279

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) štátnou odbornou kontrolou krmív (ďalej len „štátna kontrola“) kontrola vykonávaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) na preverenie súladu s ustanoveniami osobitného predpisu1) alebo s ustanoveniami právnych aktov Európskych spoločenstiev (ďalej len „spoločenstvo“), ktoré nariaďujú vykonávať štátnu kontrolu a sú priamo aplikovateľné v členských štátoch (ďalej len „všeobecne záväzný právny predpis“),

b) príslušným orgánom kontrolný ústav,2) prípadne orgán členského štátu spoločenstva zodpovedný za vykonanie štátnych kontrol,

c) kontrolou dokladov preverovanie dokladov priložených ku krmivám3) alebo akýchkoľvek iných informácií poskytnutých o krmive,

d) kontrolou identity preverovanie zhody dokladov, označovania krmív formou vizuálnej kontroly,

e) fyzickou kontrolou kontrola samotného krmiva vrátane odberu vzorky a laboratórnej skúšky,

f) uvádzaním do obehu prechovávanie akéhokoľvek krmiva na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy prevodu tretej osobe, zdarma alebo za poplatok a predaj a ostatné formy samotného prevodu.

Štátna kontrola

§ 3

Krmivá vyrábané alebo uvádzané do obehu na území Slovenskej republiky a krmivá určené na vývoz podliehajú štátnej kontrole v súlade s týmto nariadením.

§ 4

(1) Štátna kontrola sa vykonáva

a) v pravidelných časových intervaloch,

b) pri podozrení z nesúladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Štátna kontrola sa vykonáva používaním prostriedkov primeraných zamýšľanému cieľu, najmä z hľadiska rizík a na základe získaných skúseností.

(3) Štátna kontrola zahŕňa všetky stupne produkcie, výroby, sprostredkovania pred predajom vrátane dovozu a používania krmív. Kontrolný ústav vyberie stupeň alebo stupne, ktoré sú najvhodnejšie na zamýšľaný účel kontroly.

(4) Štátna kontrola sa vo všeobecnosti vykonáva bez predchádzajúceho upovedomenia kontrolovaného subjektu.

(5) Štátna kontrola sa vzťahuje aj na použitie zakázaných látok v súvislosti s výživou zvierat.

§ 5

Pohotovostný plán

(1) Kontrolný ústav v spolupráci so štátnym orgánom zodpovedným za kontrolu v oblasti veterinárnej starostlivosti4) pripravuje pohotovostný plán určujúci opatrenia, ktoré je potrebné okamžite realizovať pri zistení, že krmivo predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, a v ktorom sú presne vymedzené právomoci a zodpovednosti, ako aj cesty prenosu informácií. Pohotovostný plán sa upravuje podľa potreby, najmä pri zmene v organizácii kontrolných služieb, na základe nadobudnutých skúseností vrátane skúseností získaných v simulovaných cvičeniach alebo podľa odporúčania komisie.

(2) Pohotovostný plán sa vrátane jeho zmeny a doplnkov zasiela Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“).

Dovoz z tretích krajín

§ 6

Kontrolný ústav vykonáva kontrolu dokladov pri každej šarži krmiva pri vstupe na colné územie Slovenskej republiky z tretích krajín a náhodnú kontrolu identity s cieľom preveriť ich druh, pôvod a miesto určenia podľa príslušných colných predpisov. Ustanovenie § 4 ods. 1 a 2 týmto nie je dotknuté.

§ 7

Na účely kontrol môžu colné orgány určiť príslušné vstupné miesta pre rôzne druhy krmív a môžu požadovať, aby im bol oznámený príchod krmiva do príslušného vstupného miesta.

§ 8

Súlad krmív so všeobecne záväznými právnymi predpismi overuje kontrolný ústav prostredníctvom náhodných fyzických kontrol pred ich uvedením do obehu. Fyzická kontrola zahŕňa kontrolu samotného krmiva, odber vzorky krmiva a laboratórnu skúšku krmiva.

