodovej čistoty komponentov vrátane samčích sterilných a obnoviteľov fertility.

Množiteľské porasty ryže (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), raže siatej (Secale cereale) okrem hybridov, ciroku (Sorghum spp.) a kukurice (Zea mays) musia spĺňať tieto požiadavky:

A. Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov:

počet rastlín, ktoré sú pri pestovanom druhu identifikované ako rastliny, ktoré nie sú odrodovo pravé, nesmie prekročiť:

1. jednu na 30 m2 pri výrobe predstupňov a základného osiva,

2. jednu na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

B. Kukurica (Zea mays):

a) percento rastlín, ktoré sú identifikované ako rastliny nie odrodovo pravé, nesmie pri inbredných líniách a komponentoch prekročiť:

1. pri výrobe základného osiva:

1.1 inbredných línií 0,1 %,

1.2 jednoduchých hybridov a všetkých komponentov 0,1 %,

1.3 cudzoopelivých odrôd 0,5 %;

2. pri výrobe certifikovaného osiva:

2.1 komponentov hybridných odrôd:

2.2 inbredných línií 0,2 %,

2.3 jednoduchých hybridov 0,2 %,

2.4 cudzoopelivých odrôd 1,0 %,

2.5 cudzoopelivých odrôd 1,0 %;

b) pri výrobe osiva hybridov musia byť splnené tieto požiadavky:

1. otcovský komponent musí prášiť dostatočné množstvo peľu v čase, keď materský komponent kvitne,

2. ak je to potrebné, musí sa vykonať kastrácia,

3. v čase, keď 5 % alebo viac % rastlín materského komponentu má blizny schopné prijímať peľ, nesmie počet rastlín materského komponentu, ktoré prášili alebo prášia peľ, prekročiť:

3.1 1 % pri ktorejkoľvek poľnej prehliadke množiteľského porastu,

3.2 2 % pri súčte všetkých poľných prehliadok množiteľského porastu.

Za prášiacu rastlinu sa považuje rastlina, pri ktorej najmenej 50 mm dlhá vetvička metliny ktoréhokoľvek stebla práši alebo prášila.

C. Cirok (Sorghum spp.)

a) percento rastlín, ktoré sú identifikované ako rastliny nie odrodovo pravé, pri inbredných líniách a komponentoch nesmie presiahnuť

1. pri výrobe základného osiva

1.1 v čase kvitnutia: 0,1 %,

1.2 v zrelosti: 0,1 %;

2. pri výrobe certifikovaného osiva

2.1 rastliny otcovského komponentu, ktoré prášia peľ, keď rastliny materského komponentu majú blizny schopné prijímať peľ: 0,1 %,

2.2 rastliny materského komponentu

2.2.1 v čase kvitnutia: 0,3 %,

2.2.2 v čase zrelosti: 0,1 %,

b) pri výrobe certifikovaných osív hybridov musia byť splnené tieto požiadavky:

1. rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatočné množstvo peľu v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny schopné prijímať peľ;

2. v čase, keď rastliny materského komponentu majú blizny schopné prijímať peľ, percento rastlín tohto komponentu, ktoré práši peľ, nesmie prekročiť 0,1 %,

c) porasty cudzoopelivých odrôd alebo syntetických odrôd druhu cirok musia spĺňať tieto požiadavky:

počet rastlín, ktoré sú identifikované ako rastliny nie odrodovo pravé, nesmie byť vyšší ako:

1. jedna rastlina na 30 m2 pestovateľskej plochy pri výrobe predstupňov a základného osiva,

2. jedna rastlina na 10 m2 pestovateľskej plochy pri výrobe certifikovaného osiva.

D. Ryža (Oryza sativa):

Počet rastlín, ktoré sú identifikované ako jasne divoké rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie byť vyšší ako:

a) 0 pri výrobe predstupňov a základného osiva,

b) jedna rastlina na 50 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

3a. Hybridy raže

a) Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od zdrojov peľu, ktorý môže spôsobiť nežiaduce opelenie:

Plodina Najmenšia izolačná vzdialenosť
1 2
pri výrobe základného osiva
- s použitím samčej sterility
- bez použitia samčej sterility
- pri výrobe certifikovaného osiva

1 000 m
600 m
500 m

b) Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čo sa týka hodnotenia znakov komponentov, vrátane samčej sterility.

