Nariadenie vlády č. 280/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu

(v znení č. 18/2006 Z. z.)

Čiastka 115/2004
Platnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

280

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) podmienky a požiadavky na množiteľský materiál viniča podľa § 2 ods. 20 zákona, ktoré pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podľa ustanovenia zákona a tohto nariadenia,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča,

c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča,

d) podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly množiteľského materiálu viniča dovezeného podľa § 10,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní množiteľského materiálu viniča,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu viniča uvádzaného do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na množiteľský materiál viniča, ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a ktorý je riadne označený, dostatočne izolovaný a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1; výroba a vývoz tohto množiteľského materiálu viniča sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2

Množiteľský materiál viniča

(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie do obehu musí spĺňať množiteľský materiál všetkých odrôd viniča podľa § 2 ods. 4 zákona a klonov podľa § 2 ods. 8 zákona.

(2) Množiteľský materiál viniča, ktorý je určený na vegetatívne rozmnožovanie viniča, je množiteľský materiál, ktorý sa vyrába a uznáva v kategóriách podľa § 3 písm. b) až i).

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) viničom rastliny rodu Vitis (L.) určené na výrobu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál,

b) mladými viničovými rastlinami

1. zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených viničových výhonov alebo bylinných výhonov určených na neštepené pestovanie alebo na použitie ako podpník,

2. zakorenené sadenice, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinných výhonov spojené štepením, ktorých podzemná časť je zakorenená,

c) časťami mladých viničových rastlín

1. viničové výhony, ktorými sú jednoročné vyzreté výhony,

2. odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinných výhonov určené na tvorbu podzemnej časti zakorenenej sadenice,

3. viničie, ktorým sú časti viničových výhonov alebo bylinného výhonu určené na tvorbu nadzemnej časti zakorenenej sadenice alebo vrúbľovania in situ,

4. bylinný výhon, ktorým je nezdrevnatený výhon,

5. odrezky zo selektovaných a podpníkových viníc, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinného výhonu určené na výrobu zakorenených odrezkov,

d) selektovanými a podpníkovými vinohradmi množiteľské porasty určené na výrobu odrezkov podpníkov na štepenie, odrezkov zo selektovaných a podpníkových viníc alebo viničia,

e) viničovými škôlkami škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc.

f) množiteľským materiálom predstupňov viniča (SE) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód s cieľom zachovať pravosť odrody alebo klonu a s cieľom predchádzať chorobám,

2. je určený na výrobu základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre množiteľský materiál predstupňov,

4. uznal podľa § 15 ods. 3 zákona Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

g) základným množiteľským materiálom viniča (E) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený vegetatívnym množením priamo z množiteľského materiálu predstupňov podľa písmena f),

2. je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základný množiteľský materiál,

4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

h) certifikovaným množiteľským materiálom viniča (C) množiteľský materiál, ktorý

1. bol vyrobený priamo zo základného množiteľského materiálu alebo z množiteľského materiálu predstupňov a ktorý je určený na výrobu

1a. mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo

1b. hrozna,

2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikovaný množiteľský materiál,

3. uznal kontrolný ústav podľa § 15 ods. 3 zákona,

i) štandardným množiteľským materiálom množiteľský materiál, ktorý

1. spĺňa požiadavky na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,

2. je určený na výrobu

2a. mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo

2b. hrozna,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre štandardný množiteľský materiál,

j) uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu množiteľského materiálu na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu a za obchodné využívanie1) odrôd viniča sa nepovažuje dodávka množiteľského materiálu

1. zodpovedným orgánom podľa § 16 na účely jeho uznávania alebo kontroly,

2. na účely jeho úpravy2) fyzickými osobami – podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného množiteľského materiálu do obehu.

§ 4

Požiadavky na množiteľský materiál viniča

(1) Množiteľský materiál viniča, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebol vyrobený z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v katalógu odrôd viniča členského štátu Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“).