§ 9

(1) Ak štátna kontrola vykonaná kontrolným ústavom preukáže, že krmivo nespĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, colný orgán zakáže jeho vstup na územie Slovenskej republiky alebo kontrolný ústav zakáže jeho uvedenie do obehu na území Slovenskej republiky a nariadia jeho odoslanie späť. Kontrolný ústav ihneď informuje komisiu a ostatné členské štáty o odmietnutí krmiva s uvedením zistených porušení systémom rýchlej výmeny informácií.5)

(2) Ak sa nepostupuje podľa ustanovenia v odseku 1, kontrolný ústav môže nariadiť niektoré z týchto opatrení:

a) uviesť krmivo v určenom termíne do súladu s požiadavkami,

b) vykonať dekontamináciu krmiva,

c) prepracovať krmivo vhodným spôsobom,

d) použiť krmivo na iný účel alebo

e) zničiť krmivo.

(3) Všetky opatrenia musia byť vykonané takým spôsobom, aby nepriaznivo neovplyvnili zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

(4) Náklady vzniknuté pri opatreniach podľa odseku 1 alebo 2 znášajú držitelia oprávnení na dovoz alebo ich zástupca.

§ 10

(1) Ak sa krmivo, pri ktorom bola vykonaná kontrola podľa § 6, neuvádza do obehu na území Slovenskej republiky, doklady o vykonanej kontrole a jej výsledku (ďalej len „dokument o kontrole“) sa pripoja k obchodným dokladom. Obchodné doklady musia obsahovať odkaz na dokument o kontrole. Vykonaná kontrola neovplyvní právo príslušných orgánov členských štátov, ktoré sú miestom určenia krmiva, vykonať pri týchto krmivách náhodné kontroly.

(2) Dokument o kontrole musí byť vypracovaný v súlade so vzorom uvedeným v prílohe č. 1 v časti A v rozsahu len jedného listu zostaveného podľa pravidiel uvedených v prílohe č. 1 v časti B.

(3) Dokument o kontrole musí byť vyhotovený v jednom z jazykov spoločenstva, ktorý je prijateľný pre príslušný orgán členského štátu, kam sa produkty pochádzajúce z tretích krajín dovážajú na colné územie spoločenstva. V prípade potreby, ak je Slovenská republika miestom určenia, môže kontrolný ústav vyžadovať od príslušnej osoby, ktorej sa to týka, preklad dokumentu do slovenského jazyka. Preklad nahradí zodpovedajúce podrobnosti v dokumente.

(4) Akákoľvek zmena alebo výmaz v dokumente o kontrole neoprávnenou osobou spôsobuje jej neplatnosť.

(5) Dokument o kontrole doručí príslušný orgán miesta vstupu osobe, ktorej sa to týka, ak

a) krmivo pochádza priamo z tretej krajiny a je určené na uvádzanie do obehu v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorý vykonal kontrolu podľa § 6 alebo § 8 tohto nariadenia,

b) krmivá, ktoré nepochádzajú zo spoločenstva, opúšťajú slobodné pásmo, slobodný sklad alebo colný sklad a sú určené na uvádzanie do obehu v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza voľná zóna, voľný sklad alebo colný sklad.

(6) Ak je dodávaná výrobná šarža produktu rozdelená na rôzne časti, dokument o kontrole musí byť priložený ku každej jej časti.

(7) Dokument o kontrole musí sprevádzať šaržu krmiva, na ktorú sa vzťahuje, až do okamihu jej uvedenia do obehu v spoločenstve a musí byť predložený príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je uvádzaná do obehu spolu s kópiou výsledkov laboratórnych analýz, ak sú dostupné.

(8) Colný úrad neumožní uvádzať krmivo do obehu na colnom území Slovenskej republiky, prípadne na colnom území spoločenstva, kým nedostane informácie doložené dokumentom o kontrole zostaveným podľa odseku 2 alebo prípadnými ďalšími kontrolami, že kontrola bola vykonaná v súlade s § 6 a 8 tohto nariadenia a neboli zistené porušenia, ktoré by neumožnili uvádzať krmivo do obehu. Pri zistení porušení sa postupuje podľa § 9.

