264

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. januára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 30. apríla 2004 na základe článku 11 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 10. novembra 1970 v Prahe (vyhláška č. 82/1971 Zb.).

K oznámeniu č. 264/2004 Z. z.

DOHODA

medzi

vládou Slovenskej republiky

a

vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe uľahčiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi týmito dvoma štátmi a tranzit cez ich územia

dohodli sa takto:

Pojmy

Článok 1

Na účely tejto dohody pojem

1. „dopravca“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je oprávnená na území Slovenskej republiky alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávať medzinárodnú prepravu cestujúcich alebo tovarov po ceste za odmenu, odplatu alebo pre vlastnú potrebu,

2. „osobné vozidlo“ znamená akékoľvek samostatné motorové vozidlo, ktoré

a) je skonštruované alebo prispôsobené na použitie a používané na prepravu cestujúcich po ceste,

b) má viac ako deväť miest vrátane miesta vodiča,

c) je evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a je vo vlastníctve alebo užívaní dopravcu alebo sa užíva v jeho mene, pričom taký dopravca je oprávnený na tomto území prepravovať cestujúcich, a

d) je dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely vykonávania medzinárodnej prepravy cestujúcich na toto územie, z tohto územia alebo tranzitom cez toto územie,

3. „nákladné vozidlo“ znamená akékoľvek samostatné motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, ktoré sú

a) skonštruované alebo prispôsobené na použitie a používané na prepravu tovarov po ceste,

b) evidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a

c) dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely medzinárodnej prepravy tovarov, ich dovozu na akékoľvek miesto alebo vývozu z akéhokoľvek miesta na tomto území, alebo ich tranzitu cez toto územie,

a akýkoľvek príves lebo náves, ktorý spĺňa podmienky písmena a) a c) tohto odseku a používa ho dopravca štátu jednej zo zmluvných strán; pričom ak súprava prívesu alebo návesu a vozidla, ktoré ich ťahá, spĺňa podmienky tohto odseku, bude sa považovať za jedno vozidlo,

4. „územie štátu“ vo vzťahu k Slovenskej republike znamená územie Slovenskej republiky; vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu znamená Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko, ostrovy v Lamanšskom prielive, ostrov Man a Gibraltár,

5. príslušné orgány sú:

v prípade Slovenskej republiky ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií,

v prípade Spojeného kráľovstva ministerstvo životného prostredia, dopravy a regiónov.

Preprava cestujúcich

Článok 2

Dopravné služby

Dopravca štátu zmluvnej strany môže vykonávať dopravné služby použitím osobných vozidiel, ktoré sú evidované na území štátu, kde má dopravca sídlo, a to medzi územiami štátov obidvoch zmluvných strán alebo tranzitom cez ich územia v súlade s podmienkami stanovenými touto dohodou.

Článok 3

Povolenia a výnimky

1. Pri preprave cestujúcich dopravcom štátu jednej zmluvnej strany osobnými vozidlami na akékoľvek miesto alebo z akéhokoľvek miesta na území štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez toto územie sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou prepráv uvedených v odseku 2 tohto článku.

2. Povolenie uvedené v odseku 1 sa nebude vyžadovať pri

a) „preprave za zatvorenými dverami“, pri ktorej to isté osobné vozidlo sa použije na prepravu cestujúcich počas celej jazdy a privezie tú istú skupinu cestujúcich späť do východiskového miesta,

b) „preprave v smere tam“, pri ktorej je skupina cestujúcich dočasne dovezená na územie štátu druhej zmluvnej strany a osobné vozidlo opúšťa územie prázdne alebo sa použije na službu uvedenú v písmene c),

c) „preprave v smere späť“, pri ktorej osobné vozidlo vstupuje na územie štátu druhej zmluvnej strany prázdne alebo sa použije na službu uvedenú v písmene b) a prepravuje na územie, na ktorom je dopravca oprávnený podnikať, skupinu cestujúcich, pričom každý z nich

– bol prepravený dopravcom na územie štátu druhej zmluvnej strany,

– predtým, než bol takto prepravený, uzavrel zmluvu na obidve jazdy po území štátu zmluvnej strany, na ktorom je dopravca oprávnený podnikať,

d) „kyvadlovej preprave“, pri ktorej sa prostredníctvom opakovaných jázd v smere tam a späť prepravuje vopred vytvorená skupina cestujúcich z jedného východiskového miesta na jedno miesto určenia; každá skupina cestujúcich, ktorí vykonali jazdu v smere tam spolu, je potom spoločne prepravená späť do východiskového miesta; počas jazdy cestujúci nepristupujú, ani nevystupujú; prvá jazda späť a posledná jazda v smere tam je bez cestujúcich,

e) tranzite cez územie štátu druhej zmluvnej strany prázdnym osobným vozidlom do tretej krajiny alebo z nej,

f) nahradení osobného vozidla, ktoré sa stalo nespôsobilým, spôsobilým vozidlom.