Porast musí spĺňať najmä tieto požiadavky:

1. počet rastlín alebo druhov plodiny, ktoré sú pri komponente identifikované ako rastliny nie odrodovo pravé, nesmie neprekročiť:

1.1 jednu rastlinu na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

1.2 jednu rastlinu na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva; táto požiadavka sa uplatňuje len pri poľných prehliadkach samičieho komponentu,

2. v prípade výroby základného osiva pri použití samčej sterility musí úroveň sterility samčieho sterilného komponentu dosahovať najmenej 98 %.

c) Ak je to vhodné, certifikované osivo sa vyrobí zmiešaním samičieho komponentu so samčou sterilitou a samčieho komponentu, ktorý obnovuje samčiu fertilitu.

3b. Porasty určené na výrobu certifikovaného osiva ovsa, jačmeňa, ryže, pšenice, tvrdej pšenice, pšenice špaldy a samoopelivého tritikale

a) Porast musí spĺňať tieto požiadavky, pokiaľ ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktorý môže spôsobovať nežiaduce cudzie opelenie:

1. minimálna vzdialenosť materského komponentu je 25 m od akejkoľvek inej odrody toho istého druhu okrem porastu otcovského komponentu,

2. táto vzdialenosť nemusí byť dodržaná, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

b) Porast musí byť dostatočne odrodovo pravý a odrodovo čistý, ak ide o hodnotenie znakov komponentov. Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, porast musí spĺňať tieto požiadavky:

1. minimálna odrodová čistota každého komponentu je:

– ovos, jačmeň, ryža, pšenica, tvrdá pšenica a pšenica špalda: 99,7 %,

– samoopelivé tritikale: 99,0 %;

2. minimálna hybridnosť musí byť 95 %. Percento hybridnosti sa hodnotí v súlade so súčasnými medzinárodnými metódami, ak také metódy existujú.

V prípadoch, keď sa hybridnosť stanovuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné stanovovať ju počas prehliadky porastu.

4. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú kvalitu osiva, najmä sneti prašné (Ustilagineae), sa musia vyskytovať, pokiaľ možno, na najnižšej úrovni.

5. Splnenie uvedených požiadaviek musí byť v prípade výroby základného osiva preverené pri prehliadke množiteľského porastu vykonanej úradným inšpektorom a v prípade výroby certifikovaného osiva pri prehliadke množiteľského porastu vykonanej buď úradným inšpektorom, alebo semenárskym inšpektorom pod osobitným dohľadom úradného inšpektora.

Prehliadka množiteľského porastu sa uskutoční podľa týchto podmienok:

A. Podmienky a štádium vývoja množiteľského porastu musia byť optimálne na posúdenie znakov plodiny:

B. Počet prehliadok množiteľského porastu musí byť aspoň:

a) v prípade ovos siaty (Avena sativa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), lesknica kanárska (Phalaris canariensis), tritikale (Triticosecale): jedna,

b) v prípade ciroku (Sorghum spp.) a kukurice (Zea mays) počas obdobia kvitnutia:

1. cudzoopelivé odrody: jedna,

2. inbredné línie alebo hybridy: tri.

Ak je množiteľský porast založený po ciroku (Sorghum spp.) a kukurici (Zea mays), či už v predchádzajúcom roku, alebo v súčasnom roku, musí sa uskutočniť aspoň jedna osobitná kontrola množiteľského porastu s cieľom skontrolovať splnenie ustanovení uvedených v bode 1 tejto prílohy.

C. Veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý podlieha prehliadke, s cieľom preveriť splnenie ustanovení tejto prílohy, sa určí v súlade s vhodnými metódami.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 287/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na uznávanie osiva obilnín

1. Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a v prípade osiva inbrednej línie musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o ich charakteristiky. V prípade osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov.