(2) Na množiteľský materiál viniča vrátane štandardného množiteľského materiálu odrôd a klonov registrovaných v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky a zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v katalógu odrôd a klonov viniča členského štátu, ktorý spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie alebo kontrolu, na uvádzanie do obehu a uzatváranie obalov.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí aj pre množiteľský materiál viniča vyrobený v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 10 ods. 2.

§ 5

Požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča

(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty viniča podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu množiteľského materiálu v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C). Množiteľské porasty viniča určené na výrobu štandardného množiteľského materiálu sa úradne neuznávajú; kontrolný ústav ich kontroluje, či spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohe č. 1. Množiteľské porasty musia byť založené len z uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 2 ods. 21 zákona.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov viniča určených na výrobu množiteľského materiálu viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Množiteľský materiál predstupňov viniča (SE) sa môže vyrábať len v generácii množenia SE1. Základný množiteľský materiál viniča sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) sa môže vyrábať v generácii množenia C1. Pri štandardnom množiteľskom materiáli sa generácia množenia neuvádza. Štandardný množiteľský materiál sa označuje symbolom S.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu viniča sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať množiteľský materiál viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E), certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) a štandardný množiteľský materiál.

§ 7

Uznávanie množiteľského materiálu viniča

Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľský materiál viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál (C). Množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3. Štandardný množiteľský materiál sa úradne neuznáva; kontrolný ústav kontroluje, či spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

§ 8

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča

(1) Pri dočasnom ohrození zásobovania trhu množiteľským materiálom viniča Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu množiteľského materiálu, ktorý nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 možno prijať len na množstvo množiteľského materiálu, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu množiteľským materiálom viniča.

(3) Dodávateľ je povinný použiť návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii množiteľského materiálu. Pri dodávke množiteľského materiálu viniča dodávaného podľa odseku 1, je dodávateľ povinný použiť návesku hnedej farby podľa § 12 ods. 3 písm. e). Na náveske musí byť vždy uvedené, že dodávaný množiteľský materiál je množiteľským materiálom kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je množiteľským materiálom dodávaným na účely podľa odseku 1.

§ 9

Uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu množiteľský materiál viniča, ak nebol kontrolným ústavom uznaný alebo skontrolovaný podľa § 7 a ak nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu množiteľský materiál viniča v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Množiteľský materiál viniča musí byť balený v uzavretých obaloch alebo vo zväzkoch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označený podľa § 12.

(3) Dodávateľ môže uvádzať do obehu aj malé množstvá množiteľského materiálu viniča na

a) pokusné účely alebo na vedecké účely,

b) šľachtiteľské účely,

c) uchovanie genetických zdrojov rastlín,3)

aj keď tento množiteľský materiál nebol uznaný v niektorej z kategórií uvedených v § 7.

(4) Dodávateľ môže uvádzať do obehu množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu4) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(5) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno množiteľský materiál viniča, ktorý nie je určený na použitie, ako sú podpníky na výrobu odrezkov, uvádzať do obehu, ak nebol uznaný ako množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) alebo certifikovaný množiteľský materiál (C), dodávateľ nesmie od tohto času uvádzať do obehu takýto množiteľský materiál v kategórii štandardný množiteľský materiál. Ministerstvo informuje o tomto zákaze dodávateľov vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

(6) Dodávateľ môže množiteľský materiál viniča metódami in vitra uvádzať do obehu len po prijatí všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 19 ods. 1 písm. b).

§ 10

Dovoz množiteľského materiálu viniča z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len množiteľský materiál viniča, ktorý spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať množiteľský materiál viniča z tretej krajiny, len ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že množiteľský materiál viniča vyrábaný v tretej krajine poskytuje rovnocenné záruky ako množiteľský materiál viniča vyrobený v Európskom spoločenstve.

(3) Podrobné zásady na uplatňovanie ustanovení odsekov 1 a 2 určí ministerstvo podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva.

