Oznámenie č. 27/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov

Čiastka 13/2004
Platnosť od 23.01.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania porušenia colných predpisov.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2004 na základe článku 20 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.