Osivo obilnín jednotlivých druhov musí spĺňať tieto požiadavky:

A) Ovos siaty (Avena sativa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta) okrem hybridov:

Kategória Minimálna odrodová čistota (%)
1 2
Predstupne a základné osivo
Certifikované osivo, prvá generácia
Certifikované osivo, druhá generácia
99,9
99,7
99,0

Odrodová čistota sa preveruje hlavne prehliadkami množiteľských porastov uskutočňovanými v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1.

Aa) Samoopelivé odrody tritikale (Triticosecale) okrem hybridov:

Kategória Minimálna odrodová čistota (%)
predstupne a základné osivo
certifikované osivo, prvá generácia
certifikované osivo, druhá generácia
99,7
99,0
98,0

Minimálna odrodová čistota sa preveruje hlavne prehliadkami množiteľských porastov vykonávanými podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

Ab) Hybridy ovsa siateho, jačmeňa siateho, ryže, pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej a samoopelivého tritikale:

Minimálna odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. Stanovuje sa pri úradných vegetačných skúškach vykonávaných na vhodnom podiele vzoriek.

B) Cirok (Sorghum spp.) a kukurica (Zea mays):

V prípadoch, keď na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd bol použitý samičí komponent so samčou sterilitou a samčí komponent, ktorý nemá obnoviteľa samčej fertility, osivo sa vyrába:

a) buď zmiešaním dávok osiva v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu, keď na jednej strane sa použije materský komponent so samčou sterilitou a na druhej strane sa použije samičí komponent so samčou fertilitou,

b) alebo vypestovaním samičieho komponentu so samčou sterilitou a samičieho komponentu so samčou fertilitou v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu. Pomer týchto komponentov sa preveruje pri prehliadke množiteľského porastu uskutočnenej v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.

C) Hybridy raže:

Osivo sa neuzná ako certifikované osivo, ak sa náležite nezohľadnia výsledky úradnej vegetačnej skúšky, ktorá bola vykonaná počas rastového obdobia osiva prihláseného na uznávanie, aby sa na základe úradne odobratých vzoriek základného osiva zistilo, či základné osivo splnilo požiadavky na základné osivo ustanovené týmto nariadením vzhľadom na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky zložiek vrátane samčej sterility.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky alebo iné podmienky vzhľadom na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných druhov:

A. Tabuľka:

Druh a kategória Minimálna
kličivosť
(% čistého
osiva)
Minimálna
analytická
čistota (%
hmotnosti)
Maximálny obsah množstva semien iných rastlinných druhov
vrátane červených semien Oryza sativa vo vzorke s hmotnosťou
uvedenou v stĺpci 4 prílohy Hl (celkovo na stĺpec)
Iné
rastlinné
druhy (a)
Červené
semená
Oryza
sativa
Ostatné
druhy
obilnín
Rastlinné
druhy
iné ako
obilniny
Avena fa-
tua, Avena
sterilis,
Avena lu-
doviciana,
Lolium te-
mulentum
Rapahnus
raphanis-
trum, Agro-
stemma git-
hago
Druh
Panicum
spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ovos siaty (Avena
sativa), jačmeň
siaty (Hordeum
vulgare), pšenica
letná (Triticum
aestivum), pšenica
tvrdá (Triticum
durum), pšenica
špaldová (Triticum
spelta)
- základné osivo
- certifikované
osivo 1. a 2.
generácie
85


85 (d)
99
98
4
10
1 (b)
7
3
7
0(c)
0(c)
1
3
lesknica kanárska
(Phalaris canarien-
sis):
- základné osivo
- certifikované
osivo
75

75
98

98
4

10
1 (b)

5
0(c)

0(c)
ryža (Oryza sativa):
- základné osivo
- certifikované
osivo, l. generácia
- certifikované
osivo, 2. generácia
80

80

80
98

98

98
4

10

15
1

3

5
1

3

3
raž siata (Secale
cereale):
- základné osivo
-certifikované
osivo
85

85
98

98
4

10
1 (b)7 37 0(c)

0(c)
1

3
cirok (Sorghum spp) 80 98 0
tritikale (Triticose-
cale):
- základné osivo
- certifikované
osivo 1. a 2.
generácie
80


80
98


98
4


10
1 (b)
7
3
7
0(c)


0(c)
1


3
kukurica (Zea
mays)

