Oznámenie č. 28/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992

Čiastka 13/2004
Platnosť od 23.01.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 29. januára 2004.

28

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2002 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 199/1993 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 199 z 27. februára 2003 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 15. júla 2003.

Zmluva nadobudne platnosť 29. januára 2004 v súlade so záverečnými ustanoveniami.

K oznámeniu č. 28/2004 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“), majúc na zreteli záväzky plynúce z budúceho členstva oboch zmluvných strán v Európskej únii, sa dohodli na zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 takto:

Za pôvodný text článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992, ktorý sa označuje odsekom l tohto článku, sa vkladajú odseky 2 a 3, ktoré znejú:

2. Platnosť tejto zmluvy bude skončená, ak sa jedna zo zmluvných strán stane členským štátom Európskej únie. V takom prípade sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom, ktorý bude totožný s dňom nadobudnutia platnosti zmluvy, na ktorej základe bude založené členstvo tejto zmluvnej strany v Európskej únii. Písomnú informáciu o uvedenej skutočnosti dostane druhá zmluvná strana diplomatickou cestou najneskôr v deň predchádzajúci dňu skončenia platnosti tejto zmluvy.

3. Platnosť tejto zmluvy sa skončí automaticky, ak sa obe zmluvné strany stanú členskými štátmi Európskej únie súčasne. V takom prípade bude deň skončenia platnosti tejto zmluvy totožný s dňom nadobudnutia platnosti zmluvy, na ktorej základe bude založené členstvo zmluvných strán v Európskej únii.“.

Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992. Podlieha vnútroštátnemu schváleniu každou zmluvnou stranou a nadobudne platnosť 60. dňom odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty o tomto schválení.

Dané v Bratislave 30. novembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Českú republiku:

Vladimír Špidla v. r.