Nariadenie vlády č. 283/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

Čiastka 115/2004
Platnosť od 01.05.2004 do31.01.2007
Účinnosť od 01.05.2004 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

OBSAH

283

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 490/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Týmto nariadením nie sú dotknuté obmedzenia uložené podľa všeobecných ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre maloobchodný predaj mäsa z nepárnokopytníkov.“.

2. V § 2 písm. h) a i) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „iný“.

3. V § 2 sa vypúšťa písmeno p).

4. V § 3 ods. 1 sa pred slovo „Telá“ vkladajú slová „Príslušný orgán veterinárnej správy zabezpečí, že“ a slovo „Telá“ sa nahrádza slovom „telá“.

5 . V § 3 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „prílohy č. 2 časti K“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 2 časti M“.

6. V § 3 ods. 3 sa za slová „nebalené v priamom obale“ vkladajú slová „uvádzané na trh“.

7. V § 3 ods. 7 písm. c) sa slová „orgánmi Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Európskou komisiou“.

8. V § 3 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev.“.

9. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „musí“ vkladajú slová „viesť register“ a v prvom až treťom bode sa vypúšťajú slová „viesť register“, štvrtom bode sa pred slovo „oznamovať“ vkladá slovo „a“ a slová „príslušnému orgánu veterinárnej správy“ sa nahrádzajú slovami „príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe“.

10. V § 4 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „kilogramov“ vkladajú slová „a nepárnokopytníkov,“.

11. V § 4 ods. 12 sa v prvej vete za slovo „môže“ vkladajú slová „po schválení Európskou komisiou“ a vypúšťajú sa slová „a po schválení príslušným orgánom Európskych spoločenstiev“.

12. V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „príslušnými orgánmi Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskou komisiou“.

13. V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev.“.

14. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „orgánmi Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskou komisiou“.

15. V § 6 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa slovo „úradným“ a v písmene c) sa vypúšťa slovo „úradný“.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách (oznámenie č. 101/2003 Z. z.).“.

17. V § 8 ods. 1 sa nad slovo „metód“ umiestňuje odkaz 23a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Príloha č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.“.

18. V § 16 ods. 2 sa slová „príslušný orgán veterinárnej správy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky“.

19. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a

(1) Po rozhodnutí Európskej komisie, ktorým sa povolí dodatočné limitované prechodné obdobie jednotlivým prevádzkarňam, ktoré si do 15. novembra 2003 podali žiadosť o zaradenie do prechodného obdobia vzhľadom na dočasné výnimky zo stavebno-technických požiadaviek ustanovených v prílohe č. 2 časti A a časti B a doložili pracovný plán a program prevádzkarne vrátane lehôt na odstraňovanie jednotlivých v ňom uvedených nedostatkov, ktoré nesmú prekračovať 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii s preukázaním dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na zosúladenie jednotlivých podmienok prevádzkarne s podmienkami na schválenie ustanovenými v prílohe č. 2 časti A a časti B, štátna veterinárna a potravinová správa vydá prevádzkarni dočasné schválenie platné od 1. mája 2004 až do zmeny rozhodnutia Európskej komisie, ktorou sa prevádzkareň vyčiarkne zo zoznamu prevádzkarní zaradených v dodatočnom limitovanom prechodnom období, najdlhšie však do 30. apríla 2005.

(2) Čerstvé mäso v jatočnej úprave, čerstvé delené alebo vykostené mäso počas trvania dodatočného limitovaného prechodného obdobia možno uvádzať len na domáci trh v Slovenskej republike a musí byť označené osobitnou značkou, ktorú určí v rozhodnutí o dočasnom schválení štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie. Spotrebiteľsky balené mäso, mäso balené v priamom obale a mäso balené v druhom obale musí byť označené slovami „Určené len na domáci trh v Slovenskej republike".

(3) Výroba, používanie, distribúcia a uvádzanie na trh čerstvého mäsa len na domáci trh v Slovenskej republike podlieha v dodatočnom limitovanom prechodnom období osobitným kontrolám orgánov veterinárnej správy v súlade s príslušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(4) Prevádzkareň v dodatočnom limitovanom prechodnom období musí viesť podrobnú evidenciu o zvieratách prijatých a zabitých na bitúnku, o získanom mäse a o rozrobenom mäse. Prevádzkareň v dodatočnom limitovanom prechodnom období musí viesť zoznam všetkých jednotlivých odberateľov mäsa a chronologické záznamy o distribúcii mäsa, ktoré budú obsahovať názov a adresu príjemcu, množstvo a druh mäsa.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa podľa príslušného rozhodnutia Európskej komisie upresní náležitosti dokladov, ktoré musia sprevádzať výrobky a záznamov, ktoré prevádzkovateľ a príjemca musí viesť a uchovávať.

(6) Čerstvé mäso získané pred dátumom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii sa môže uvádzať len na domáci trh v Slovenskej republike po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004, ak je označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred dátumom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

(7) Čerstvé mäso podľa odseku 8 musí ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.

(8) S čerstvým mäsom získaným pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkárne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi po 1. máji 2004 do 31. augusta 2004.

(9) Obchodný doklad podľa § 3 ods. 1 písm. f), ktorý musí sprevádzať každú zásielku čerstvého mäsa uvedeného v odseku 3, musí obsahovať poznámku „Získané pred 1. májom 2004" podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.

(10) Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred dátumom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, možno na čerstvé mäso získané po dátume pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii používať do 31. decembra 2004. Takto označené čerstvé mäso musí ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.“.

20. V § 17 sa za slovami „časti K bodu“ vkladajú slová „10 a“ a vypúšťa sa druhá veta.

21. V prílohe č. 2 časti K bode 2. písm. ac) sa slová „skupiny skratiek: uvedené v právnom akte Európskych spoločenstiev uvedenom v prílohe č. 1 bode 1“ nahrádzajú slovami „skratka „EHS".

22. V prílohe č. 2 časti K bode 2 písm. bc) sa slová „skupiny skratiek: uvedené v právnom akte Európskych spoločenstiev uvedenom v prílohe č. 1 bode 1" nahrádzajú slovami „skratka „EHS“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.