(9) Príslušný orgán členského štátu, v ktorom boli produkty uvedené do voľného obehu na colnom území spoločenstva, uchová si dokument o kontrole a kópiu výsledkov laboratórnej analýzy, ak sú dostupné, najmenej počas 18 mesiacov.

§ 11

(1) Ak vznikne na území tretej krajiny nebezpečenstvo ohrozujúce zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže požiadať komisiu o prijatie týchto ochranných opatrení:

a) pozastaviť dovoz krmív z celej alebo z časti príslušnej tretej krajiny alebo z jedného alebo z viacerých špecifických výrobných zariadení, a ak je to vhodné, z ktorejkoľvek tretej krajiny tranzitu alebo

b) ustanoviť osobitné podmienky pre krmivá určené na dovoz z celej alebo z časti príslušnej tretej krajiny.

(2) Ak ministerstvo požiadalo komisiu o prijatie ochranných opatrení a ak komisia nekonala v súlade s odsekom 1 a neprijala ochranné opatrenia ani z vlastnej iniciatívy, môže ministerstvo prijať dočasné ochranné opatrenia, ak ide o dovoz. Ak ministerstvo prijme dočasné ochranné opatrenia, bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a komisiu.

§ 12

Obchodovanie v rámci spoločenstva

Krmivá určené na vývoz do ktoréhokoľvek členského štátu musia byť rovnako kontrolované ako krmivá, ktoré sú určené na uvádzanie do obehu na území Slovenskej republiky.

§ 13

Kontrola krmiva v mieste pôvodu

(1) Kontrolný ústav vykonáva kontrolu v krmivárskych podnikoch6) s cieľom preveriť, či spĺňajú podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov a či krmivá určené na uvádzanie do obehu sú v súlade s požiadavkami ustanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Tam, kde je dôvodné podozrenie, že sa požiadavky podľa odseku 1 nespĺňajú, kontrolný ústav vykoná potrebné štátne kontroly a pri potvrdení podozrenia prijme vhodné opatrenia.

Kontrola zásielky krmiva v mieste určenia

§ 14

(1) Kontrolný ústav môže prostredníctvom nediskriminačných náhodných štátnych kontrol na miestach určenia overiť, či zásielky krmiva spĺňajú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontrolný ústav môže dodávateľov7) požiadať, a to len v rozsahu potrebnom na vykonanie týchto náhodných štátnych kontrol, aby mu oznámili dátumy dodania krmív. O uplatňovaní takého postupu kontrolný ústav informuje komisiu.

(2) Ak kontrolný ústav má informácie, ktoré vedú k podozreniu z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, môže vykonať kontrolu aj počas prepravy krmiva vrátane krmiva, ktoré je len v tranzite.

§ 15

(1) Ak kontrolný ústav počas štátnej kontroly vykonávanej v mieste určenia zásielky alebo počas prepravy potvrdí nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, prijme vhodné opatrenia a úradnou formou požiada odosielateľa tovaru, príjemcu tovaru alebo ktorúkoľvek oprávnenú osobu vykonať podľa ustanovených podmienok niektorý z nasledujúcich úkonov:

a) uviesť krmivo do súladu v stanovenom termíne,

b) zneškodňovať krmivo,

c) prepracovať krmivo vhodným spôsobom,

d) použiť krmivo na iný účel,

e) odoslať krmivo späť do krajiny pôvodu po informovaní príslušného orgánu krajiny pôvodu krmivárskeho podniku alebo

f) zničiť krmivo.

(2) Náklady vzniknuté z opatrení podľa odseku 1 znáša dodávateľ alebo príjemca.

§ 16

Spolupráca v prípade porušení všeobecne záväzných právnych predpisov

(1) V prípade zničenia, použitia na iné účely, vrátenia do krajiny pôvodu alebo zneškodňovania krmív podľa § 15 ods. 1 sa kontrolný ústav bezodkladne skontaktuje s príslušným orgánom členského štátu odosielateľa. Členský štát odosielania uskutoční všetky potrebné opatrenia a upovedomí kontrolný ústav o druhu a výsledku vykonaných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a dôvodoch na také rozhodnutia.