Preprava tovarov

Článok 4

Povolená preprava tovarov

Okrem článku 5 tejto dohody môže dopravca štátu jednej zmluvnej strany bez povolenia, licencie alebo iného oprávnenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu druhej zmluvnej strany doviesť dočasne prázdne vozidlo alebo vozidlo naložené tovarom na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely prepravy tovaru vrátane spätnej prepravy

a) medzi akýmkoľvek miestom na území štátu jednej zmluvnej strany a akýmkoľvek miestom na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany

a

c) medzi akýmkoľvek miestom na území štátu druhej zmluvnej strany a akýmkoľvek miestom na území tretieho štátu.

Článok 5

Osobitné povolenia

Každá zmluvná strana môže požadovať osobitné povolenie na použitie akéhokoľvek vozidla na území svojho štátu, ktoré nesmie byť vzhľadom na svoju hmotnosť a rozmery alebo hmotnosť a rozmery nákladu inak podľa vnútroštátnych právnych predpisov použité na pozemných komunikáciách územia štátu tejto zmluvnej strany.

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Spoplatnenie

1. Nákladné vozidlá a osobné vozidlá evidované na území štátu jednej zmluvnej strany a dočasne vykonávajúce prepravu na území štátu druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cestnej dane alebo daní a poplatkov vyberaných za vlastníctvo vozidiel, ako aj od daní a poplatkov za prevádzku vozidiel uskutočňovanú na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa uznáva na území štátu každej zmluvnej strany dovtedy, pokým budú splnené podmienky obsiahnuté v platných colných predpisoch na tomto území pre dočasné prijatie takých vozidiel na toto územie bez platenia dovozných ciel a dovozných daní.

3. Oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na dane a poplatky týkajúce sa ceny paliva alebo poplatky za používanie ciest, alebo poplatky za používanie určitých mostov, tunelov, prievozov, ciest, úsekov ciest vybraných tried.

4. Palivo obsiahnuté v obvyklej nádrži vozidla dopravcu štátu jednej zmluvnej strany je oslobodené od cla, daní a iných platieb podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov štátu druhej zmluvnej strany.

5. Náhradné dielce dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany, určené na opravu v prípade havárie vozidiel prevádzkovaných v rámci tejto dohody, sú oslobodené od cla a od iných dovozných poplatkov a daní v súlade s colnými predpismi. Vymenené dielce sa vyvezú späť alebo sa zničia pod kontrolou príslušných colných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Vylúčenie kabotáže

Ustanovenia tejto dohody neumožňujú dopravcovi štátu jednej zmluvnej strany prevziať cestujúcich alebo tovar na území štátu druhej zmluvnej strany a prepraviť ich na akékoľvek iné miesto na tomto území.

Článok 8

Dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov

Ak nie je ustanovené inak v dohodách medzi zmluvnými stranami vrátane tejto dohody

a) dopravca a vodiči štátu jednej zmluvnej strany, osobné vozidlá definované v článku 1 ods. 2 tejto dohody a nákladné vozidlá definované článku 1 ods. 3 tejto dohody, ak sa nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a cestnej premávky na tomto území,

b) žiadna zo zmluvných strán nemôže klásť na osobné vozidlá alebo nákladné vozidlá štátu druhej zmluvnej strany požiadavky, ktoré sú viac obmedzujúce ako tie, ktoré sa uplatňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na vozidlá jej štátu.

Článok 9

Porušenie predpisov

1. V prípade porušenia ustanovení tejto dohody vozidlom alebo vodičom štátu jednej zmluvnej strany nachádzajúcim sa na území štátu druhej zmluvnej strany môže príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany, na území ktorého došlo k ich porušeniu (bez obmedzenia zákonných sankcií, ktoré môžu uplatniť súdy alebo výkonné orgány štátu tejto zmluvnej strany), požiadať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany, aby

a) dal výstrahu dopravcovi, ktorého sa porušenie týka,

b) dal výstrahu spolu s oznámením, že následné porušenie bude viesť k dočasnému alebo úplnému vylúčeniu dopravcu z prevádzky na území štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu, alebo

c) oznámil také vylúčenie.

2. Príslušný orgán štátu, ktorý prijal takú žiadosť, je povinný jej vyhovieť a informovať v čo najkratšom možnom čase príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany o vykonanom opatrení.

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Zmiešaná komisia

Na vykonávanie tejto dohody sa zriaďuje zmiešaná komisia. Do zmiešanej komisie vymenujú príslušné orgány štátov zmluvných strán členov, aby preskúmali plnenie tejto dohody.

Článok 11

Nadobudnutie a skončenie platnosti dohody

1. Každá zmluvná strana oznámi písomne diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane splnenie všetkých vnútroštátnych právnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom nasledujúcim po dni, keď druhá zmluvná strana dostala neskoršie oznámenie o splnení podmienok na nadobudnutie platnosti.

2. Táto dohoda sa môže meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

3. Dohoda sa uzaviera na dobu 1 roka a zostáva naďalej v platnosti, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 10. novembra 1970 v Prahe.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení ich príslušnými vládami podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 11. januára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska:

Lord Whitty v. r.