90

98

0

B. Ak v tabuľke A je v niektorom stĺpci uvedený odkaz, musia byť splnené tieto požiadavky:

a) maximálny obsah semien ustanovený v stĺpci 4 zahŕňajúcom tiež semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až 10,

b) iné semená sa nepovažujú za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje semená druhov obilnín,

c) prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua), ovsa jalového (Avena sterilis), ovsa jalového malokvetého (Avena ludoviciana) alebo mätonohu mámivého (Lolium temulentum) vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov,

d) v prípade odrôd ovsa siateho (Avena sativa), ktoré sú úradne zatriedené ako odrody typu ovos nahý, sa znižuje minimálna klíčivosť čistých semien na 75 %. V tomto prípade sa na úradnej náveske uvedie minimálna klíčivosť 75 %.

3. Výskyt škodlivých organizmov, ktoré znižujú kvalitu osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.

Osivo musí spĺňať najmä tieto požiadavky vzhľadom na prítomnosť kyjaničky purpurovej (Claviceps purpurea) (maximálny počet sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s hmotnosťou ustanovenou v stĺpci 3 prílohy č. 3):

Kategória Claviceps purpurea
1 2
Obilniny iné ako hybridy raže:
- 1 predstupne a základné osivo 1
- 2 certifikované osivo 3
Hybridy raže:
- 3 základné osivo 1
- 4 certifikované osivo 4 (a)
(a) Prítomnosť piatich sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s predpísanou
hmotnosťou sa považuje za spĺňajúcu normy,
ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje viac ako štyri skleróciá
alebo fragmenty sklerócií.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 287/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky osiva obilnín

DruhyMaximálna
hmotnosť dávky
(v tonách)
Minimálna
hmotnosť vzorky
odobratej z dávky
(v gramoch)
Hmotnosť vzorky
na určenie množstva
ustanoveného
v stĺpcoch 4 až 10 prí-
lohy II (2) (A) a II (3)
(v gramoch)
1234
ovos siaty (Avena satlva),
jačmeň siaty (Hordeum
vulgare), pšenica letná
(Triticum aestivum), pšenica
tvrdá (Triticum durum),
pšenica špaldová (Triticum
spelta), raž siata (Secale
cereale), tritikale
(Triticosecale)
251000500
lesknica kanárska (Phalaris
canariensis)
10400200
ryža (Oryza sativa)25500500
cirok (Sorghum spp.)101000900
kukurica (Zea mays), základné
osivo inbredných línií
40250250
kukurica (Zea mays), základné
osivo okrem inbredných linií,
certifikované osivo
4010001000

Maximálna hmotnosť posledného dielu dávky nesmie prekročiť stanovenú hmotnosť dávky
o viac ako 5 %.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 287/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín v znení

– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Ú. v. ES L 048, 26. 2. 1969),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Ú. v. ES L 087, 17. 4. 1971),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Ú. v. ES L 171,29. 7. 1972),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Ú. v. ES L 287, 26. 12. 1973),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Ú. v. ES L 356, 27. 12. 1973),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Ú. v. ES L 016, 20. 1. 1978),

– smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Ú. v. ES L 113, 25. 4. 1978),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Ú. v. ES L 236, 19. 7. 1979),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Ú. v. ES L 183, 27. 6. 1979),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Ú. v. ES L 205, 13. 8. 1979),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Ú. v. ES L 067, 12. 3. 1981),

– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Ú. v. ES L 200, 23. 7. 1986),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988),

– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Ú. v. ES L 274, 6. 10. 1988),

– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Ú. v. ES L 333, 30. 11. 1990),

– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Ú. v. ES L 054, 5. 3. 1993),

– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Ú. v. ES L 067, 25. 3. 1995),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Ú. v. ES L 304, 27. 11. 1996),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Ú. v. ES L 025, 1. 2. 1999),

– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Ú. v. ES L 050, 26. 2. 1999),

– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Ú. v. ES L 234, 1. 9. 2001),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín (Ú. v. ES L 141, 24. 5. 1974) v znení

– smernice Komisie 78/511/EHS z 24. mája 1978 (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 1978).

3. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom a rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

1a) Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).

2)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4)
Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.