(2) Ak sa kontrolný ústav obáva, že prijaté opatrenia členského štátu odosielateľa sú neprimerané, príslušné orgány oboch štátov budú spoločne hľadať cesty a spôsoby na nápravu situácie vrátane možnosti vykonania spoločnej kontroly na mieste, ak je to vhodné.

(3) Ak kontroly vykonávané podľa § 14 preukážu opakované nezrovnalosti, kontrolný ústav informuje komisiu a ostatné členské štáty.

§ 17

Ochranné opatrenia

(1) Ak krmivom vznikne v jednom alebo vo viacerých členských štátoch nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia a dané nebezpečenstvo sa pomocou opatrení prijatých príslušným členským štátom nepodarilo odstrániť, môže ministerstvo požiadať komisiu o prijatie týchto ochranných opatrení:

a) pozastaviť uvádzanie krmiva do obehu z príslušného členského štátu alebo jeho použitie vo výžive zvierat alebo

b) pozastaviť vývoz krmiva z celého územia alebo len z časti príslušného členského štátu, alebo členských štátov, alebo z jedného alebo z viacerých krmivárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú na území príslušného členského štátu, alebo

c) ustanoviť osobitné podmienky na uvádzanie krmiva do obehu z príslušného členského štátu alebo na použitie krmiva vo výžive zvierat, alebo

d) ustanoviť osobitné podmienky na vývoz krmiva z celého územia alebo len z časti príslušného členského štátu, alebo členských štátov, alebo z jedného, alebo z viacerých krmivárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú na území príslušného členského štátu.

(2) Ak ministerstvo požiadalo komisiu o potrebu vykonať ochranné opatrenia a komisia neprijala ochranné opatrenia podľa odseku 1, ministerstvo môže prijať dočasné ochranné opatrenia v súvislosti s použitím alebo uvádzaním krmív do obehu. O prijatých opatreniach ihneď informuje komisiu a ostatné členské štáty.

§ 18

Kontrola používania krmív

Zamestnanci kontrolného ústavu na účel vykonávania kontroly sú oprávnení vstupovať na miesta, kde prebieha poľnohospodárska výroba, a na miesta, kde sa krmivá vyrábajú alebo používajú.

Informačný systém

§ 19

(1) Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov8) sú povinní okamžite informovať kontrolný ústav o zásielke krmiva, ktoré na územie Slovenskej republiky doviezli z tretej krajiny alebo uviedli do obehu, a taktiež o krmivách, ktoré na území republiky prechovávajú alebo vlastnia, ak

a) obsahy nežiaducich látok alebo produktov v nich presahujú najvyššie prípustné množstvá, nad ktorými sa nesmie krmivo používať na výživu zvierat alebo zmiešať s ostatnými krmivami, alebo

b) nespĺňajú niektoré ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a pre tento nesúlad, s ohľadom na ich určenie predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

(2) Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov poskytnú všetky podrobné informácie, ktoré môžu pomôcť pri presnej identifikácii príslušných krmív alebo zásielky krmív a úplný opis rizika, ktoré dané krmivo predstavuje, spolu so všetkými dostupnými informáciami potrebnými na ich vystopovateľnosť. Taktiež informujú kontrolný ústav o postupoch vykonaných na účely zamedzenia možného ohrozenia zdravia ľudí, zvierat alebo ohrozenia životného prostredia.

(3) Informačnú povinnosť podľa odsekov 1 a 2 vzhľadom na možné riziko z krmív majú aj osoby vykonávajúce monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch4) a osoby zodpovedné za vykonávanie rozborov v laboratóriách.

(4) Kontrolný ústav podľa potreby vydáva rozhodnutia o prijatých opatreniach podľa ustanovení § 8, 13 a 15.