(4) Do času, kým nebude prijaté rozhodnutie podľa odseku 2 a nebudú ustanovené zásady podľa odseku 3, kontrolný ústav je oprávnený povoliť dovoz množiteľského materiálu viniča z tretích krajín, ak dodávateľ spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(5) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb množiteľského materiálu viniča v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2, je povinný od vývozcu zabezpečiť o dovážanom množiteľskom materiáli viniča tieto údaje:

a) druh (botanický názov),

b) odroda alebo klon; pri dovoze vrúbľov sa tento údaj uvádza pri podpníkoch určených na výrobu odrezkov a pri odrezkoch z preštepencov,

c) kategória množiteľského materiálu,

d) generácia množiteľského materiálu,

e) krajina výroby množiteľského materiálu a zodpovedný úradný orgán,

f) krajina vývozu, ak je iná ako krajina výroby,

g) dovozca,

h) množstvo dovezeného množiteľského materiálu.

(6) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 5 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(7) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 5, ministerstvo postupuje podľa § 17 písm. d).

§ 11

Balenie množiteľského materiálu viniča

(1) Obaly a zväzky s množiteľským materiálom viniča musia byť uzatvorené úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na náveske alebo na obale. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len „úradná pečať“) a náveska.

(2) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, len ak tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(3) Množiteľský materiál viniča musí byť balený podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.

(4) Ak komisia prijme opatrenie na používanie pečatného systému pri balení množiteľského materiálu viniča, ministerstvo postupuje podľa § 17 písm. c).

(5) Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z požiadaviek na balenie a uzatváranie množiteľského materiálu viniča dodávaného v malých množstvách konečným spotrebiteľom a o ustanovenie podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu v nádobách, prepravkách alebo škatuliach.

§ 12

Označovanie množiteľského materiálu viniča

(1) Pri uvádzaní množiteľského materiálu viniča do obehu v obaloch alebo vo zväzkoch dodávateľ je povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi a údajmi uvedenými v prílohe č. 4.

(2) Náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou pomocou uzatváracieho zariadenia.

(3) Návesky na obaloch a zväzkoch musia byť farebne odlíšené podľa kategórie množiteľského materiálu viniča. Náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre množiteľský materiál predstupňov viniča (SE),

b) biela pre základný množiteľský materiál viniča (E),

c) modrá pre certifikovaný množiteľský materiál viniča (C),

d) tmavožltá pre štandardný množiteľský materiál,

e) hnedá pre množiteľský materiál viniča dodávaného podľa § 8.

(4) Dodávateľ môže použiť len jedinú návesku pri dodávke množiteľského materiálu viniča, ak

a) dodáva štepené alebo zakorenené sadenice viniča pre jedného kupujúceho,

b) dodávané balenie obsahuje množiteľský materiál len jednej odrody viniča,

c) náveska obsahuje všetky údaje podľa prílohy č. 4,

d) všetky balenia alebo zväzky sú spojené takým spôsobom, že pri ich oddelení sa spojenie poškodí a už sa nedá uviesť do pôvodného stavu,

e) náveska k baleniu alebo zväzku je pripevnená pomocou uzatváracieho zariadenia a

f) spôsob balenia podľa tohto odseku sa použije len raz.

(5) Množiteľský materiál viniča sa nemusí označiť náveskou, ak dodávka je sprevádzaná rastlinným pasom.6)

(6) Odberatelia množiteľského materiálu viniča sú povinní návesky uschovávať počas jedného roka od prevzatia dodávky a sú povinní kedykoľvek ich predložiť kontrolnému ústavu, ak o to požiada.

(7) Ak sa do obehu uvádza množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na náveske, obale, zväzku a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča.

(8) Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z požiadaviek na označovanie množiteľského materiálu viniča podľa odsekov 1 až 3, ak dodávateľ tento množiteľský materiál dodáva v malom množstve konečným spotrebiteľom.

