Oznámenie č. 261/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládami Belgického kráľovstva, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva na druhej strane o readmisii osôb v nezákonnom postavení

Čiastka 105/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Na základe článku 12 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2004.

261

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládami Belgického kráľovstva, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva na druhej strane o readmisii osôb v nezákonnom postavení.

Na základe článku 12 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2004.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.