§ 20

(1) Ak kontrolný ústav má informáciu, ktorá na základe dostupných faktorov hodnotenia rizika naznačuje, že zásielka krmiva predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, overí si túto získanú informáciu, a ak je to vhodné, prijme opatrenia, aby nebolo možné zásielku použiť na výživu zvierat, pozastaví zásielku a na lepšie odhadnutie rizika ihneď preskúma

a) druh rizika, a ak je to potrebné, aj obsah nežiaducich látok,

b) pravdepodobný pôvod nežiaducich látok alebo rizika.

(2) Ak je to potrebné, hodnotenie rizika sa rozšíri aj na ostatné zásielky toho istého krmiva v krmivovom a potravinovom reťazci, ktoré môžu obsahovať nežiaduce látky, alebo vzhľadom na ne také riziko môže existovať, berúc do úvahy všetky prímesi nežiaducich látok v iných krmivách určených na výživu zvierat a možné recyklovanie nebezpečných látok v krmivovom reťazci.

(3) Ak sa v súlade s odsekom 1 potvrdí existencia vážneho rizika, kontrolný ústav zabezpečí, aby posledné miesto určenia zásielky obsahujúcej nežiaduce látky vrátane dekontaminácie, následných postupov pri zneškodňovaní krmív, ich prepracovania alebo zničenia nemalo škodlivé následky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie. Ak existuje možnosť, že sa nežiaduce látky alebo riziko vyplývajúce z ich prítomnosti rozšírilo aj na iné zásielky alebo do krmivového alebo potravinového reťazca, ihneď identifikuje a podrobí kontrole aj ostatné zásielky, ktoré sa považujú za nebezpečné. Ak kontrolný ústav zistí, že zvieratá už boli kŕmené nebezpečnými krmivami, informuje kompetentný orgán, ktorý monitoruje určité látky a ich rezíduá v živých zvieratách alebo bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu.4) Tento orgán je povinný spolupracovať s kontrolným ústavom, informovať ho o podozreniach alebo svojich zisteniach o existencii rizika a vzájomnou koordináciou činností zamedziť uvádzanie nebezpečných krmív do obehu a zabezpečiť prijatie opatrení na sťahovanie produktov z obehu, ak už boli do obehu uvedené.

§ 21

(1) Ak kontrolný ústav zistí, že krmivo, ktoré už bolo uvedené do obehu na území Slovenskej republiky alebo na území ostatných členských štátov, alebo krmivo z tretej krajiny privezené na územie Slovenskej republiky na účely uvedenia do obehu v jednom alebo vo viacerých členských štátoch

a) má vyšší obsah nežiaducich látok alebo produktov ako najvyššie prípustné množstvá,7) nad ktoré nesmie byť krmivo použité priamo na výživu zvierat ani zmiešané s ostatnými krmivami určenými na výživu zvierat, alebo

b) nie je v súlade s niektorým všeobecne záväzným právnym predpisom a pre tento nesúlad a vzhľadom na účel, na ktorý je určený, predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie, kontrolný ústav bez odkladu zašle spoločenstvu výstražnú informáciu, a to formou oznámenia systémom rýchlej výmeny informácií.

(2) Kontrolný ústav zabezpečí dostatočné informácie na identifikáciu predmetného krmiva, vystopuje ho a podrobí kontrole. Ak kontrolný ústav zistí, že daným krmivom už boli kŕmené zvieratá, oznámi svoje zistenie príslušným orgánom veterinárnej kontroly, ktoré podrobia kontrole aj živé zvieratá. Kontrolný ústav spresní ochranné opatrenia, predpokladané alebo už realizované, a oznámi ich komisii.

Výkon kontroly

§ 22

(1) Kontrola sa vykonáva tak, aby omeškania v dodávkach krmív boli minimálne a aby nespôsobovala neoprávnené prekážky pri ich uvádzaní do obehu.

(2) Zodpovední zamestnanci kontrolného ústavu sú viazaní mlčanlivosťou. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na rozšírenie informácií potrebných na zamedzenie vážneho rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie.