§ 13

Dočasné pokusy a porovnávacie skúšky

(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy. Po prijatí rozhodnutia komisie o vykonaní dočasných pokusov ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

(2) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok v Európskom spoločenstve a na území Slovenskej republiky, tieto skúšky sa vykonajú na účely následnej kontroly vzoriek množiteľského materiálu viniča, ktoré boli úradne odobraté počas vzorkovania kontrolným ústavom. Následnou kontrolou vzoriek sa zisťuje, či množiteľský materiál viniča spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením na jeho uvádzanie do obehu.

(3) Do porovnávacích skúšok možno zahrnúť najmä množiteľský materiál viniča

a) vyrobený v tretích krajinách, ak sa nachádza na území Slovenskej republiky,

b) určený pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) určený na zachovanie genetickej rôznorodosti.3)

(4) Výsledky porovnávacích skúšok sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania množiteľského materiálu viniča a vykonávania následných kontrol.

§ 14

Spôsob a rozsah výkonu kontroly

(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby množiteľského materiálu viniča a najmä od jeho vyorania až po dodanie konečnému spotrebiteľovi náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a množiteľský materiál viniča spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách č. 1 a 2 a či je zachovaná ich pravosť.

(2) Pri dodávkach množiteľského materiálu viniča kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty množiteľského materiálu viniča laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 15

Osobitné ustanovenia o uznávaní množiteľského materiálu viniča

(1) Dodávatelia sú povinní

a) od vyorania množiteľského materiálu alebo jeho oddelenia z materskej rastliny viniča až po jeho dodanie konečnému spotrebiteľovi zabezpečovať pravosť tohto množiteľského materiálu,

b) počas pestovania, vyorávania alebo oddelenia z materskej rastliny, balenia, skladovania a prepravy uchovávať množiteľský materiál viniča v oddelených zásielkach a označovať ho názvom odrody alebo klonu.

(2) Množiteľský materiál viniča, ktorý sa vyrobil v jednom členskom štáte zo základného množiteľského materiálu certifikovaného a vyrobeného v druhom členskom štáte, môže uznať kontrolný ústav, ak množiteľské porasty boli úradne prehliadané a bolo zistené, že spĺňajú podmienky ustanovené v prílohe č. 1 a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že množiteľský materiál spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2.

§ 16

Kontrolný ústav

(1) Kontrolný ústav je zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov a množiteľských materiálov viniča v kategórii množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) a za úradnú kontrolu štandardného množiteľského materiálu a uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 14.

(2) Pomocné činnosti pri uznávaní množiteľského materiálu viniča môže vykonávať aj odborne spôsobilá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činností podľa odseku 2 fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech z výsledku vykonanej kontroly a z opatrení, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav s cieľom zabezpečiť súlad skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 13.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu viniča podľa § 5 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu viniča,

c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu viniča o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu viniča,

d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 14,

e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,

f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu.

(6) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v odseku 2 tieto doklady vydáva v mene kontrolného ústavu, ak bola na to poverená podľa odseku 3.

§ 17

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie

(1) Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 5 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona.

(2) Ministerstvo

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich množiteľský materiál viniča do súladu s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,

b) informuje komisiu o každom kontrolnom orgáne Slovenskej republiky podľa § 16,

c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 8,

d) môže požiadať komisiu o určenie výnimky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča podľa § 8 ods. 1,

e) prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 13 a na posúdenie ich výsledkov na základe žiadosti komisie.

§ 18

Konzultácie s výbormi komisie

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 19

Splnomocňovacie ustanovenie

Ak komisia prijme príslušné opatrenia, ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) podmienkach dodávok množiteľského materiálu viniča, ktoré sa nepovažujú za uvádzanie do obehu a za obchodné využívanie odrôd viniča podľa § 3 písm. j),

b) podmienkach dodávok množiteľského materiálu viniča podľa § 9 ods. 3 a 4,

c) používaní pečatného systému pri balení množiteľského materiálu viniča podľa § 11 ods. 4,

d) uvádzaní údajov o množiteľskom materiáli viniča dovážaného z tretích krajín podľa § 10 ods. 7.