§ 23

Ministerstvo a kontrolný ústav poskytnú potrebnú pomoc odborníkom komisie pri vykonávaní ich povinností, ak vykonávajú kontrolu na území Slovenskej republiky.

§ 24

(1) Ak sa z krmív odoberajú vzorky na účel analýzy, úradne zapečatené referenčné vzorky sa uchovajú.

(2) Laboratórne analýzy krmív sa vykonajú v laboratóriách kontrolného ústavu alebo v laboratóriách poverených kontrolným ústavom podľa osobitného predpisu.

(3) Odber vzoriek a laboratórne analýzy sa vykonávajú v súlade s osobitným predpisom. Ak v osobitnom predpise chýbajú pravidlá a laboratórne metódy, kontroly sa vykonávajú v súlade s normami a postupmi uznávanými medzinárodnými orgánmi.

§ 25

Za porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvo na návrh kontrolného ústavu môže uložiť pokuty podľa osobitného predpisu.9)

§ 26

(1) Právo kontrolovaného subjektu na odvolanie proti rozhodnutiam kontrolného ústavu ustanovuje osobitný predpis.10)

(2) Kontrolný ústav je povinný rozhodnutia prijaté pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a dôvody týchto rozhodnutí oznámiť dodávateľovi, na ktorého sa tieto rozhodnutia vzťahujú, alebo jeho zástupcovi.

(3) Ak dodávateľ alebo jeho zástupca o to požiada, uvedené rozhodnutia a zdôvodnenia mu musia byť oznámené písomne s podrobnými údajmi o práve na odvolanie, ako aj platných postupov a časových lehôt.

§ 27

Ministerstvo ohlási komisii

a) informácie o príslušnom kontrolnom orgáne, jeho územnej pôsobnosti a rozsahu kompetencie,

b) laboratórium alebo laboratóriá uvedené v § 24 ods. 2,

c) ak je to vhodné, zoznam vstupných miest uvedených v § 6.

§ 28

Národný plán kontroly

(1) Každoročne, najneskoršie do 1. októbra sa vypracúva národný plán kontroly. Za vypracovanie národného plánu kontroly zodpovedá kontrolný ústav a Štátna veterinárna a potravinová správa.4) Na dosiahnutie cieľa ustanoveného týmto nariadením pri spracúvaní národného plánu kontroly berú sa do úvahy špecifické podmienky výroby a uvádzania krmív do obehu na území Slovenskej republiky, množstvo a druh dovážaných krmív a všetky okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť krmív a potravín, podľa ktorých sa spresní druh a intenzita vykonávaných kontrol. Národný plán kontroly obsahuje aj podrobnosti o harmonograme a spôsobe vzájomného informovania sa orgánov zúčastnených na kontrole.

(2) Správa o činnosti vykonávaná podľa národného plánu kontroly sa zasiela komisii raz ročne, vždy do 31. marca. Správa musí obsahovať

a) kritériá používané pri vypracovaní národného plánu kontroly,

b) počet a druh vykonaných kontrol,

c) výsledky kontrol, najmä počet a druh zistených porušení,

d) prijaté opatrenia tam, kde sa zistili porušenia.


§ 29

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 30

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 279/2004 Z. z.

Časť A

Dokument o kontrole krmív dovážaných do spoločenstva z tretích krajín

Vzor 01

Časť B

Podrobné pravidlá na vyhotovenie dokumentu v časti A

A. Informácie o dodávanej šarži krmiva

1. Odosielateľ/vývozca

Uveďte úplné meno a adresu príslušnej osoby alebo spoločnosti.

2. Sériové číslo

Uveďte postupné číslo dokumentu pridelené príslušným úradom.

3. Príjemca

Uveďte úplné meno a adresu osoby alebo spoločnosti, ktorej má byť tovar dodaný.

4. Colný dokument

Uveďte číslo colného dokumentu.

5. Sprievodný dokument

Uveďte odkaz na dokument, ktorý sprevádza dodávanú šaržu krmiva.

5.1. Vpíšte krížik do vhodného okienka. Vpíšte krížik do 1. [..] áno, ak k dodávanej šarži je pripojený dokument o výsledku analytickej skúšky, a do 2. [..] nie, ak taký dokument nie je dostupný.

6. Deklarant/zástupca

Uveďte úplné meno a adresu príslušnej osoby alebo spoločnosti. Ak je deklarant a vývozca/odosielateľ tovaru tá istá osoba, uveďte slovo „odosielateľ“ alebo „vývozca“.

7. Pôvod

Uveďte meno a adresu podniku alebo miesta pôvodu.

7.1.Uveďte schvaľovacie alebo registračné číslo podniku, ak je to vhodné.

8. Opis tovaru

Vpíšte krížik do vhodného okienka:

[..] 8.1 – pre doplnkové látky/premixy

[..] 8.2 – pre kŕmne suroviny

[..] 8.3 – pre kŕmne zmesi

[..] 8.4 – pre kŕmne suroviny podľa prílohy č. 1 časti D výnosu MP SR 1497/1/1997-100

[..] 8.5 – pre diétne krmivá podľa prílohy č. 3 výnosu MP SR 1497/2/1997-100

[..] 8.6 – iné krmivá, ktoré je potrebné špecifikovať.

9. CN kód

Uveďte CN kód.

10. Počet obalov

Uveďte množstvo obalov, alebo ak ide o nebalený tovar, slová „voľne ložené“.

11. Brutto hmotnosť (kg)

Uveďte brutto hmotnosť v kilogramoch.

12. Čistá hmotnosť (kg)

Uveďte čistú hmotnosť v kilogramoch.

B. Vykonané kontroly

13. Kontrola podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.

13.1 Vpíšte krížik.

13.2 Vpíšte krížik do vhodného okienka.

14. Kontrola podľa § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z.

14.1 Vpíšte krížik do vhodného okienka.

14.2 Vpíšte krížik do vhodného okienka. Vpíšte krížik do 1. [..] áno, ak bola vykonaná laboratórna skúška a výsledky sú dostupné. V tomto prípade pripojte overenú kópiu výsledkov laboratórnej skúšky a špecifikujte druh požadovanej analýzy s odkazom na príslušný právny predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na účely úradnej kontroly, alebo presné uvedenie druhu analýzy.

14.3 Vpíšte krížik do vhodného okienka. Vpíšte krížik do 1. [..] áno, ak bola odobratá vzorka na účely laboratórnej analýzy a výsledky ešte nie sú k dispozícii. V tomto prípade špecifikujte druh požadovanej analýzy s odkazom na príslušný právny predpis, ktorý ustanovuje metódy analýzy krmív na účely úradnej kontroly, alebo presné uvedenie druhu analýzy.

C. Overenie platnosti

15. Úplná identifikácia príslušného úradu v mieste vstupu a úradná pečiatka.

Uveďte meno kancelárie príslušného úradu miesta vstupu a úradnú pečiatku, ktorá sa má aplikovať odlišnou farbou, ako je farba použitá v dokumente.

16. Splnomocnený úradník

Uveďte dátum, podpis splnomocneného úradníka príslušného úradu a jeho úplné meno paličkovým písmom.

D. Doplňujúce poznámky (nie sú povinné)

17. Vyhradené pre príslušný úrad členského štátu miesta určenia

Táto časť je k dispozícii príslušnému úradu členského štátu miesta určenia na prípadné poznámky.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 279/2004 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995, určujúca zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat v znení smerníc 1999/20/ES, 2000/77/ES a 2001/46/ES.

2. Smernica Komisie 98/68/ES z 10. septembra 1998, ktorá ustanovuje vzorový dokument uvedený v článku 9(1) smernice rady 95/53/ES a niektoré pravidlá kontroly pri dovoze krmív z tretích krajín do spoločenstva.

Smernice sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zákona č. 472/2003 Z. z.

2) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

3) § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

4) Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

6) Článok 3 bod 5 Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy o záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L031, 1. 2. 2002).

7) § 1 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

8) Článok 3 bod 6 Nariadenia (ES) č. 178/2002.

9) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

10) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.