§ 20

Prechodné ustanovenie

Množiteľský materiál viniča, ktorý bol uznaný pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktorý sa použil na založenie selektovaného a podpníkového vinohradu podľa § 3 písm. d) alebo viničovej škôlky na kultiváciu podľa § 3 písm. e), sa považuje za množiteľský materiál uznaný podľa tohto nariadenia.

§ 20a

(1) V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú založené k 1. januáru 2006 a sú určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu, sa nemusia uplatňovať do 30. júla 2011 požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bodoch 5.1. a 5.2.

(2) V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú založené k 1. januáru 2006 a sú určené na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, sa nemusia do 30. júla 2012 uplatňovať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bode 5.3.

(3) Zakorenené sadenice pozostávajúce z pôvodného množiteľského materiálu zaštepeného v základnom množiteľskom materiáli nemusia do 31. júla 2010 spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 II. časti. Musia byť však zaradené ako pôvodný množiteľský materiál.

§ 21

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.


§ 22

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY

1. Množiteľský porast musí spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Podmienky pestovania a úroveň vývoja porastu musia byť také, aby umožnili vykonanie dostatočných previerok identity a čistoty porastu a jeho zdravotného stavu.

3. Pôda alebo pestovateľský substrát musí poskytovať dostatočnú záruku, ak ide o neprítomnosť škodlivých organizmov alebo ich vektorov, najmä nematód, ktoré prenášajú vírusové ochorenia. Selektované a podpníkové vinohrady a viničové škôlky sa zakladajú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodlivými organizmami.

4. Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, musí byť na najnižšej možnej úrovni.

5. Ak ide o škodlivé organizmy uvedené v písmenách a) až c), uplatňujú sa podmienky ustanovené v bodoch 5.1. až 5.5. s výhradou bodu 5.6, a to

a) komplex infekčnej degenerácie: vírus roncetu viniča (GFLV), vírus mozaiky arábky (ArMV),

b) ochorenie zvinutka viniča: vírus zvinutky viniča 1 (GLRaV-1) a vírus zvinutky viniča 3 (GLRaV-3),

c) vírus škvrnitosti viniča (GFkV), ak ide o podpníky.

5.1. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu pôvodného množiteľského materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) až c). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu vykonávaných indexovaním alebo pomocou medzinárodne prijatej rovnocennej skúšobnej metódy, uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa v prípade organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b) potvrdia výsledkami testov zdravotného stavu vykonávaných na všetkých rastlinách každých päť rokov. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.

5.2. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu základného množiteľského materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých šesť rokov a začínajú sa pri trojročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.

Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú každých šesť rokov a začínajú sa pri šesťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.

5.3. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu certifikovaného materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu na základe zisťovania v súlade s metódami analýzy/kontrolnými postupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne prijatými a štandardnými normami. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri päťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.

Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri desaťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.

Miera nedostatkov v množiarňach, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nesmie presiahnuť 5 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.

5.4. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu štandardného materiálu, miera nedostatkov, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nesmie presiahnuť 10 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť.

Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.

5.5. Vo viničových škôlkach sa nesmie pri každoročnej úradnej prehliadke porastov založenej na vizuálnych metódach a v prípade potreby podporenej vhodnými skúškami a druhou úradnou prehliadkou porastov preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b).

5.6. Ak sa neuplatňujú body 5.1. a 5.2. alebo bod 5.3., musia sa namiesto toho uplatňovať tieto pravidlá:

5.6.1. z množiteľských porastov určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného materiálu sa musia odstrániť rastliny napadnuté škodlivými vírusovými ochoreniami, najmä roncetom a zvinutkou viniča,

5.6.2. množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu ostatných kategórií sa musia udržiavať bez výskytu rastlín s príznakmi škodlivých vírusových ochorení.

6. Viničové škôlky sa nemôžu zakladať vo viniciach alebo v selektovaných a podpníkových vinohradoch. Najmenšia vzdialenosť viničnej škôlky od vinice alebo selektovaného a podpníkového vinohradu sú tri metre.

7. Množiteľský materiál používaný na produkciu odrezkov podpníkov na štepenie, viničia, odrezkov zo selektovaných a podpníkových vinohradov, zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc sa musí odoberať zo selektovaných a z podpníkových vinohradov, ktoré boli preverené a schválené.

8. Okrem úradnej previerky uvedenej v bode 5 vykoná sa najmenej jedna úradná prehliadka množiteľského porastu. Dodatočné kontroly množiteľských porastov sa vykonávajú v prípade sporov, v ktorých možno rozhodnúť bez toho, aby bola dotknutá kvalita množiteľského materiálu.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Množiteľský materiál a klon musia spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu; pri uvádzaní štandardného materiálu na trh je prípustná odchýlka 1 % odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

2. Množiteľský materiál musí spĺňať minimálne technickú čistotu 96 %. Za technické nečistoty sa považuje

a) množiteľský materiál úplne alebo čiastočne zoschnutý aj v prípade, ak po zoschnutí bol namočený do vody,

b) poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál, najmä poškodený mechanicky, aj v dôsledku ľadovca alebo mrazu, alebo rozdrvený, alebo polámaný, ranami po zálistkoch a pod.,

c) materiál, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v III. časti.

3. Viničové výhony dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.

4. Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, sa toleruje, len ak je na najnižšej možnej úrovni. Množiteľský materiál vykazujúci jasné znaky alebo príznaky škodlivého organizmu, pre ktorý neexistuje žiadne účinné ošetrenie, sa odstráni.

II. OSOBITNÉ PODMIENKY

Zakorenené sadenice

Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu sa zatrieďujú do tejto kategórie. Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rôznych kategórií množiteľského materiálu sa zatrieďujú do nižšej kategórie, z ktorých sa zakorenená sadenica skladá.

III. TRIEDENIE

1. Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo selektovaného a z podpníkového vinohradu a viničie

Priemer

Priemer sa meria v najširšom bode prierezu; to sa nevzťahuje na bylinné odrezky.

1. Odrezky podpníkov na štepenie a viničie:

1.1. priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm,

1.2. maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie in situ.

2. Odrezky zo selektovaného a z podpníkového vinohradu:

2.1. minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.

2. Zakorenené odrezky

A. Priemer

Priemer sa meria v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.

B. Dĺžka

Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako

1. 30 cm pri zakorenených odrezkoch určených na vrúbľovanie, pri zakorenených odrezkoch určených pre Sicíliu je však táto dĺžka 20 cm,

2. 20 cm pri ostatných zakorenených odrezkoch.

To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.

C. Korene

Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.

D. Päta

Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako 1 cm pod ňou.

3. Zakorenené sadenice

A. Dĺžka

Výhon musí mať dĺžku najmenej 20 cm.

To neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.

B. Korene

Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.

C. Zrast

Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a pevným zrastom.

D. Päta

Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako 1 cm pod ňou.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.

BALENIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU

Obsah balení alebo zväzkov

1 - Druh2 - Počet jednotlivých kusov3 - Maximálne
množstvo
1. Zakorenené sadenice25, 50, 100 alebo násobky 100500
2. Zakorenené odrezky50, 100 alebo násobky 100500
3. Viničie
- minimálne s piatimi použiteľnými očkami
- s jedným použiteľným očkom
100 alebo 200
500 alebo násobky 500
200
5 000
4. Odrezky podpníkov na štepenie100 alebo násobky 1001 000
5. Odrezky zo selektovaného a z podpníkového
vinohradu
100 alebo násobky 100500

Osobitné podmienky

1. Malé množstvá

V prípade potreby môže byť počet jednotlivých kusov v balení a vo zväzkoch všetkých druhov a kategórií množiteľského materiálu uvedeného v stĺpci 1 menší, ako sú najmenej počty uvedené v stĺpci 2.

2. Sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach. Počet jednotlivých kusov a najvyššie množstvo sa neuplatňujú.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU

A. NÁVESKA

I. Požadované informácie

1. Norma ES

2. Krajina výroby

3. Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo previerku a členský štát alebo ich iniciály

4. Meno a adresa osoby zodpovednej za uzatvorenie alebo jej identifikačné číslo

5. Druh materiálu

6. Typ materiálu

7. Kategória

8. Odroda a prípadne klon; ak ide o zakorenené sadenice, platí tento údaj pre podpník a vrchný štepenec

9. Referenčné číslo dávky

10. Množstvo

11. Dĺžka – len pre odrezky podpníkov na štepenie: tento údaj zahŕňa minimálnu dĺžku odrezkov príslušnej dávky

12. Rok zberu

II. Minimálne požiadavky

Náveska musí spĺňať tieto požiadavky:

1. musí byť nezmazateľne tlačená a jasne čitateľná,

2. musí byť pripevnená na nápadnom mieste, aby bola dobre viditeľná,

3. informácie uvedené v časti A nemôžu byť žiadnym spôsobom skryté, zastreté ani prerušené inými informáciami alebo obrázkami,

4. informácie uvedené v časti A musia byť zobrazené rovnakým spôsobom.

III. Výnimka pri malých množstvách pre konečných spotrebiteľov

1. Viac ako jeden kus

Požadované informácie pre návesku I. časti podľa bodu 10 znejú: „Presný počet kusov na balenie alebo zväzok".

2. Len jeden kus

Nevyžadujú sa tieto informácie ustanovené v časti A:

2.1. druh materiálu,

2.2. kategória,

2.3. referenčné číslo dávky,

2.4. množstvo,

2.5. dĺžka odrezkov podpníkov na štepenie,

2.6. rok zberu.

IV. Výnimka pri viniči v črepníkoch, prepravkách a škatuliach

Ak ide o sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach, keď nie je možné, aby balenie tohto materiálu spĺňalo požiadavky na uzatvorenie (vrátane označenia náveskou) z dôvodu jeho obsahu,

a) množiteľský materiál sa uchováva v samostatných dávkach vhodne označených podľa odrody a prípadne klonu a podľa počtu jednotlivých kusov,

b) úradná náveska nie je povinná,

c) k množiteľskému materiálu je priložený sprievodný doklad ustanovený v časti B.

B. SPRIEVODNÝ DOKLAD

I. Podmienky, ktoré sa majú splniť

Sprievodný doklad musí

1. byť vydaný najmenej v dvoch vyhotoveniach (pre odosielateľa a pre príjemcu),

2. vyhotovenie pre príjemcu musí sprevádzať dodávku z adresy odosielateľa na adresu príjemcu,

3. uvádzať všetky informácie o jednotlivých dávkach dodávky stanovené v II. časti,

4. byť uchovaný najmenej jeden rok a musí byť sprístupnený kontrolnému orgánu.

II. Zoznam informácií, ktoré musí obsahovať sprievodný doklad

1. Norma ES

2. Krajina výroby

3. Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo previerku a členský štát alebo ich iniciály

4. Poradové číslo

5. Odosielateľ (adresa, registračné číslo)

6. Príjemca (adresa)

7. Druhy

8. Druh (druhy) materiálu

9. Kategória (kategórie)

10. Odroda (odrody) a prípadne klon (klony); pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpník a vrchný štepenec

11. Počet jednotlivých kusov na dávku

12. Celkový počet dávok

13. Dátum dodávky.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča v znení

smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971,

smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974,

prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977,

smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977,

smernice Komisie 78/692/EHS z 25. júla 1978,

smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982,

smernice Rady 86/55/EHS z 22. apríla 1986,

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988,

smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990,

smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002,

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003.

2. Smernica Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. EÚ L 169, 26. 4. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 a 5 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.

2) § 536 Obchodného zákonníka.

3) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

4) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

6) § 3a ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.